Pencen

 1-1 Lampiran PP.1.1.2(A) JADUAL KELIMA BORANG OPSYEN BAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA MENGIKUT SUBSEKSYEN 6A(1) AKTA PENCEN 1980 Kepada : .................................. .................................. .................................. (Ketua Jabatan) Tuan, Merujuk kepada Peraturan 37 Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2012 [P.U.(A)1/2012] saya ................................................... No. Kad Pengenalan ................................................. yang dilantik sebagai ................................................................. dalam perkhidmatan ..................................................... pada (tarikh) ..........................................dengan ini membuat opsyen untuk* memilih SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) atau menolak SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) 2. Saya sesungguhnya mengaku memahami bahawa jika saya menolak SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP), atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa- apa pilihan atau menyatakan apa-apa syarat kepada pilihan atai tidak mengembalikan borang opsyen ini mengikut peraturan yang ditetapkan, maka saya hendaklah diberi taraf sebagai pegawai berpencen mengikut Akta Pencen 1980. Saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah dibuat ini adalah muktamad. Tandatangan : ...................................................... Nama : ...................................................... No. Kad Pengenalan : ...................................................... Jawatan : ...................................................... Tarikh : ...................................................... *Tandakan (√) dalam kotak yang berkenaan Disaksikan oleh: Tandatangan : ...................................................... Nama : ...................................................... Jawatan : ...................................................... Tarikh : ......................................................

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy