Pencen

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN VERSI 1.0 (2022) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Diedarkan kepada: Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan

i KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT TUJUAN 1 LATAR BELAKANG 1 PELAKSANAAN 2 TARIKH KUAT KUASA 4 PEMBATALAN 4 PEMAKAIAN 4 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran Yang Dibatalkan 1-1 Kelayakan Faedah Persaraan CERAIAN PP.1.1.1 Umur Persaraan Wajib 5 CERAIAN PP.1.1.2 Tawaran Opsyen Skim Pencen Atau Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Kepada Perkhidmatan Awam 9 Lampiran PP.1.1.2(A) Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6A(1) Akta Pencen 1980 1-1 Lampiran PP.1.1.2(B) Tawaran Opsyen Untuk Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Selaras Dengan Peruntukan Seksyen 6A(1) Pindaan Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] 2-1 Persaraan dan Pencen CERAIAN PP.1.2.1 Pengurusan Persaraan, Penamatan Perkhidmatan dan Pencen 13

ii PERKARA MUKA SURAT Lampiran PP.1.2.1 Panduan Pengurusan Persaraan, Penamatan Perkhidmatan dan Pencen 1-1 CERAIAN PP.1.2.2 Penggunaan Modul Penamatan Perkhidmatan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Bagi Urusan Persaraan Wajib, Persaraan Pilihan Dan Kematian Dalam Perkhidmatan 15 Lampiran PP.1.2.2(A) Panduan Urusan Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Melalui Modul Penamatan Perkhidmatan Dalam Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) 1-1 CERAIAN PP.1.2.3 Kaedah Mengambilkira Tempoh Perkhidmatan Terputus Di Bawah Perenggan 94, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 18 CERAIAN PP.1.2.4 Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan 21 Lampiran PP.1.2.4(A) Permohonan Penubuhan Lembaga Perubatan Untuk Memeriksa Kesihatan Pegawai Kerajaan Berhubung Dengan Kemungkinan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Seksyen 10 (5) (A), Akta Pencen 1980 (Akta 227) 1-1 Lampiran PP.1.2.4(B) Laporan Lembaga Perubatan Mengenai Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Seksyen 10 (5) (A), Akta Pencen 1980 (Akta 227) 2-1 Lampiran PP.1.2.4(C) Notis Cadangan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Seksyen 10 (5) (A), Akta Pencen 1980 (Akta 227) 3-1 Lembaran PP.1.2.4(C-1) Cadangan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Seksyen 10 (5) (A), Akta Pencen 1980 (Akta 227) 3-3 Lampiran PP.1.2.4(D) Perakuan Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Seksyen 10 (5) (A), Akta Pencen 1980 (Akta 227) 4-1

iii PERKARA MUKA SURAT Lampiran PP.1.2.4(E) Senarai Dokumen-Dokumen Pencen 5-1 Lampiran PP.1.2.4(F) Carta Aliran Prosedur Persaraan Atas Sebab Kesihatan 6-1 CERAIAN PP.1.2.5 Penambahbaikan Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan 25 Lampiran PP.1.2.5(A) Kategori 1: Contoh Pengiraan Pencen Perkhidmatan Dan Ganjaran Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Dibersarakan Atas Sebab Kesihatan Yang Mempunyai Tempoh Perkhidmatan Sebenar 119 Bulan Dan Kurang 1-1 Lampiran PP.1.2.5(B) Kategori 2: Contoh Pengiraan Pencen Perkhidmatan Dan Ganjaran Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Dibersarakan Atas Sebab Kesihatan Yang Mempunyai Tempoh Perkhidmatan Sebenar Antara 120 Bulan Hingga 240 Bulan 2-1 Lampiran PP.1.2.5(C) Kategori 3: Contoh Pengiraan Pencen Perkhidmatan Dan Ganjaran Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Dibersarakan Atas Sebab Kesihatan Yang Mempunyai Tempoh Perkhidmatan Sebenar Antara 241 Bulan Hingga 359 Bulan 3-1 Lampiran PP.1.2.5(D) Kategori 4: Contoh Pengiraan Pencen Perkhidmatan Dan Ganjaran Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Dibersarakan Atas Sebab Kesihatan Yang Mempunyai Tempoh Perkhidmatan Sebenar 360 Bulan Dan Lebih 4-1 CERAIAN PP.1.2.6 Garis Panduan Permohonan Pendaftaran Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara Kerajaan Malaysia 28 CERAIAN PP.1.2.7 Pemberian Ex-Gratia Terbitan Sekaligus Kepada Ibu Atau Bapa Anggota Berpencen Yang Meninggal Dunia Semasa Dalam Perkhidmatan Tanpa Meninggalkan Balu/ Duda Atau Anak 36

iv PERKARA MUKA SURAT Lampiran PP.1.2.7(A) Contoh 1: Pengiraan Ex-Gratia Terbitan Untuk Ibu Atau Bapa Yang Telah Diberi Ganjaran Terbitan 1-1 Contoh 2: Pengiraan Ex-Gratia Terbitan Untuk Ibu Atau Bapa Yang Telah Menerima Caruman Syer Kerajaan/Majikan KWSP Atau Mana-Mana Kumpulan Wang Simpanan Berserta Faedah Yang Terakru Adalah Lebih Berfaedah Berbanding Ganjaran Terbitan 1-2 Lampiran PP.1.2.7(B) Contoh 3: Pengiraan Ex-Gratia Terbitan Untuk Ibu Atau Bapa Bagi Kes Gemulah Meninggal Dunia Dalam Agensi Yang Telah Diasingkan Sistem Saraannya 2-1 Lampiran PP.1.2.7(C) Contoh 4: Pengiraan Ex-Gratia Terbitan Untuk Ibu Bapa Gemulah Yang Menerima Ganjaran Terbitan Di Bawah Seksyen 25 Akta 227 4-1 CERAIAN PP.1.2.8 Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan 41 CERAIAN PP.1.2.9 Tanggungjawab Menyelesaikan Hutang Kepada Kerajaan 45 CERAIAN PP.1.2.10 Sijil Penghargaan Kepada Pesara dan Bekas Pegawai Awam 48 Lampiran PP.1.2.10(A) Sijil Penghargaan Kepada Pesara 1-1 Lampiran PP.1.2.10(B) Sijil Penghargaan Kepada Pegawai Yang Telah Meninggal Dunia 2-1 Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) CERAIAN PP.1.3.1 Pemberian Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) 54 Lampiran PP.1.3.1(A) Kaedah Pengumpulan Cuti Rehat Bagi GCR 1-1

v PERKARA MUKA SURAT Lampiran PP.1.3.1(B) Kebenaran Daripada Ketua Jabatan Untuk Mengumpul Cuti Rehat Bagi GCR 2-1 Lampiran PP.1.3.1(C) Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Di Bawah Peraturan 21, Peraturan-Peraturan Pencen 1980 3-1 Lampiran PP.1.3.1(D) Contoh Pengiraan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpul Bagi GCR 4-1 CERAIAN PP.1.3.2 Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 59 Lampiran PP.1.3.2(A) Kebenaran Daripada Ketua Jabatan Untuk Mengumpul Cuti Rehat Bagi GCR 1-1 Lampiran PP.1.3.2(B) Kelulusan Cuti Rehat Yang Boleh Dikumpulkan Bagi GCR 2-1 CERAIAN PP.1.3.3 Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 180 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan 61 Lampiran PP.1.3.3(A) Kebenaran Daripada Ketua Jabatan Mengambil Baki GCR (Setelah Menggenapkan 180 Hari) Sebagai Cuti Rehat Sebelum Bersara 1-1 CERAIAN PP.1.3.4 Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat 64 Lampiran PP.1.3.4(A-1) Contoh 1: Kaedah Pengumpulan Dan Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (Jumlah keseluruhan GCR Kurang Daripada 180 Hari) 1-1 Lampiran PP.1.3.4(A-2) Contoh 1: Kaedah Pengumpulan Dan Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (Jumlah keseluruhan GCR sebanyak 180 Hari) 1-2

vi PERKARA MUKA SURAT Lampiran PP.1.3.4(A-3) Contoh 1: Kaedah Pengumpulan Dan Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan (Jumlah keseluruhan GCR melebihi 180 Hari) 1-3 Lampiran PP.1.3.4 (B) Permohonan Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) (Sebanyak 90 Hari) Di Bawah Ceraian PP.1.3.4 2-1 Lampiran PP.1.3.4(C) Carta Alir Kerja Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) 3-1 Jejak Dokumen: Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 1. PP.1.3.1 (26 Januari 2022) Pindaan 1: PELAKSANAAN Syarat dan Kaedah Mengumpul Cuti Rehat Bagi GCR 8. Had pengumpulan GCR adalah seperti yang berikut: 8.1 Sehingga 31 Disember 2002 diambil kira setakat 90 hari sahaja; 8.2 Sehingga 31 Disember 2008 diambilkira setakat 120 hari sahaja; dan 8.3 Mulai 1 Januari 2009, pegawai boleh mengumpul sehingga maksimum 150 hari. Dipinda kepada 8. Had pengumpulan GCR adalah seperti yang berikut: (a) sehingga 31 Disember 2002 diambil kira setakat 90 hari sahaja; (b) sehingga 31 Disember 2008 diambilkira setakat 120 hari sahaja; (c) sehingga 31 Disember 2021 diambilkira setakat 150 sahaja; dan (d) mulai 1 Januari 2022, pegawai boleh mengumpul cuti rehat sehingga maksimum 160 hari.

vii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 2: PELAKSANAAN Syarat dan Kaedah Mengumpul Cuti Rehat Bagi GCR 9. Pada tahun akhir perkhidmatan, pegawai dibenarkan mengumpul semua baki cuti rehat yang berkelayakan sehingga maksimum sama banyak dengan kadar cuti rehat tahunannya sebelum bersara. Dipinda kepada 9. Apa-apa jumlah cuti rehat dan cuti rehat khas yang telah dikumpulkan setakat 31 Disember 2021 yang melebihi seratus lima puluh (150) hari boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan seperti yang ditetapkan dalam Ceraian PP.1.3.3. 10. Pada tahun akhir perkhidmatan, pegawai dibenarkan mengumpul semua baki cuti rehat yang berkelayakan sehingga maksimum sama banyak dengan kadar cuti rehat tahunannya. Pindaan 3: Pembayaran & Pengiraan GCR 10. GCR adalah dikira berdasarkan formula berikut: 1/30 x gaji akhir x jumlah hari cuti rehat yang dikumpul, tertakluk kepada had maksimum peraturan yang berkuatkuasa.. 11. Bagi maksud formula di atas, tafsiran “gaji akhir” adalah seperti berikut: Dipinda kepada 9. GCR adalah dikira berdasarkan formula yang berikut: 1/30 x gaji yang akhir diterima x jumlah bilangan cuti rehat yang terkumpul, tertakluk kepada maksimum peraturan yang berkuatkuasa.. 10. Bagi maksud formula di atas, tafsiran “gaji yang akhir diterima” adalah seperti yang berikut:

viii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 11.1 Bagi pegawai yang tertakluk kepada Sistem Saraan Malaysia atau Sistem Saraan Baru, “gaji akhir” ialah gaji hakiki dan Imbuhan Tetap mengikut kumpulan perkhidmatan, kategori, gred dan gaji hakiki pegawai; 11.2 Bagi pegawai yang tertakluk kepada Skim Gaji Jawatankuasa Kabinet, “gaji yang akhir diterima” ialah gaji hakiki serta Elaun Tetap Khidmat Awam, bayaran Bantuan Sewa Rumah dan Imbuhan Keraian, mana yang berkenaan, mengikut tangga gaji hakiki pegawai mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 dan Ceraian SR.5.1.1; dan 11.3 Gaji hakiki di perenggan 11.1 dan 11.2 tidak termasuk apa-apa elaun berpencen yang dibayar kepada pegawai. (a) bagi pegawai yang tertakluk kepada Sistem Saraan Malaysia atau Sistem Saraan Baru, “gaji akhir” ialah gaji hakiki dan Imbuhan Tetap mengikut kumpulan perkhidmatan, kategori, gred dan gaji hakiki pegawai; (b) bagi pegawai yang tertakluk kepada Skim Gaji Jawatankuasa Kabinet, “gaji yang akhir diterima” ialah gaji hakiki serta Elaun Tetap Khidmat Awam, bayaran Bantuan Sewa Rumah dan Imbuhan Keraian, mana yang berkenaan, mengikut tangga gaji hakiki pegawai mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015; dan (c) gaji yang akhir diterima oleh pegawai seperti di perenggan 11(a) dan 11(b) tidak termasuk apaapa elaun berpencen yang dibayar kepada pegawai.

ix Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 12. Cuti rehat yang dikumpul bagi GCR oleh seseorang pegawai semasa di dalam Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan boleh dicantumkan dengan cuti rehat yang dikumpulkan semasa di dalam perkhidmatan Persekutuan, tertakluk kepada syarat pertukaran perkhidmatan. 13. Cuti rehat yang dikumpul bagi GCR oleh seseorang pegawai semasa berkhidmat di dalam perkhidmatan awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan boleh dicantumkan dengan cuti rehat yang dikumpulkan semasa di dalam perkhidmatan Persekutuan, tertakluk kepada syarat-syarat pertukaran pelantikan yang berkuat kuasa. Pindaan 4: Urusan Pengumpulan Dan Permohonan GCR 13. Pengumpulan cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan hendaklah mendapat kebenaran Ketua Jabatan setiap tahun, dengan menggunakan borang seperti di Lampiran PP.1.3.1(B). Kebenaran ini hendaklah dicatatkan dalam Kenyataan Cuti pegawai dan borang tersebut hendaklah disimpan di dalam buku rekod perkhidmatannya untuk rujukan sekiranya timbul sebarang persoalan mengenai GCR kelak. 14. Urusan permohonan GCR hendaklah menggunakan Borang JPA.BP.UMUM.B02.Pin seperti di Lampiran PP.1.3.1(C). Prosedur penghantaran borang tersebut bersama-sama borang dan dokumen persaraan atau permohonan faedah terbitan adalah seperti dijelaskan di BAHAGIAN V dan VI Panduan Pengurusan Persaraan, Dipinda kepada 14. Pengumpulan cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan hendaklah mendapat kebenaran Ketua Jabatan setiap tahun, dengan menggunakan borang seperti di Lampiran PP.1.3.1(B). Kebenaran ini hendaklah dicatatkan dalam Kenyataan Cuti pegawai dan borang tersebut hendaklah disimpan di dalam Buku Perkhidmatan Kerajaannya untuk rujukan sekiranya timbul sebarang persoalan mengenai GCR kelak. 15. Urusan permohonan GCR hendaklah menggunakan Borang JPA.BP.UMUM.B02.Pin seperti di Lampiran PP.1.3.1(C). Prosedur penghantaran borang tersebut bersama-sama borang dan dokumen persaraan atau permohonan faedah terbitan adalah seperti yang dijelaskan di BAHAGIAN V dan VI Panduan Pengurusan Persaraan, Penamatan Perkhidmatan dan Pencen, Ceraian

x Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Penamatan Perkhidmatan dan Pencen, Ceraian PP.1.2.1: Pengurusan Persaraan, Penamatan Perkhidmatan dan Pencen. Contoh pengisian borang yang lengkap ialah seperti di Lampiran PP.1.3.1(D) iaitu mengikut kaedah-kaedah pengumpulan yang dinyatakan di perenggan 5 dan 6 Ceraian ini. 15. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bertanggungjawab menyemak perakuan Ketua Jabatan di atas borang permohonan di Lampiran PP.1.3.1(D) dengan merujuk kepada salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti yang dikemukakan bersama-sama borang dan dokumen lain berhubung persaraan (atau kematian semasa dalam perkhidmatan) pegawai yang berkenaan. Sebelum meluluskan GCR, JPA berhak membetulkan apa-apa kesilapan perihal cuti rehat pegawai sepanjang tempoh perkhidmatannya. PP.1.2.1: Pengurusan Persaraan, Penamatan Perkhidmatan dan Pencen. Contoh pengisian borang yang lengkap ialah seperti di Lampiran PP.1.3.1(D) iaitu mengikut kaedah-kaedah pengumpulan yang dinyatakan di perenggan 5 dan 6 Ceraian ini. 16. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bertanggungjawab menyemak perakuan Ketua Jabatan di atas borang permohonan di Lampiran PP.1.3.1(D) dengan merujuk kepada salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cuti yang dikemukakan bersama-sama borang dan dokumen lain berhubung persaraan (atau kematian semasa dalam perkhidmatan) pegawai yang berkenaan. Sebelum meluluskan GCR, JPA berhak membetulkan apa-apa kesilapan perihal cuti rehat pegawai sepanjang tempoh perkhidmatannya. 17. Borang-borang seperti di atas hendaklah dipinda sewajarnya dengan menggantikan perkataan “150 hari”, dengan perkataan “160 hari” di mana-mana jua terdapat.

xi Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 5: PEMBATALAN 16. Dengan berkuatkuasa Ceraian ini, maka Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan di bawah adalah dibatalkan. (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat; dan (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008: Peningkatan Maksimum Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari. Dipinda kepada 18. Dengan berkuat kuasa Ceraian ini, maka Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan di bawah adalah dibatalkan. (a) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat; dan (b) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008: Peningkatan Maksimum Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari. Pindaan 6: PEMAKAIAN 17. Ceraian ini terpakai bagi semua pegawai yang layak dibayar faedah persaraan di bawah Akta Pencen 1980 [Akta 227] serta orang tanggungan yang layak dibayar faedah terbitan di bawah Akta yang sama. Dipinda kepada 19. Ceraian ini terpakai bagi semua pegawai yang layak dibayar faedah persaraan di bawah Akta Pencen 1980 [Akta 227] serta orang tanggungan yang layak dibayar faedah terbitan di bawah Akta yang sama.

xii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 18. Peraturan, syarat, kaedah pengumpulan, perkiraan dan prosedur permohonan GCR yang diperuntukkan dalam Ceraian PP.1.3.2: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Ceraian PP.1.3.3: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan dan Ceraian SR.5.1.4: Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan hendaklah dibaca bersama dengan Ceraian ini. 20. Peraturan, syarat, kaedah pengumpulan, perkiraan dan prosedur permohonan GCR yang diperuntukkan dalam PP.1.3.2: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), PP.1.3.3: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan dan SR.5.1.4: Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan hendaklah dibaca bersama dengan ceraian ini. 21. Tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa masingmasing, peruntukan Ceraian ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada perkhidmatan awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan untuk membolehkan pembayaran GCR kepada anggota berpencen pihak berkuasa masing-masing. (Rujuk Surat Edaran JPA/PEN/228/15/2(26) bertarikh 26 Januari 2022) 2. PP.1.3.3 (26 Januari 2022) Pindaan 1: TAJUK CERAIAN “Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan” Dipinda kepada “Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 160 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan”.

xiii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 2: TUJUAN “150 hari” Dipinda kepada “160 hari”. Pindaan 3: LATAR BELAKANG 2. GCR bagi pegawai berpencen Perkhidmatan Awam Persekutuan diperuntukkan di bawah Peraturan 21, PeraturanPeraturan Pencen 1980, iaitu sebagai satu faedah di bawah Akta Pencen 1980 [Akta 227]. Dipinda kepada 2. GCR bagi pegawai berpencen perkhidmatan awam Persekutuan diperuntukkan di bawah Peraturan 21 dan 21A, Peraturan-Peraturan Pencen 1980 [P.U.(A) 176/1980], iaitu sebagai satu faedah persaraan di bawah Akta Pencen 1980 [Akta 227]. Pindaan 4: PELAKSANAAN 4. Pegawai yang layak untuk menggunakan kemudahan ini adalah pegawai yang menguınpul GCR melebihi 150 hari pada tahun persaraan iaitu hanya GCR yang melebihi 150 hari boleh digunakan sebagai cuti rehat. Pegawai boleh menggunakan cuti ini secara sekaligus ataupun berperingkat dalam ternpoh 12 bulan sebelum tarikh bersara tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan. Dipinda kepada 4. Sehubungan dengan itu, pegawai yang layak untuk menggunakan kemudahan cuti rehat pada tahun akhir perkhidmatan ialah pegawai yang mengumpul GCR melebihi 160 hari pada tahun persaraan, yang mana hanya GCR yang melebihi 160 hari boleh digunakan sebagai cuti rehat. Pegawai boleh menggunakan cuti ini secara sekaligus ataupun berperingkat dalam ternpoh 12 bulan sebelum tarikh bersara tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan.

xiv Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 5: Tanggungjawab Ketua Jabatan 6.(ii) memastikan GCR yang dikumpulkan melebihi 150 melalui borang JPA.BP.UMUM.B02.Pin; Dipinda kepada 6.(ii) memastikan GCR yang dikumpulkan melebihi 160 hari melalui borang di Lampiran PP.1.3.1.(C); (Rujuk Surat Edaran JPA/PEN/228/15/2(26) bertarikh 26 Januari 2022) 3. PP.1.3.4 (26 Januari 2022) Tiada Ceraian baharu diperkenalkan seperti tajuk berikut: PP.1.3.4: Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat Ceraian ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2022. (Rujuk Surat EdaranJPA/PEN/228/ 15/2(26) bertarikh 26 Januari 2022) 4. PP.1.3.1 (1 Januari 2023) Pindaan 1: 8. Had pengumpulan GCR adalah seperti yang berikut: (a) sehingga 31 Disember 2002 diambil kira setakat 90 hari sahaja; (b) sehingga 31 Disember 2008 diambilkira setakat 120 hari sahaja; (c) sehingga 31 Disember 2021 diambilkira setakat 150 sahaja; dan (d) mulai 1 Januari 2022, pegawai boleh mengumpul cuti rehat Dipinda kepada 8. Had pengumpulan GCR adalah seperti yang berikut: (a) sehingga 31 Disember 2002 diambil kira setakat 90 hari sahaja; (b) sehingga 31 Disember 2008 diambilkira setakat 120 hari sahaja; (c) sehingga 31 Disember 2021 diambilkira setakat 150 hari sahaja; (d) sehingga 31 Disember 2022 diambil setakat 160 hari sahaja; dan

xv Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan sehingga maksimum 160 hari. (e) mulai 1 Januari 2023, pegawai boleh mengumpul cuti rehat sehingga maksimum 180 hari. Pindaan 2: 9. Apa-apa jumlah cuti rehat dan cuti rehat khas yang telah dikumpulkan setakat 31 Disember 2021 yang melebihi seratus lima puluh (150) hari boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan seperti yang ditetapkan dalam Ceraian PP.1.3.3. Dipinda kepada 9. Apa-apa jumlah cuti rehat dan cuti rehat khas yang telah dikumpulkan setakat 31 Disember 2022 yang melebihi seratus enam puluh (160) hari boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan seperti yang ditetapkan dalam Ceraian PP.1.3.3. Pindaan 3: 17. Borang-borang seperti di atas hendaklah dipinda sewajarnya dengan menggantikan perkataan “150 hari”, dengan perkataan “160 hari” di mana-mana jua terdapat Dipinda kepada 17. Borang-borang seperti di atas hendaklah dipinda sewajarnya dengan menggantikan perkataan “160 hari”, dengan perkataan “180 hari” di mana-mana jua terdapat Pindaan 4: Lampiran PP.1.3.1(C) Dipinda kepada Lampiran PP.1.3.1(C) telah dikemaskini.

xvi Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 5: Lampiran PP.1.3.1(D) Dipinda kepada Lampiran PP.1.3.1(D) telah dikemaskini. Ceraian ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023. (Rujuk Surat Edaran JPA/PEN/228/26/6-13 Jld. 5(29) bertarikh 12 Mei 2023) 5. PP.1.3.2 (1 Januari 2023) Pindaan 1: Lampiran PP.1.3.2(A) Dipinda kepada Lampiran PP.1.3.2(A) telah dikemaskini. Pindaan 2: Lampiran PP.1.3.2(B) Dipinda kepada Lampiran PP.1.3.2(B) telah dikemaskini. Ceraian ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023. (Rujuk Surat Edaran JPA/PEN/228/26/6-13 Jld. 5(29) bertarikh 12 Mei 2023) 6. PP.1.3.3 (1 Januari 2023) Pindaan 1: Tajuk - KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 160 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN Dipinda kepada Tajuk - KEBENARAN GANTIAN CUTI REHAT MELEBIHI 180 HARI DIGUNAKAN SEBAGAI CUTI REHAT PADA TAHUN PERSARAAN

xvii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 2: 1. Ceraian ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan bagi membenarkan Gantian Cuti Rehat (GCR) yang dikumpul melebihi 160 hari digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Dipinda kepada 1. Ceraian ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan bagi membenarkan Gantian Cuti Rehat (GCR) yang dikumpul melebihi 180 hari digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Pindaan 3: 3. Berdasarkan peraturan semasa, GCR yang dikumpul melebihi 150 hari tidak akan diambil kira untuk bayaran ‘award’ wang tunai apabila pegawai bersara. Sebagai penambahbaikan, Kerajaan telah bersetuju membenarkan GCR melebihi 150 hari digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Bagi maksud ini, tahun persaraan adalah dikira dua belas (12) bulan sebelum tarikh persaraan pegawai. Dipinda kepada 3. Berdasarkan peraturan semasa, GCR yang dikumpul melebihi had pengumpulan GCR yang berkuatkuasa tidak akan diambil kira untuk bayaran ‘award’ wang tunai apabila pegawai bersara. Sebagai penambahbaikan, Kerajaan pada 1 Januari 2018 telah bersetuju membenarkan GCR melebihi had pengumpulan GCR yang berkuatkuasa digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Bagi maksud ini, tahun persaraan adalah dikira dua belas (12) bulan sebelum tarikh persaraan pegawai. Pindaan 4: 4. Sehubungan dengan itu, pegawai yang layak untuk menggunakan kemudahan cuti rehat pada tahun akhir perkhidmatan ialah pegawai yang mengumpul GCR melebihi 160 hari pada tahun persaraan, Dipinda kepada 4. Sehubungan dengan itu, pegawai yang layak untuk menggunakan kemudahan cuti rehat pada tahun akhir perkhidmatan ialah pegawai yang mengumpul GCR melebihi 180 hari pada tahun persaraan, yang mana hanya GCR yang melebihi

xviii Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan yang mana hanya GCR yang melebihi 160 hari boleh digunakan sebagai cuti rehat. Pegawai boleh menggunakan cuti ini secara sekaligus ataupun berperingkat dalam ternpoh 12 bulan sebelum tarikh bersara tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan. 180 hari boleh digunakan sebagai cuti rehat. Pegawai boleh menggunakan cuti ini secara sekaligus ataupun berperingkat dalam ternpoh 12 bulan sebelum tarikh bersara tertakluk kepada kelulusan Ketua Jabatan. Pindaan 5: 5. Berkuatkuasa 1 Januari 2018, GCR yang dikumpul melebihi 150 hari sepanjang perkhidmatan boleh digunakan sebagai cuti rehat dan cuti rehat khas pada tahun akhir persaraan. Dipinda kepada 5. Berkuatkuasa 1 Januari 2018, GCR yang dikumpul melebihi had pengumpulan GCR yang berkuatkuasa sepanjang perkhidmatan boleh digunakan sebagai cuti rehat dan cuti rehat khas pada tahun akhir persaraan. Sila rujuk Lampiran PP.1.3.3(A). Pindaan 6: 6. Ketua Jabatan hendaklah— (ii) memastikan GCR yang dikumpul melebihi 160 hari melalui borang di Lampiran PP.1.3.1(C); Dipinda kepada 6. Ketua Jabatan hendaklah— (ii) memastikan GCR yang dikumpul melebihi 180 hari melalui borang di Lampiran PP.1.3.1(C); Pindaan 7: Lampiran PP.1.3.3(A) Dipinda kepada Lampiran PP.1.3.3(A) telah dikemaskini. Ceraian ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023. (Rujuk Surat Edaran JPA/PEN/228/26/6-13 Jld. 5(29) bertarikh 12 Mei 2023)

xix Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan 7. PP.1.3.4 (1 Januari 2023) Pindaan 1: 3. (d) Ceraian PP.1.3.3: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan Dipinda kepada 3. (d) Ceraian PP.1.3.3: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 180 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan Pindaan 2: 4. Peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam perenggan 3 telah menjelaskan prinsip dan prosedur yang sedang berkuat kuasa berhubung dengan pengurusan GCR manakala peraturan dalam Ceraian PP.1.3.3: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 160 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan telah menjelaskan bahawa GCR melebihi had maksimum yang telah ditetapkan boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Dipinda kepada 4. Peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam perenggan 3 telah menjelaskan prinsip dan prosedur yang sedang berkuat kuasa berhubung dengan pengurusan GCR manakala peraturan dalam Ceraian PP.1.3.3: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 180 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan telah menjelaskan bahawa GCR melebihi had maksimum yang telah ditetapkan boleh digunakan sebagai cuti rehat pada tahun persaraan. Pindaan 3: 5. Kerajaan telah bersetuju untuk membenarkan pemberian awal award wang tunai GCR sebanyak lapan puluh (80) hari mengambil kira keperluan kewangan pegawai. Perkara ini telah diperuntukkan dalam peraturan 21B Peraturan-Peraturan Pencen 1980. Dipinda kepada 5. Kerajaan telah bersetuju untuk membenarkan pemberian awal award wang tunai GCR mulai 1 Januari 2022 mengambil kira keperluan kewangan pegawai. Perkara ini telah diperuntukkan dalam peraturan 21B PeraturanPeraturan Pencen 1980.

xx Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 4: 7. Syarat-syarat permohonan pemberian awal award wang tunai GCR oleh pegawai adalah seperti yang berikut: (a) …; (b) …; (c) jumlah GCR yang terkumpul sebelum permohonan pemberian awal award wang tunai GCR hendaklah sekurangkurangnya lapan puluh (80) hari; Dipinda kepada 7.Syarat-syarat permohonan pemberian awal award wang tunai GCR oleh pegawai adalah seperti yang berikut: (a) …; (b) …; (c) jumlah GCR yang terkumpul sebelum permohonan pemberian awal award wang tunai GCR hendaklah sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari; Pindaan 5: 8. Formula pengiraan pemberian awal award wang tunai GCR adalah seperti yang berikut: 1/30 x gaji semasa yang diterima x 80 hari Dipinda kepada 8. Formula pengiraan pemberian awal award wang tunai GCR adalah seperti yang berikut: 1/30 x gaji semasa yang diterima x 90 hari Pindaan 6: 9. Jumlah maksimum pengumpulan GCR yang boleh dibayar award wang tunai sepanjang tempoh perkhidmatan adalah seratus enam puluh (160) hari sahaja. Jumlah tersebut adalah termasuk lapan puluh (80) hari yang dibayar menurut peraturan 21B PeraturanPeraturan Pencen 1980 dan Ceraian ini. Dipinda kepada 9. Jumlah maksimum pengumpulan GCR yang boleh dibayar award wang tunai sepanjang tempoh perkhidmatan adalah seratus lapan puluh (180) hari sahaja. Jumlah tersebut adalah termasuk sembilan puluh (90) hari yang dibayar menurut peraturan 21B Peraturan-Peraturan Pencen 1980 dan Ceraian ini.

xxi Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan Pindaan 7: 12. Ketua Jabatan hendaklah— (a) …; (b) …; (c) …; (d) memastikan GCR yang dikumpul oleh pegawai hendaklah sekurang kurangnya lapan puluh (80) hari; Dipinda kepada 12. Ketua Jabatan hendaklah— (a) …; (b) …; (c) …; (d) memastikan GCR yang dikumpul oleh pegawai hendaklah sekurang kurangnya sembilan puluh (90) hari; Pindaan 8: (i) Lampiran PP.1.3.4(A1); (ii) Lampiran PP.1.3.4(A2); (iii) Lampiran PP.1.3.4(A3); dan (iv) Lampiran PP.1.3.4(B). Dipinda kepada Lampiran berikut telah dikemaskini: (i) Lampiran PP.1.3.4(A1); (ii) Lampiran PP.1.3.4(A2); (iii) Lampiran PP.1.3.4(A3); dan (iv)Lampiran PP.1.3.4(B). Ceraian ini berkuatkuasa mulai 1 Januari 2023. (Rujuk Surat Edaran JPA/PEN/228/26/6-13 Jld. 5(29) bertarikh 12 Mei 2023)

 1 KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC SERVICE Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Public Service Department, Malaysia Aras 13, Blok C1, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P. PUTRAJAYA MALAYSIA Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan _ PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA _ PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN VERSI 1.0 (2022) TUJUAN 1. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini bertujuan untuk memaklumkan tentang dasar persaraan dan faedah-faedah persaraan Perkhidmatan Awam yang meliputi tiga (3) perkara utama iaitu: i. Kelayakan Faedah Persaraan; ii. Persaraan dan Pencen; dan iii. Gantian Cuti Rehat (GCR). LATAR BELAKANG 2. Skim Pencen Perkhidmatan Awam merupakan pencen perkhidmatan sebagai tanda pengiktirafan dan penghargaan Kerajaan terhadap perkhidmatan pegawai sepanjang tempoh beliau berkhidmat dengan penuh dedikasi, taat setia dan amanah.

 2 Skim ini juga bertujuan untuk memberi jaminan saraan hidup kepada anggota-anggota yang telah bersara dari perkhidmatan Kerajaan selain pampasan kepada pegawai yang dikehendaki bersara atas sebab-sebab tertentu atau yang meninggal dunia. 3. Walau bagaimanapun, faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota setelah bersara. Tiada seorang anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen, ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen [(Seksyen 3(1), Akta 227 atau Akta 239]. 4. Seseorang anggota yang dilantik mulai 12 April 1991 berhak untuk memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebelum disahkan dalam jawatannya. Apabila seseorang anggota telah memilih Skim KWSP, faedah-faedah persaraan yang diperuntukkan dalam Akta Pencen 1980 dan Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980, mana yang berkenaan, tidak terpakai ke atas anggota tersebut. PELAKSANAAN 5. Persaraan Perkhidmatan Awam boleh dibahagikan mengikut tiga (3) perkara utama seperti dinyatakan dalam carta perkhidmatan dan rajah berikut: Kelayakan Faedah Persaraan Persaraan dan Pencen Pemberian Award Wang Tunai GCR Rajah 1: Persaraan Perkhidmatan Awam 6. Perincian mengenai pelaksanaan persaraan dan faedah-faedah persaraan diperjelaskan dalam Ceraian berikut: Pelantikan Pengesahan Pemberian Taraf Berpencen Persaraan/ Dikehendaki Bersara Kematian

 3 Kod Ceraian Tema PP.1.1 Kelayakan Faedah Persaraan Ceraian PP.1.1.1 Umur Persaraan Wajib Ceraian PP.1.1.2 Tawaran Opsyen Skim Pencen Atau Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Kepada Perkhidmatan Awam PP.1.2 Persaraan dan Pencen Ceraian PP.1.2.1 Pengurusan Persaraan, Penamatan Perkhidmatan dan Pencen Ceraian PP.1.2.2 Penggunaan Modul Penamatan Perkhidmatan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Bagi Urusan Persaraan Wajib, Persaraan Pilihan Dan Kematian Dalam Perkhidmatan Ceraian PP.1.2.3 Kaedah mengambil Kira Tempoh Perkhidmatan Terputus Di Bawah Perenggan 94 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/1991 Ceraian PP.1.2.4 Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan Ceraian PP.1.2.5 Penambahbaikan Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan Ceraian PP.1.2.6 Garis Panduan Permohonan Pendaftaran Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara Kerajaan Malaysia Ceraian PP.1.2.7 Pemberian Ex-Gratia Terbitan Sekaligus Kepada Ibu Atau Bapa Anggota Berpencen Yang Meninggal Dunia Semasa Dalam Perkhidmatan Tanpa Meninggalkan Balu/Duda Atau Anak Ceraian PP.1.2.8 Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan Ceraian PP.1.2.9 Tanggungjawab Menyelesaikan Hutang Kepada Kerajaan Ceraian PP.1.2.10 Sijil Penghargaan Kepada Pesara Dan Bekas Pegawai Awam

 4 Kod Ceraian Tema PP.1.3 Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Ceraian PP.1.3.1 Pemberian Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Ceraian PP.1.3.2 Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Ceraian PP.1.3.3 Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 180 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan Ceraian PP.1.3.4 Pemberian Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat 7. Kelayakan dan syarat-syarat untuk persaraan dan faedah-faedah persaraan perkhidmatan awam adalah seperti yang ditetapkan dalam setiap Ceraian berkenaan. TARIKH KUAT KUASA 8. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022. PEMBATALAN 9. Dengan berkuatkuasanya PPSM ini, Pekeliling Perkhidmatan (PP), Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) dan Surat Edaran (SE) seperti senarai di Lampiran I adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 10. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, PPSM ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 1-1 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Edaran Yang Dibatalkan Bil Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 1. Kelayakan Faedah Persaraan i. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2001: Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Daripada 55 Tahun Kepada 56 Tahun; ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008: Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun; iii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008: Tawaran Opsyen Semula Kepada Anggota Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja; iv. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2009: Tawaran Opsyen Semula Kepada Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Melalui Pekeliling Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkenaan Pada Tahun 1977/1978; v. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1991: Tawaran Opsyen Skim Pencen Atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP); vi. Perenggan 68, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011: Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam; vii. Perenggan 46, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011: Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Kumpulan Premier dan Kumpulan Pengurusan Tertinggi; dan viii. Perenggan 92, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011: Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Persekutuan.

 1-2 Bil Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan 2. Persaraan dan Pencen i. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995: Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan (Membatalkan SPP Bil. 1 Tahun 1982); ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2003: Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen; iii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1983: Peraturan Untuk Mengasingkan Caruman Majikan (Kerajaan) Dari KWSP Dari Pegawai Yang Berpencen; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1997: Kaedah Mengambil Kira Tempoh Perkhidmatan Terputus Di Bawah Perenggan 94 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9/1991; v. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2008: Pemberian Ex-Gratia Terbitan Sekaligus Kepada Ibu Atau Bapa Anggota Berpencen Yang Meninggal Dunia Semasa Dalam Perkhidmatan Tanpa Meninggalkan Balu/Duda Atau Anak; vi. Surat Edaran JPA/PEN/144/36 Jld. 1(1) bertarikh 28 Mac 2008: Hutang-hutang Kerajaan Yang Ditolak Dari Faedah Persaraan; vii. Surat Edaran JPA/PEN/144/36 Jld. 2(2) bertarikh 31 Oktober 2016: Tanggungjawab Menyelesaikan Hutang kepada Kerajaan; viii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1975: Surat Penghargaan; ix. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 1978: Surat Penghargaan Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Bersara; x. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 1986: Surat Penghargaan Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Bersara;

 1-3 Bil Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan xi. Surat Edaran JPA/PEN(S)228/25/11 Klt. 2(1) bertarikh 12 Oktober 2016: Penggunaan Modul Penamatan Perkhidmatan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Bagi Urusan Persaraan Wajib, Persaraan Pilihan Dan Kematian Dalam Perkhidmatan; xii. Surat Edaran JPA.800-6/2/109(2) bertarikh 22 Disember 2017: Garis Panduan Kemudahan Perubatan Untuk Ibu Bapa Yang Sah Kepada Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan Yang Berpencen; xiii. Surat Edaran JPA/PEN/335/1/2-41 Jld. 2 bertarikh 26 Januari 2018: Penggunaan Borang Permohonan Baharu Bagi Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Dan Garis Panduan Bagi Tujuan Daftar Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara Untuk Makluman Pakar-Pakar Perubatan Kerajaan; xiv. Surat Edaran JPA/PEN/335/1/2-41 Jld. 2 bertarikh 4 Oktober 2017: Penggunaan Borang Baharu Bagi Permohonan Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Bagi Tujuan Daftar Anak Cacat Tanggungan Pesara; xv. Surat Edaran JPA.800-6/2/109(6) bertarikh 14 Februari 2020: Kemudahan Rawatan Dan Perbelanjaan Perubatan Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Dan Ibu Bapa Yang Sah; xvi. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2019: Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan;

 1-4 Bil Tema PP/SPP/SE Yang Dibatalkan xvii. Surat Edaran JPA/PEN/228/11/7 bertarikh 15 Jun 2011: Pengesahan Maklumat Pesara Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Bagi Tujuan Pemberian Kemudahan Perubatan; xviii. Surat Edaran JPA/PEN/335/1/2-41 Jld. 4 bertarikh 14 Mei 2020: Pengemaskinian Maklumat Pesara Kerajaan/Tanggungan Yang Bersara Paksa Di Bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP); dan xix. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2021: Penambahbaikan Faedah Persaraan Atas Sebab Kesihatan. 3. Dasar Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat i. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR); ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2004: Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada Pegawai Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP); iii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2008: Peningkatan Maksimum Cuti Rehat Dan Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpul Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari; dan iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017: Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Pada Tahun Persaraan.

 5 CERAIAN PP.1.1.1 UMUR PERSARAAN WAJIB TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan melaksanakan keputusan Kerajaan untuk melanjutkan umur persaraan wajib anggota sektor awam kepada 60 tahun berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012. LATAR BELAKANG 2. Akta Pencen 1980 [Akta 227] dan Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dipinda sebanyak tiga kali dalam tempoh 11 tahun untuk melanjutkan umur persaraan wajib anggota sektor awam daripada 55 tahun kepada 56 tahun, kepada 58 tahun dan terkini kepada 60 tahun yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012. Dengan pindaan tersebut, anggota tetap yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012 hendaklah bersara apabila mencapai umur 60 tahun. Anggota yang belum mencapai umur 55/56/58 tahun dan masih berkhidmat sebelum tarikh kuat kuasa pula adalah diberi opsyen untuk bersara wajib apabila mencapai umur 55/56/58 tahun atau melanjutkan perkhidmatannya sehingga mencapai umur 60 tahun. 3. Sepanjang tempoh perkhidmatan selepas mencapai umur 55 tahun, seseorang anggota yang membuat opsyen untuk berkhidmat sehingga mencapai umur 56 tahun, 58 tahun atau 60 tahun adalah terus tertakluk kepada Undang-Undang Pencen serta Perintah Am, Peraturan Perkhidmatan, Skim Perkhidmatan, Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan arahan-arahan lain yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa. 4. Bagi anggota yang memilih Skim Pencen, tempoh perkhidmatannya sehingga mencapai umur persaraan wajib adalah dimasukira bagi perkiraan faedah-faedah persaraan, tertakluk kepada peruntukan-peruntukan Akta 227 atau Akta 239, mana yang berkenaan. 5. Anggota yang telah membuat opsyen umur bersara wajib pada tahun 2012 masih boleh dikehendaki bersara awal atas kehendak Kerajaan pada bila-bila masa di bawah peruntukan-peruntukan Akta 227 atau Akta 239. Anggota itu juga boleh memohon bersara secara pilihan sebelum mencapai umur bersara wajib di bawah undang-undang pencen yang sama.

 PP.1.1.1 6 PELAKSANAAN Anggota Yang Layak Membuat Opsyen 6. Apabila Kerajaan memutuskan umur persaraan wajib perkhidmatan awam dipinda, anggota tetap yang sedang berkhidmat hendaklah diberikan opsyen untuk memilih umur persaraan wajib mereka. Anggota tetap yang dimaksudkan adalah termasuk anggota yang sedang: (i) dalam tempoh percubaan; (ii) dipinjamkan; (iii) dalam pertukaran sementara; (iv) bercuti tanpa gaji; (v) bercuti belajar atau berkursus; (vi) dalam tindakan tatatertib yang belum berkeputusan muktamad anggota itu dibuang kerja; (vii) tertakluk sama ada kepada Skim Pencen atau Skim KWSP; dan (viii) berkhidmat di agensi Kerajaan berasaskan Sistem Saraan yang diasingkan dan pemberian faedah persaraannya adalah selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 6B, 6C dan 6D, atau 6E, 6F dan 6G Akta 239. Tawaran Opsyen 7. Tawaran opsyen umur bersara wajib telah diberikan kepada anggota yang layak apabila berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2001 (55 tahun kepada 56 tahun), Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 (56 tahun kepada 58 tahun) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 (58 tahun kepada 60 tahun). Pada masa berkuatkuasa Pekeliling Perkhidmatan tersebut, Ketua Jabatan telah mengedarkan borang opsyen kepada setiap anggota yang layak diberi opsyen termasuk anggota yang bercuti tanpa gaji atau berkursus. 8. Anggota yang tidak membuat pilihan opsyen atau tidak menyerahkan borang opsyen pada masa pekeliling perkhidmatan tersebut berkuatkuasa atau yang membuat opsyen dengan bantahan atau syarat tambahan disifatkan sebagaimemilih untuk kekal dengan opsyen terdahulunya. Opsyen adalah muktamad.

 PP.1.1.1 7 Merekod Opsyen Anggota Dalam Rekod Perkhidmatan 9. Ketua Jabatan bertanggungjawab mencatatkan ke dalam Rekod Perkhidmatan anggota maklumat seperti berikut: Opsyen Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011 atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 “Telah memilih untuk bersara wajib apabila mencapai umur *55/56/58/60 tahun, mengikut Akta Pencen 1980 [Akta 227] / Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 [Akta 239], tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut” Tandatangan pihak yang mengesahkan, jawatannya dan tarikh pengesahan *Potong mana yang tidak berkenaan. PEMBATALAN 10. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan seperti di bawah adalah dibatalkan: i. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2001: Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Daripada 55 Tahun Kepada 56 Tahun; ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008: Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun; iii. Perenggan 68, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011: Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan; iv. Perenggan 46, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011 (Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Kumpulan Premier dan Kumpulan Pengurusan Tertinggi); dan v. Perenggan 92, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 (Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Persekutuan).

 PP.1.1.1 8 PEMAKAIAN 11. Ceraian ini meliputi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Negeri serta pekerja Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 9 CERAIAN PP.1.1.2 TAWARAN OPSYEN SKIM PENCEN ATAU SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) KEPADA PERKHIDMATAN AWAM TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menjelaskan syarat dan menetapkan prosedur bagi melaksanakan keputusan Kerajaan berkaitan pemberian opsyen kepada anggota tetap sektor awam (iaitu pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Negeri serta pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan) yang baru dilantik ke perkhidmatan awam, sama ada memilih Skim Pencen atau Skim KWSP. LATAR BELAKANG 2. Seksyen 6A(1) Akta 227 dan Seksyen 6A(1) Akta 239 memberi peluang kepada anggota yang pertama kali dilantik pada atau selepas 12 April 1991 memilih Skim KWSP sebelum mereka disahkan dalam perkhidmatan seperti berikut: ‘6A(1) Seseorang pegawai yang dilantik pada atau selepas mula berkuatkuasanya seksyen ini hendaklah, sebelum disahkan dalam jawatannya, berhak untuk memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.’ Subseksyen (3) di bawah seksyen yang sama pula menetapkan bahawa opsyen tersebut adalah menjadi muktamad apabila ia berkuat kuasa pada tarikh pengesahan dalam perkhidmatan anggota. Penawaran opsyen Skim Pencen atau KWSP mula berkuatkuasa melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1991. 3. Seksyen 6A Akta 227 dan Seksyen 6A Akta 239 telah dipinda bagi membolehkan opsyen semula diberikan kepada anggota yang telah memilih Skim KWSP. Tawaran opsyen semula ini telah dikuatkuasakan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008 kepada anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2009 kepada Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan.

 PP.1.1.2 10 4. Opsyen semula kepada anggota awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2009 adalah muktamad pada 1 Februari 2009 dan teratur sehingga ke hari ini. Semua anggota awam yang telah memilih Skim Pencen adalah tertakluk kepada undang- undang pencen serta Perintah Am, peraturan perkhidmatan, skim perkhidmatan, pekeliling perkhidmatan, surat pekeliling perkhidmatan dan arahan-arahan lain berkaitannya yang berkuat kuasa sehubungan dengan pemberian pencen, ganjaran atau faedah-faedah lain. PELAKSANAAN Tawaran Opsyen 5. Sebelum seseorang pegawai diperakukan untuk pengesahan dalam jawatan, pegawai hendaklah membuat pilihan sama ada memilih Skim Pencen atau Skim KWSP dan mengemukakan borang opsyen seperti di Lampiran PP.1.1.2(A) atau Lampiran PP.1.1.2(B), mana yang berkenaan, kepada Ketua Jabatan bersama-sama dengan perakuan pengesahan dalam jawatan. 6. Surat pengesahan dalam jawatan yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Melantik hendaklah menyatakan opsyen yang telah dibuat oleh pegawai berkenaan. Selepas seseorang pegawai disahkan dalam jawatan, Ketua Jabatan hendaklah mencatat dalam Buku Perkhidmatan Kerajaan mengenai opsyen yang telah dibuat oleh pegawai berkenaan. Opsyen yang telah dibuat adalah MUKTAMAD. Tanggungjawab Ketua Jabatan 7. Ketua Jabatan hendaklah: (i) memberikan penjelasan mengenai perbandingan antara Skim KWSP dan Skim Pencen serta faedah-faedah lain sebelum pekerja membuat pilihan opsyen; (ii) menyimpan sesalinan Borang Opsyen pekerja dalam fail peribadinya; (iii) merekodkan pilihan opsyen pekerja dalam Buku Perkhidmatan dengan mencatatkan maklumat seperti berikut;

 PP.1.1.2 11 Telah memilih pencen, ganjaran atau faedah•faedah lain dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama•sama Akta Pencen (Pindaan) (No. 2) 2008 / Akta Pencen Pihak•Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak•Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan)(No. 2) 2008*, tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. (ATAU) Telah memilih untuk kekal di bawah Skim KWSP dan tertakluk kepada Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 [Akta 452].” Tandatangan pihak yang mengesahkan, jawatannya dan tarikh pengesahan Pemberian Taraf Berpencen 8. Pemberian Taraf Berpencen bagi anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan adalah di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Melantik manakala bagi anggota awam badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Pencen sepertimana Seksyen 2 Akta 239. Perakuan pemberian taraf berpencen kepada pekerja yang memilih Skim Pencen hendaklah mengikut prosedur yang sedang berkuat kuasa. Borang Opsyen pekerja tersebut hendaklah dilampirkan semasa perakuan pemberian taraf berpencen. 9. Bagi memenuhi syarat pemberian taraf berpencen seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 6 Akta 239, tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira adalah mulai tarikh pelantikan pertama pekerja dalam perkhidmatan, tertakluk kepada syarat-syarat mengenai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira di bawah undang-undang pencen.

 PP.1.1.2 12 PEMBATALAN 10. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan seperti di bawah adalah dibatalkan. (i) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2009: Tawaran Opsyen Semula Kepada Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Melalui Pekeliling Perkhidmatan Pihak Berkuasa Berkenaan Pada Tahun 1977/1978; (ii) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008: Tawaran Opsyen Semula Kepada Anggota Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja; dan (iii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1991: Tawaran Opsyen Skim Pencen Atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). PEMAKAIAN 11. Ceraian ini meliputi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Negeri serta pekerja Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 1-1 Lampiran PP.1.1.2(A) JADUAL KELIMA BORANG OPSYEN BAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA MENGIKUT SUBSEKSYEN 6A(1) AKTA PENCEN 1980 Kepada : .................................. .................................. .................................. (Ketua Jabatan) Tuan, Merujuk kepada Peraturan 37 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2012 [P.U.(A)1/2012] saya ................................................... No. Kad Pengenalan ................................................. yang dilantik sebagai ................................................................. dalam perkhidmatan ..................................................... pada (tarikh) ..........................................dengan ini membuat opsyen untuk* memilih SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) atau menolak SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) 2. Saya sesungguhnya mengaku memahami bahawa jika saya menolak SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP), atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa- apa pilihan atau menyatakan apa-apa syarat kepada pilihan atai tidak mengembalikan borang opsyen ini mengikut peraturan yang ditetapkan, maka saya hendaklah diberi taraf sebagai pegawai berpencen mengikut Akta Pencen 1980. Saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah dibuat ini adalah muktamad. Tandatangan : ...................................................... Nama : ...................................................... No. Kad Pengenalan : ...................................................... Jawatan : ...................................................... Tarikh : ...................................................... *Tandakan (√) dalam kotak yang berkenaan Disaksikan oleh: Tandatangan : ...................................................... Nama : ...................................................... Jawatan : ...................................................... Tarikh : ......................................................

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy