Laporan Tahunan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) 2022

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT KATA-KATA ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI 1 AKRAB SELAYANG PANDANG 2 AKRAB: SATU PENGENALAN 3 MAKLUMAT KORPORAT AKRAB 4 SENARAI KEAHLIAN AKRAB & AKRAB CARE MENGIKUT KEMENTERIAN, JABATAN, SUK & AGENSI 6 PROGRAM AKTIVITI AKRAB 8 LAPORAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN (MAK) 9 LAPORAN AKTIVITI AKRAB DI KEMENTERIAN, JABATAN & SUK TAHUN 2022: 1. JABATAN PERDANA MENTERI 16 2. KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 21 3. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 32 4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 45 5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 50 6. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 61 7. KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI & BUDAYA MALAYSIA 68 8. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 75 9. KEMENTERIAN PERTAHANAN 79 10.KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 83 11.KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (K-KOMM) 88 12.KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP (KPDN) 95 13.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (KUSKOP) 107

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 14.KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR 114 15.KEMENTERIAN SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI 126 16.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 139 17.KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS) 144 18.KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI) 152 19.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 163 20.KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) 171 21.KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA 183 22.KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN 189 23.KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (KPPK) 196 24.JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 201 25.POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 205 26.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK 211 27.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS 217 28.JABATAN KETUA MENTERI MELAKA 222 29.PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 228 30.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PAHANG 237 31.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU 242 32.LEMBAGA TABUNG HAJI 249

1 KATA-KATA ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, Bahagian Pengurusan Psikologi telah dapat menyelaras Laporan Tahunan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awan (AKRAB) Tahun 2022. Laporan ini merupakan koleksi aktiviti dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 oleh ahli-ahli AKRAB di kementerian, jabatan, SUK dan agensi. Tujuan laporan ini dihasilkan, adalah untuk memantau aktiviti-aktiviti AKRAB yang dijalankan di kementerian, jabatan, SUK dan agensi sepanjang tahun 2022. Dengan adanya pemantauan ini, pelaksanaan dan keberkesanan aktiviti yang dijalankan dapat diselaraskan. Pada keseluruhannya kementerian, jabatan, SUK dan agensi telah menunjukkan penglibatan yang aktif dalam AKRAB. Justeru, ahli-ahli AKRAB perlu menghayati roh dan falsafah asas AKRAB iaitu membina modal insan melalui pengamalan budaya bantu-membantu dengan berteraskan semangat setiakawan bagi melahirkan lebih ramai penjawat awam yang berprestasi tinggi. Setiap ahli AKRAB diharapkan dapat memainkan peranan yang aktif dalam membantu mencipta suasana tempat kerja kondusif dan harmoni serta dikenali dan dirasai oleh warga organisasi di mana mereka bertugas. Bagi memastikan kecemerlangan Rakan Pembimbing dalam membantu jabatan dan pihak kerajaan khususnya dalam agenda transformasi dasar-dasar kerajaan, adalah diharapkan agar Ketua Jabatan, Pengurus Sumber Manusia, Pegawai Psikologi dan ahli-ahli Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) khususnya ahli AKRAB dapat berganding bahu memainkan peranan secara proaktif. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan Selamat Maju Jaya kepada semua ahli AKRAB sekalian. Salam Hormat. YBHG. DATO’ PAUZAN BIN AHMAR

2 AKRAB SELAYANG PANDANG Pendekatan Pengurusan Sumber Manusia hendaklah seiring dengan dasar-dasar kerajaan yang sentiasa mendahulukan rakyat dan melahirkan warga kerja sektor awam yang berprestasi tinggi. Pengurusan Sumber Manusia yang kompeten merupakan salah satu teras dalam Misi Nasional. Penekanan kepada agenda transformasi untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi warga kerja dan negara turut menjadi pemangkin kepada budaya kerja berprestasi tinggi. Untuk mencapai hasrat tersebut, pendekatan berterusan melalui penerapan aplikasi psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia merupakan satu langkah tepat dalam menjana modal insan yang lebih menyeluruh berpandukan Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia – Pengurusan Psikologi Ceraian PO.3.1.1: Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Pelaksanaan AKRAB di semua peringkat agensi kerajaan juga merupakan sokongan kepada pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1999: Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam dan Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia Ceraian PO.3.1.4: Panduan Pelaksanaan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk melaksanakan transformasi Pengurusan Sumber Manusia, empat program utama telah digabungkan menjadi Program Pengupayaan Kendiri iaitu Program Penilaian Pekerja, Program Pementoran, Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) dan Program Kaunseling. Keempat-empat program ini berfungsi secara matriks dalam menyelaras dan membantu pegawai untuk melonjakkan perkembangan dan pemantapan diri serta menyemai budaya kerja berprestasi tinggi. Bagi memenuhi keperluan tersebut, Bahagian Pengurusan Psikologi melalui Panduan Pelaksanaan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam dalam surat edaran pada April 2014 telah memperkenalkan modul dan sistem penilaian baru Program Pra AKRAB untuk dilaksanakan di semua peringkat organisasi. Program ini bertujuan memberi pendedahan dan pemahaman berhubung fungsi dan peranan kaunseling kepada penjawat awam. Pegawai yang berjaya menamatkan kedua-dua modul dan lulus penilaian akhir layak dilantik sebagai Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) yang berfungsi sebagai rakan pembimbing dan mentor di kementerian, jabatan, SUK dan agensi masing-masing. Sebagai nilai tambah kepada program tersebut, satu keperluan tambahan telah diperkenalkan berkaitan tanggungjawab sosial korporat (CSR). Ia bertujuan memberi pendedahan sebenar bimbingan secara berkelompok dan membolehkan Rakan Pembimbing peka dengan isu semasa, persekitaran dan mendekati masyarakat sekeliling.

3 AKRAB: SATU PENGENALAN PENDAHULUAN Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sekerja sepertimana yang dinyatakan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia – Pengurusan Psikologi Ceraian PO.3.1.1: Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Rakan Pembimbing ini merupakan agen penggerak kepada perlaksanaan budaya kerja “Kelas Pertama” dalam Perkhidmatan Awam. Ia diwujudkan dengan tujuan menyediakan medium perantaraan untuk memberi peluang kepada pegawai berfungsi secara efektif dalam usaha membantu Pengurus Sumber Manusia di semua peringkat organisasi. Di samping itu, Rakan Pembimbing juga mempunyai visi sebagai penyumbang kepada usaha pembangunan modal insan dalam Pengurusan Sumber Manusia. AKRAB AKRAB membawa maksud Amanah, Komitmen, Rasional, Akhlak, Bestari dan merupakan ciri-ciri penting yang perlu ada pada seorang Rakan Pembimbing. Tanpa ciri-ciri tersebut, peranan seseorang dalam menjalankan fungsi sebagai Rakan Pembimbing akan kurang keberkesanannya. AKRAB juga merupakan penjenamaan semula versi Rakan Pembimbing, Pembimbing Rakan Sekerja, Pegawai Khidmat Nasihat, Pegawai Khidmat Kaunseling dan pelbagai nama yang merujuk kepada peranan sebagai Rakan Pembimbing di agensi. Dengan perubahan ini, pegawai yang memainkan peranan sebagai Rakan Pembimbing di dalam Perkhidmatan Awam keseluruhannya dikenali sebagai AKRAB.

4 MAKLUMAT KORPORAT AKRAB VISI AKRAB sebagai agen penggerak pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia. MISI Memberi perkhidmatan bimbingan yang berkesan OBJEKTIF • Menyampaikan perkhidmatan membimbing berpandukan kod etika AKRAB • Menjadi perantara kepda Pegawai Psikologi, penyelia dan Ketua Jabatan dalam organisasi • Membantu Pegawai kea rah kesejahteraan Psikologi • Menjadi agen perubahan di dalam organisasi MOTTO “Berkhidmat Membimbing” FALSAFAH Setiap ahli AKRAB, anda perlu sentiasa menghayati falsafah AKRAB iaitu “Bantu Diri Untuk Membantu Rakan Lain”. Dalam usaha membantu rakan, anda mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk mempertingkatkan diri dari segi ilmu pengetahuan, tingkah laku, perhubungan, kreativiti dan nilai kepada diri. PRINSIP Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, status, perlakuan dan rupa fizikal. PERANAN • Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. • Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik. • Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan. • Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

5 ETIKA Terima Tanpa Syarat • Ahli AKRAB mestilah menghormati kepelbagaian individu dan tidak mendiskriminasi rakan yang dibimbing atas sebab-sebab seperti umur, warna, kulit, ketidakupayaan, budaya, etnik, jantina, bangsa, orientasi seks, status perkahwinan atau status ekonomi. Kerahsiaan • Ahli AKRAB mesti memaklumkan kepada rakan yang dibimbing dengan memberikan maklumat secukupnya berhubung proses dan perhubungan menolong dalam segala aspek yang dibincangkan adalah rahsia. Perhubungan Profesional • AKRAB mesti berusaha untuk mengelakkan perhubungan mesra yang berlebihan dengan rakan yang dibimbing sehingga boleh melemahkan pertimbangan profesional dan meningkatkan risiko atau menjejaskan imej kepada rakan yang dibimbing. Ahli AKRAB tidak boleh terlibat di dalam sebarang jenis perhubungan intim dengan rakan yang di bimbing

6 SENARAI KEAHLIAN AKRAB: KEMENTERIAN, JABATAN, SUK DAN AGENSI TAHUN 2005 - 2022 AGENSI 2009 - 2010 2011 - 2012 2013 - 2014 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 2020 2021 2022 Kementerian 838 1236 717 1993 930 738 281 1355 1100 Jabatan & SUK 656 1014 1791 532 726 566 143 261 638 PBT & Badan Berkanun 257 459 472 58 178 109 69 65 245 JUMLAH 1751 2709 2980 2583 1834 1413 493 1681 1738 DATA KEAHLIAN AKRAB CARE TAHUN 2022 BIL KEMENTERIAN/JABATAN/SUK/AGENSI JUMLAH AHLI 1. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 29 2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 35 3. UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 61 4. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 64 5. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR 27 6. UNIVERSITI MALAYA 30 7. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 39 8. HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM 6 JUMLAH 291

7 DATA KEAHLIAN AKRAB TAHUN 2022 BIL KEMENTERIAN/JABATAN/SUK/AGENSI JUMLAH AHLI 1 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 31 2 JABATAN PERDANA MENTERI 13 3 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT 41 4 IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN KELANTAN 24 5 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 22 6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 423 7 KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 22 8 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 73 9 KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI 58 10 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (KUSKOP) 11 11 KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 17 12 KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA 12 13 TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA 25 14 INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) 102 15 INTAN WILAYAH TIMUR (INTIM) 37 16 POLIS DIRAJA MALAYSIA 42 17 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA 43 18 JABATAN PENJARA MALAYSIA 129 19 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 21 20 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM) 30 21 HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM (HCTM) 7 22 JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR 16 23 HOSPITAL KUALA LUMPUR 20 24 HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI (HPKK) 24 25 SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 159 26 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI JOHOR 27 27 MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA (MBPJ) 16 28 PEJABAT KETUA MENTERI MELAKA 27 29 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 39 30 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA 106 31 UNIVERSITI MALAYA 28 32 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI TERENGGANU 66 33 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KELANTAN 23 34 MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 4 JUMLAH 1738

8 PROGRAM & AKTIVITI AKRAB Aktiviti yang dilaksanakan oleh Rakan Pembimbing dalam organisasi perlu bersifat komprehensif dengan mengambil kira peningkatan empat kompetensi utama iaitu peribadi, sosial, organisasi dan profesional. Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penilaian kompetensi adalah seperti berikut: KOMPETENSI CONTOH INPUT KAEDAH Peribadi • Pengurusan kendiri • Memahami personaliti diri & orang lain • Pengurusan emosi diri • Tunjuk cara • Lawatan • Bengkel • Forum • Kempen • Bimbingan Kelompok & Individu • Seminar • Konvensyen Profesional • Kemahiran pementoran & penyeliaan • Menyampaikan persembahan • Kemahiran kaunseling Sosial • Kemahiran komunikasi • Kemahiran melayan pelanggan • Sentuhan insan • Kemantapan keluarga bekerja Organisasi • Memahami budaya kerja organisasi • Tingkahlaku warga organisasi • Semangat kerja berpasukan Selain itu, aktiviti yang dilaksanakan juga tidak menggunakan kos yang tinggi selain bersifat praktikal dan mudah diterima dan difahami oleh warga organisasi. Aktiviti tersebut boleh diadakan secara operasi dan perkembangan. Aktiviti operasi AKRAB adalah aktiviti yang diadakan secara berterusan dan tidak memerlukan kos, jumlah masa yang panjang dan input boleh disediakan dalam kalangan ahli-ahli AKRAB sahaja. Manakala aktiviti perkembangan merupakan aktiviti yang diadakan secara tahunan, menyeluruh, melibatkan jumlah kos yang besar dan memerlukan sumbangan kepakaran daripada pihak lain. Antara perbezaan program tersebut adalah seperti berikut: CIRI-CIRI OPERASI PERKEMBANGAN • Berterusan • Kos murah • Kepakaran ahli • Masa yang singkat • Berkala • Melibatkan kos • Masa yang panjang • Kepakaran pihak luar

9 LAPORAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN (MAK)

10 LATAR BELAKANG MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN Penubuhan Majlis AKRAB Kebangsaan atau ringkasnya MAK adalah lanjutan resolusi Konvensyen AKRAM pada 1-2 April 2009 anjuran AKRAM Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). YBhg. Dato’ Dr Ismail bin Alias, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) meminta Bahagian Pengurusan Psikologi (JPA) mengkaji dan menyelaraskan penubuhannya serta menjenamakan AKRAM kepada AKRAB mulai Disember 2009. Mesyuarat penubuhan MAK telah diadakan pada 24 April 2009 dihadiri Pegawai Perhubungan dan Pengerusi-Pengerusi AKRAB dari Kementerian, Jabatan dan Agensi. MAK telah dilancarkan dengan rasminya oleh YBhg. Tan Sri Ismail Adam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) pada 7 Mei 2010 di Konvensyen Pertama MAK yang diadakan di Dewan Serbaguna Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri. Lebih 300 orang ahli AKRAB menyertai konvensyen AKRAB untuk julung kalinya diadakan ini. Semenjak itu, Konvensyen AKRAB Kebangsaan telah diadakan setiap tahun dengan kerjasama Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pada 7 Ogos 2015 MAK telah didaftarkan secara rasmi dengan ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan dengan nombor pendaftaran PPM-011-16-07082015. Matlamat penubuhan MAK ialah: 1. Badan induk yang menaungi Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) di peringkat kebangsaan. 2. Menyelaras semua program, aktiviti dan latihan AKRAB di peringkat kebangsaan. 3. Berperanan sebagai perantara antara AKRAB di sektor awam dengan Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. 4. Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan ilmu berbentuk profesionalisme yang berkaitan khidmat membimbing. 5. Mewujudkan kumpulan pakar penilai anugerah AKRAB. 6. Menjadi rakan strategik Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

11 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN TAHUN 2022 JAWATANKUASA PERKARA NAMA / BILANGAN NAMA PENYELARAS Puan Siti Hasiah Binti Jusoh Ketua Penolong Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Awam Putrajaya NAMA PENGERUSI Encik Mohd Afendi Bin Ya @ Zakaria Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD) Kementerian Belia dan Sukan JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 14 Orang BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN (Keahlian sehingga 17 Oktober 2022) 680 782 JUMLAH 1462 PROGAM MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN BERIMPAK TINGGI PROGRAM 1 : PROGRAM SOKONGAN PSIKOLOGI BENCANA PERKHIDMATAN AWAM (PROSPA) Mesyuarat Penyelarasan Tindakan Pemulihan Awal dan Pasca Bencana Negara (NADMA) pada 23 Disember 2021 telah memutuskan agar Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) melaksanakan program pengukuhan kesihatan mental dan sokongan psikologi kepada penjawat awam yang terlibat dengan banjir dan kepada para petugas barisan hadapan. Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) turut dilibatkan sebagai salah sebuah NGOs di dalam jawatankuasa yang di terajui oleh Bahagian Pengurusan Psikologi (BPPs) JPA ini. MAK telah melaksanakan program dengan mengkhususkan bantuan Psychological First Aid (PFA) kepada penjawat awam dan ahli keluarga yang terlibat dalam bencana banjir di sekitar

12 daerah Kuala Selangor, Melaka, Johor dan Hulu Terengganu. Kursus PFA secara dalam talian juga telah diadakan dengan kerjasama Persatuan Kaunseling Pendidikan (PEKA) bagi melengkapkan ahli MAK dengan pengetahuan berkaitan. Seramai lebih 200 orang ahli MAK dari seluruh negeri telah berdaftar sebagai sukarelawan PROSPA. PROGRAM 2: KURSUS SKUAD WAJA – AKRAB 2022 Pada tahun 2022, MAK telah mendapat dana dari Jabatan Pembangunan Wanita untuk melaksanakan kursus Skuad Waja. WAJA bermaksud Wanita Anti Jenayah iaitu satu program bagi meningkatkan kesedaran seluruh masyarakat untuk mengambil tindakan bagi menghentikan sebarang keganasan terhadap wanita. Penceramah kursus merupakan Pegawai Psikologi daripada Jabatan Pembangunan Wanita (JPW). Sebanyak tiga program Skuad Waja telah dilaksanakan iaitu Kursus Skuad Waja Siri 1 (Dengan kerjasama AKRAB JPA dan KBS) pada 29 Mac 2022 di Auditorium JPA, Kursus TOT Skuad Waja - i-MIND pada 18-19 Jun 2022 di Kompleks Rakan Muda, Raub dan Kursus Skuad Waja Siri 2 dengan kerjasama AKRAB Jabatan Perdana Menteri (JPM) pada 17 November 2022 di Dewan Makan, Kompleks JPM.

13 PROGRAM 3: PELAN STRATEGIK AKRAB 2021-2025 Majlis AKRAB Kebangsaan dengan kerjasama BPPs JPA telah membangunkan Pelan Strategik AKRAB 2021-2025. Sebanyak tiga bengkel Pelan Strategik telah berlangsung untuk memastikan pelan tersebut berjaya di terbitkan. Majlis pelancaran pelan berkenaan telah disempurnakan pada 24 September 2022 oleh Puan Siti Hasiah Jusoh, Penyelaras AKRAB (mewakili Pengarah BPPs JPA) di Dewan Mezzanine, JPA, Putrajaya bersempena Mesyuarat Agung Dwi Tahunan MAK Tahun 2022. PROGRAM 4: Bengkel Teknik Dan Psikologi Penulisan Buku Bengkel Teknik dan Psikologi Penulisan Buku telah diadakan di RHR Hotel Kajang pada 27 hingga 28 Ogos 2022 dengan dihadiri seramai 40 orang peserta terdiri daripada ahli AKRAB seluruh Malaysia. Bengkel ini dibimbing oleh En. Ikram Mohamad Nor Wazir yang merupakan pengurus besar PTS Media Group Sdn Bhd dan sebagai Jurulatih Utama Penulisan & Penerbitan. Objektif bengkel ini adalah untuk menghasilkan penulisan Siri Kompilasi Kes 3.0 yang akan diterbitkan oleh MAK. Konsep buku Kompilasi Kes 3.0 ini akan diberi sentuhan baharu bagi memastikan penambahbaikan kualiti berbanding buku Transformasi Diri 2.0. Bengkel ini juga memberi peluang kepada peserta terlibat untuk mendapat ilmu tambahan mengenai teknik dan psikologi penulisan bagi tujuan penerbitan.

14 PENCAPAIAN TERBAIK MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN 2022 MAK terlibat sebagai rakan strategik Persidangan Psikologi Perkhidmatan Awam ke 26 anjuran JPA pada 28 – 29 September 2022 yang telah berlansung di Klana Resort, Seremban. MAK juga telah menyediakan Booth pameran untuk memperkenalkan buku-buku terbitan MAK dan produk MAK. MAK juga telah mengadakan kerjasama strategik dengan Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) bagi menyebar luas modul Skuad Waja dan i-MIND pada tahun 2022. Sebanyak dua program Skuad Waja dan satu program Skuad Waja -i-Mind telah pun dilaksanakan. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB Bagi meluaskan lagi peranan dan penyertaan di kalangan ahli AKRAB, MAK akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan AKRAB di Kementerian/Agensi/Jabatan untuk mengadakan Konvensyen AKRAB Kebangsaan, melaksanakan program PROSPA@MAK dan melancarkan buku kompilasi kes 3.0 terbitan MAK pada tahun 2023. ULASAN KESELURUHAN Program MAK tetap berjaya diteruskan dengan menggunakan kaedah secara HIBRID (fizikal dan online) melalui medium facebook, Zoom dan Youtube. Permintaan untuk mengadakan pameran di kementerian / agensi awam juga mendapat sambutan sangat menggalakkan memandangkan perjumpaan secara fizikal telah dibenarkan.

15 LAPORAN AKTIVITI AKRAB: KEMENTERIAN, JABATAN & SUK TAHUN 2022

16 JABATAN PERDANA MENTERI LAPORAN KESELURUHAN PROGRAM AKRAB JABATAN PERDANA MENTERI (JPM) TAHUN 2022 1. JAWATANKUASA 2. BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL. PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 4 10 2 JABATAN/ SUK 165 317 JUMLAH 169 327 3. BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE (bagi kes Dasar Pemisah LNPT Tahun 2021) BIL. PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN - - 2 JABATAN/ SUK - 2 JUMLAH - 2 4. LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 38 31 23 103 195 PEREMPUAN 55 33 31 226 345 JUMLAH 93 64 54 329 540 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS MOHAMAD FAUZI BIN SAAD (S52) KETUA PEGAWAI PSIKOLOGI NAMA PENGERUSI YANG ARIF HJ. AZMI BIN IBRAHIM (LS52) HAKIM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH MELAKA (017 8898727) JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 9 ORANG (Di lampirkan carta jawatankuasa)

17 PROGRAM DI PERINGKAT JPM (Di lampirkan senarai program AKRAB JPM 2022) PRA AKRAB TAHAP 1 & 2 CSR AKRAB JPM @ MASJID MAHMOODIAH PRESINT 18 PROGRAM BERIMPAK SPPSI BSM, JPM DENGAN KERJASAMA AKRAB PM MAJLIS PENTAULIAHAN AKRAB JPM

18 PROGRAM DI PERINGKAT JABATAN & AGENSI DI BAWAH JPM PASCA AKRAB JPM #BIJAKTANGGANIKRISIS@PFA KOSPEN WOW-SARINGAN KESIHATAN OLEH AKRAB JPM AKRAB BPH AKRAB CGSO AKRAB PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (PKPMP) AKRAB PAJPM AKRAB DARUL QURAN AKRAB ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA AKRAB MyGCC

19 MESYUARAT DAN PENCAPAIAN TERBAIK AKRAB JPM CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB Bagi memastikan AKRAB JPM dan jabatan di bawahnya terus menyumbang kepada kesejahteraan warganya dan perkhidmatan awam amnya, satu cadangan penambahbaikkan perlu dilakukan. Cadangan tersebut adalah, setiap jabatan perlu ada Penyelaras AKRAB dan Penyelaras yang bukan terdiri daripada Pegawai atau Penolong Pegawai Psikologi harus mengikuti program Pra AKRAB dan ditauliahkan sebagai ahli AKRAB. Ini bagi membolehkan objektif dan peranan AKRAB dapat difahami dan dijayakan oleh semua peringkat kumpulan pekerja terutama dari aspek pelaksanaan program dan kelulusan peruntukkan yang sewajarnya. ULASAN PENYELARAS Tahun 2022 AKRAB Jabatan Perdana Menteri (JPM) terus berkerjasama erat dengan Seksyen Pengurusan Psikologi BSM, JPM dan beberapa rakan strategik baharu seperti Institut Pendidikan Guru Malaysia, Majlis AKRAB Kebangsaan dan Jabatan Pembangunan Wanita dalam usaha memperkasakan perkhidmatan Psikologi & Kaunseling kepada warga JPM. Stragtegi kerjasama ini dilihat sebagai langkah yang bijak dan perlu diteruskan dimasa hadapan selari dengan hasrat YBhg. Dato Sollehuddin Alyubi B.Zakaria (TKSUK JPM) bagi mengelakkan budaya kerja silo dikalangan warga JPM. AKRAB JPM juga wajar diberi penghargaan kerana tanpa henti bergerak secara progresif dengan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti secara bersemuka setelah dua tahun tertumpu kepada perkhidmatan dalam talian. Semoga usaha dan semangat ini terus membara dan memberi manfaat kepada semua penjawat awam. MESYUARAT AKRAB JPM @ SP8, SP1 MESYUARAT AKRAB JPM @ ILKEM MESYUARAT PENYELARASAN HARI TERBUKA AKRAB JPM@BPH AKRAB JKSM@TV ALHIJRAH PENGERUSI AKRAB JPM SELAKU TIMB. PRESIDEN MAK AKRAB PKPMP SELAKU EXCO MAK LAWATAN AKRAB IPG CYBERJAYA

20 CARTA JAWATANKUASA AKRAB JPM 2020-2022 SENARAI PROGRAM UTAMA AKRAB JPM TAHUN 2022 BIL. NAMA PROGRAM TEMPAT TARIKH 1 PRA AKRAB TAHAP 1 & 2 JPM 22- 24 FEB 2022 22-24 MAC 2022 2 BIMBINGAN KELOMPOK- SESI TERAPEUTIK JPM 17 FEB 2022 3 CSR AKRAB JPM- RAMADHAN MASJID MAHMOODIAH PRESINT 18 26 APRIL 2022 4 PASCA AKRAB JPM- BIJAK TANGANI KRISIS SERI MALAYSIA BAGAN LALANG 25-27 MEI 2022 5 LAWATAN AKRAB IPG CYBERJAYA JPM 22 JULAI 2022 6 MAJLIS PENTAULIAHAN AKRAB JPM JPM 17 OGOS 2022 7 HARI TERBUKA AKRAB JPM KOMPLEKS F 6 OKT 2022 8 HARI PSIKOLOGI JPM- #TANPASTIGMA JPM 19 OKT 2022 9 KOSPEN WOW- SARINGAN KESIHATAN JPM, KOMPLEKS F, CGSO, SPRM & MAHKAMAH SELANGOR 8 APRIL, 21 APRIL, 30 JUN, 6 OKT, 19 OKT, 28 OKT DAN 10 NOV 2022 10 SKUAD WAJA- MAK, AKRAB JPM & JPW JPM 17 NOV 2022

21 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

22 LAPORAN PROGRAM AKRAB KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA JANUARI – DISEMBER TAHUN 2022 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1. PERBENDAHARAAN MALAYSIA 6 20 2. JABATAN: I. JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA II. JABATAN AKAUNTAN NEGARA III. JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA IV. LEMBAGA PEMBANGUNAN KEDAH 95 20 11 4 95 73 33 5 JUMLAH KESELURUHAN 136 226 362 PERKARA NAMA / BILANGAN NAMA PENYELARAS PUAN SITI MAHANI BINTI MUHAZIR PUAN NORAZITA BINTI RAMLI NAMA PENGERUSI DR. D. JOYCE CHRISTINA DHARMARAJ TIMBALAN PENGARAH (WA52) JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 14 ORANG

23 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1. PERBENDAHARAAN MALAYSIA - - 2. JABATAN: I. JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA II. JABATAN AKAUNTAN NEGARA III. JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA IV. LEMBAGA PEMBANGUNAN KEDAH - 5 - - 2 12 1 - JUMLAH 5 15 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 45 1 13 58 117 PEREMPUAN 253 1 63 315 632 JUMLAH 298 2 76 373 749 PROGRAM AKRAB KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA TAHUN 2022 1. PROGRAM OUTREACH AKRAB JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA Tarikh : 10.1.2022 Masa : 8.30 pagi – 1.00 petang Tempat : BMU JPPH Program libat urus ini diadakan bertujuan untuk membantu AKRAB JPPH meningkatkan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan AKRAB di JPPH.

24 2. PROGRAM KENALI PERSONALITI DIRI BERSAMA AKRAB JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA Tarikh : 28.1.2022 Masa : 8.30 pagi – 4.30 petang Tempat : Bilik Latihan KASTAM Putrajaya Program ini diadakan bertujuan untuk membantu AKRAB JKDM memahami Indeks Personaliti Diri yang telah diperolehi bagi tujuan mengenal pasti tret personaliti dan potensi diri seterusnya melakukan integrasi dan penyesuaian dalam persekitaran pekerjaan.

25 3. PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN KAUNSELING TAHAP 2 Program ini diadakan bertujuan memberi pendedahan dan pemahaman kepada peserta yang bakal ditauliahkan sebagai Rakan Pembimbing berhubung peranan dan fungsi AKRAB dalam perkhidmatan awam, aplikasi teori dan kemahiran asas dalam kaunseling serta memberi pemahaman berhubung isu dan permasalahan individu. 4. PROGRAM PASCA RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB): TERAPI SPIRITUAL EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUE (SEFT) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA TAHUN 2022 Tarikh : 28 – 30.3.2022 Tempat : Hotel Avillion, Port Dickson, Negeri Sembilan Program ini diadakan bertujuan membantu AKRAB Kementerian Kewangan meningkatkan kemahiran dan mempelbagaikan teknik menolong berasaskan psikologi dan kemanusiaan melalui teknik SEFT. Tarikh : 28.2.2022 -3.3.2022 Masa : 8.30 pagi – 5.00 petang Tempat : Hybrid (Fizikal di BMU Aras 2, Blok Selatan Perbendaharaan Malaysia) dan secara atas talian dalam aplikasi google meet.

26 5. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONAL (PROFES) RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA TAHUN 2022 PROFES SIRI 1: TERAPI SEFT Tarikh : 20.5.2022 Masa : 8.30 pagi – 1.00 petang Tempat : BMU Aras 8 Blok Selatan Perbendahraan Malaysia PROFES SIRI 2 : KEKASIH GELAP DI PEJABAT, SUKA vs TERPAKSA Tarikh : 24.11.2022 Masa : 8.30 pagi – 1.00 petang Tempat : BMU Aras 2, Blok Selatan Perbendaharaan Malaysia Program PROFES AKRAB diadakan bertujuan bagi menggalakkan perkongsian ilmu pengetahuan dalam kalangan ahli AKRAB bersama warga kerja Perbendaharaan Malaysia.

27 6. BENGKEL PELAN STRATEGIK RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) TAHUN 2023 - 2027 KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA TAHUN 2022 Tarikh : 8 – 10.6.2022 Tempat : Hotel Tanjong Vista Kuala Terengganu, Terengganu Program Bengkel ini diadakan bertujuan membangunkan Pelan Strategik AKRAB menggariskan hala tuju, teras strategik dan pelaksanaan inisiatif perkhidmatan AKRAB MOF dalam tempoh lima (5) tahun bagi Tahun 2023-2027. 7. PROGRAM OUTREACH RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA TAHUN 2022 Tarikh : 8 – 10.6.2022 Tempat : Hotel Perdana Kuala Lumpur City Centre Jalan Binjai, Kuala Lumpur Program ini bertujuan memperkasakan peranan AKRAB di Jabatan/Agensi dan meningkatkan kesedaran berkaitan aspek kesejahteraan psikologi dalam kalangan pegawai di Kementerian Kewangan Malaysia khususnya ahli AKRAB.

28 8. SEMINAR RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) TAHUN 2022 Seminar ini bertemakan Sinergi Psikologi, Sejahtera Organisasi bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam aspek pengurusan kesejahteraan diri dan organisasi dalam kalangan ahli AKRAB dan warga Kementerian Kewangan Malaysia. Selain itu, Pelan Strategik AKRAB Kementerian Kewangan Tahun 2023-2027 turut dilancarkan. Tarikh : 18 – 19.10.2022 Masa : 8.30 pagi – 5.00 petang Tempat : Dewan Auditorium Aras 1, Blok Tengah Perbendaharaan Malaysia

29 9. PELANCARAN BUKU PELAN STRATEGIK RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KEMENTERIAN KEWANGAN TAHUN 20232027 10. PENYAMPAIAN MAKLUMAT PROGRAM/AKTIVITI RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KEMENTERIAN KEWANGAN DALAM BULETIN MOF TAHUN 2022 Tarikh : 18.10.2022 Perasmi : YBhg. Datin Rashidah binti Mohd Sies Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan) Tempat : Dewan Auditorium Aras 1, Blok Tengah Perbendaharaan Malaysia

30 11. KONVENSYEN RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF) TAHUN 2022 Konvensyen ini bertemakan “Minda Sejahtera Organisasi Berjaya” bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam aspek pengurusan kesejahteraan minda dan organisasi dalam kalangan ahli AKRAB dan warga kerja LADA. 12. Mesyuarat Penyelarasan AKRAB Kementerian Kewangan Malaysia Tahun 2022 Mesyuarat Penyelarasan AKRAB Kementerian Kewangan telah diadakan secara berkala untuk membincangkan pelaksanaan program-program AKRAB yang telah dirancang dan melihat perkembangan sesi-sesi bimbingan yang telah dijalankan. Mesyuarat AKRAB juga diadakan di Jabatan/Agensi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program AKRAB di Jabatan/Agensi. Berikut adalah butiran mesyuarat yang telah diadakan sepanjang tahun 2022 : BIL PERKARA TARIKH TEMPAT 1 Mesyuarat AKRAB Perbendaharaan Bil 1/2022 28.1.2022 BMU Aras 3, Blok Selatan, Perbendaharaan Malaysia 2 Mesyuarat AKRAB MOF Bil 1/2022 9.8.2022 Hotel Perdana Kuala Lumpur 3 Mesyuarat AKRAB Perbendaharaan Bil 2/2022 20.9.2022 BMU Aras 2, Blok Selatan, Perbendaharaan Malaysia 4 Mesyuarat AKRAB MOF Bil 3/2022 21.9.2022 BMU Aras 1, Blok Tengah, Perbendaharaan Malaysia 5 Mesyuarat AKRAB MOF Bil 4/2022 11.10.2022 BMU Aras 1, Blok Tengah, Perbendaharaan Malaysia Tarikh : 18 – 20.12. 2022 Masa : 8.30 pagi – 5.00 petang Tempat : Kompleks LADA, Langkawi Kedah

31 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB a. Membudayakan perkongsian kepakaran dan ilmu dari AKRAB yang telah menerima anugerah atau AKRAB yang berpotensi tinggi bagi menggalakkan budaya pembelajaran berterusan; b. Mengadakan program kerjasama strategik AKRAB yang melibatkan kementerian atau jabatan lain memperluaskan jaringan kerjasama dan perkongsian ilmu dan pengalaman berterusan; c. Mengadakan pogram refresher Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) kepada semua ahli AKRAB seluruh Malaysia bagi menjelaskan perancangan AKRAB di seluruh Malaysia secara berfokus dan strategik;dan d. Menjajarkan program AKRAB dengan keperluan pencapaian petunjuk prestasi dasar yang terkini dan relevan. ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN / JABATAN / AGENSI Secara keseluruhan Program AKRAB Kementerian Kewangan bagi tahun 2022 berjaya dilaksanakan dengan komitmen dan sokongan ahli AKRAB di Kementerian dan Jabatan/Agensi. Semangat kerjasama jitu dan berpasukan yang tinggi antara semua ahli AKRAB terus dipamerkan dalam usaha mendekati, membimbing dan membantu warga kerja. Kejayaan dan maklum balas yang positif diterima menunjukkan bahawa AKRAB Kementerian Kewangan amat komited dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.

32 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

33 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA TAHUN 2022 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1. IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA & INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 9 56 2. JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR 0 26 3. JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN 6 17 4. JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA 3 15 5. JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR 11 42 6. JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG 2 15 7. JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU 16 31 8. JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 50 34 9. JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK 6 10 10. JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH 15 32 11. JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS 4 10 12. JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK 18 52 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS PUAN ZAINAB BINTI HAJI TAMBOL PUAN HAZMARIZAL BINTI CHE ABD HAMID NAMA PENGERUSI PUAN NOR RAFIDAH BINTI SALEHUDDIN JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 13 ORANG

34 13. JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH 25 72 14. HOSPITAL KUALA LUMPUR 11 29 15. JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 7 28 JUMLAH 183 469 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1. IBU PEJABAT KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA & INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 8 50 2. JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR 0 2 3. JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN 3 5 4. JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA 3 7 5. JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR 4 19 6. JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG 1 3 7. JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU 3 7 8. JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN 50 34 9. JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK 11 35 10. JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH 11 16 11. JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS 2 5 12. JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH 10 36 13. HOSPITAL KUALA LUMPUR 7 13 14. JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 4 15 JUMLAH 117 247

35 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING TAHUN 2022 JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 395 193 218 285 1091 PEREMPUAN 416 303 177 565 1461 JUMLAH 609 496 395 850 2552 PROGRAM AKRAB KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. PENTAULIAHAN AKRAB KKM 2022 Tarikh : 14 Februari 2022 (Isnin) Tempat : Dewan Serbaguna Kementerian Kesihatan Malaysia Seramai 132 peserta menerima sijil pentauliahan AKRAB 2022 daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Peserta-peserta yang ditauliahkan adalah terdiri daripada warga kerja Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia (IPKKM), Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya (JKWPKL&P), Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu (JKNT), Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan (JKNK) dan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (ILKKM) Sijil Pentauliahan AKRAB telah disampaikan oleh Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Encik Thean Ming Fatt.

36 3. PROGRAM PENGUKUHAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AKRAB IPKKM DAN ILKKM Tarikh : 4-6 Julai 2022 (Isnin - Rabu) Tempat : Hotel Avillion Port Dickson Masjid Tampin Linggi Negeri Sembilan 4. SAMBUTAN BULAN KAUNSELING KEBANGSAAN 2022 JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR & PUTRAJAYA (JKWPKL&P) ANJURAN BERSAMA UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING DAN AKRAB JKWPKL & PUTRAJAYA Tarikh : 21 Oktober 2022 (Jumaat) Tempat : Foyer JKWPL & Putrajaya

37 5. HOME VISIT RUMAH PESAKIT ANJURAN UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING DAN AKRAB HOSPITAL REHABILITASI CHERAS Tarikh : 24 Februari 2022(Jumaat) Tempat : Pangsapuri Cheras Kuala Lumpur 6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AKRAB HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL) Tarikh : 31 Julai 2022 (Sabtu) Tempat : Kompleks Perkarangan Pusat Membeli Belah SOGO Kuala Lumpur

38 7. PROGRAM MOTIVASI JURURAWAT PEJABAT KESIHATAN DAERAH PORT DICKSON SEMPENA HARI JURURAWAT BERSAMA AKRAB JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN Tarikh : 27/5/2022 (Jumaat) Tempat : Pejabat Kesihatan Daerah Port Dickson Negeri Sembilan 8. PROGRAM 10 RIBU LANGKAH AKRAB JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA Tarikh : 1 Oktober 2022 (Sabtu) Tempat : 1 Krubong, Melaka

39 9. SAMBUTAN HARI KESIHATAN MENTAL SEDUNIA DAN BULAN KAUNSELING KEBANGSAAN TAHUN 2022 PERINGKAT JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR (JKNJ) ANJURAN UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING DAN AKRAB JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR Tarikh : 20 Oktober 2022 (Khamis) Tempat : Auditorium Jabatan Imigresen Negeri Johor 10.SEMINAR PSIKOLOGI KESIHATAN NEGERI TERENGGANU: HENTIKAN BULI PERINGKAT NEGERI TERENGGANU ANJURAN UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING DAN AKRAB JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU Tarikh : 24-25 Julai 2022 (Ahad-Isnin) Tempat : Raia Hotel Kuala Terengganu

40 11.PROGRAM TEAM BUILDING AKRAB JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH 2022 Tarikh : 24 September 2022 (Sabtu) Tempat : D’ Bamboo Park Baling 12.SAMBUTAN BULAN KAUNSELING PERINGKAT JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2022 ANJURAN UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING DAN AKRAB JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH Tarikh : 26 0ktober 2022 (Rabu) Tempat : Bilik Seminar Jabatan Kebudayaan Sabah

41 13. PAMERAN AKRAB BERSAMA UNIT KAUNSELING DAN COUNSELLING AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT SQUAD (CPSS) SEMEPENA HARI BERSAMA PELANGGAN HOSPITAL MIRI Tarikh : 12 – 14 April 2022 Tempat : Hospital Miri Sarawak MESYUARAT RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT NEGERI BIL PERKARA TARIKH TEMPAT 1. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa AKRAB IPKKM Bil. 1/2022 Mesyuarat Agung Tahunan AKRAB IPKKM 2022 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa AKRAB IPKKM BIL 2/2022 28 Februari 2022 5 Julai 2022 14 September 2022 Bilik Mesyuarat Transformasi KKM Hotel Avillion Port Dickson Bilik Mesyuarat Transformasi KKM 2. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa AKRAB JKWPKL & Putrajaya Bil.1/2022 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa AKRAB dengan Pengarah Kesihatan Negeri (PKN) JKWPKL & Putrajaya 2022 29 Mac 2022 6 April 2022 Secara atas talian Bilik Mesyuarat Pengarah Kesihatan Negeri (PKN) JKWPKL&Putrajaya 3. Mesyuarat AKRAB Hospital Kuala Lumpur 23 Jun 2022 Bilik Seminar Kompleks Pakar dan Rawatan

42 Harian, Hospital Kuala Lumpur . 4. Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Bil 1/22 Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Bil 2/22 Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Bil 3/22 Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Bil 4/22 Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Bil 5/22 15 Mac 2022 24 Mac 2022 12 April 2022 9 Jun 2022 22 September 2022 Jabatan Kesihatan Negeri Selangor 5. Mesyuarat AKRAB Bil. 1/2022 AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Johor Mesyuarat AKRAB Bil. 2/2022 Jabatan Kesihatan Negeri Johor Mesyuarat AJK AKRAB Bil. 1/2022 AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Johor 3 Ogos 2022 8 September 2022 11 September 2022 Secara atas talian Secara atas talian Hospital Muar 6. Mesyuarat Akrab Bil 1/2022 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka Mesyuarat Akrab Bil 2/2022 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka 22 Jun 2022 15 September 2022 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka 7. Mesyuarat Agung Tahunan AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Pahang 8 Jun 2022 Bilik Mesyuarat Utama Jabatan Kesihatan Negeri Pahang 8. Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Bil 1/2022 Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan Bil 2/2022 23 Mac 2022 18 Oktober 2022 Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan

43 9. Mesyuarat Agung Tahunan AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan 28 Januari 2022 Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan 10. Mesyuarat AJK AKRAB 2022-2023 Bil1/2022 Jabatan Kesihatan Negeri Perak Mesyuarat Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (Akrab) Bil. 1/2022 Jabatan Kesihatan Negeri Perak 25 Januari 2022 30 Mei 2022 Jabatan Kesihatan Negeri Perak 11. Mesyuarat Akrab Bil 1 & 2 Jabatan Kesihatan Negeri Kedah 17 Januari 2022 Bilik Mesyuarat Utama Jabatan Kesihatan Negeri Kedah 12. Mesyuarat AKRAB Jabatan Kesihatan Negeri Sabah 2022 30 September 2022 Bilik Mesyuarat Reflesia, Wisma Dang Bandang Kota Kinabalu Sabah 13. Mesyuarat AKRAB JKN Sarawak Bil 1/2022 Zon Selatan Mesyuarat AKRAB JKN Bil 2/2022 Sarawak Zon Selatan 26 Januari 2022 8 Mac 2022 Secara atas talian

44 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB 1. Mengadakan program kerjasama strategik AKRAB yang melibatkan kementerian atau jabatan lain bagi memperluaskan jaringan kerjasama dan perkongsian ilmu dan pengalaman berterusan; 2. Memfokuskan program pembangunan kompetensi AKRAB dari segi pengendalian sesi bimbingan, pengurusan program dan kemahiran komunikasi; 3. Memberikan pengiktirafan kepada ahli AKRAB yang aktif di peringkat negeri; dan 4. Penyediaan ruang khas/ bilik untuk AKRAB menjalankan sesi bimbingan kepada warga kerja KKM. ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA AKRAB Kementerian Kesihatan Malaysia telah bekerjasama erat dengan pegawai-pegawai psikologi bagi memperkasakan perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling. Sokongan daripada pihak atasan dan ketua jabatan adalah sangat penting dalam memperkasakan perkhidmatan ahli AKRAB di jabatan masing-masing.

45 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

46 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 51 68 2 JABATAN PDRM 304 207 JAB IMIGRESEN 72 109 JAB PENDAFTARAN NEGARA 41 102 JAB PENJARA 158 45 AADK 22 29 RELA 9 2 JAB PENDAFTARAN PERTUBUHAN 3 9 AGENSI PENGUATKUASAAN MARITIM 28 4 AGENSI KAWALAN SEMPADAN (AKSEM) 3 - JUMLAH 688 575 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 1 5 2 JABATAN PDRM 6 12 JAB IMIGRESEN 35 46 JAB PENDAFTARAN NEGARA 3 2 JAB PENJARA 18 - AADK 2 - RELA 3 1 JAB PENDAFTARAN PERTUBUHAN 1 - JUMLAH 69 66 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS ENCIK MUHAMMAD FAEEZ BIN ZAKARIA (Pegawai Psikologi S44 ) NAMA PENGERUSI ENCIK MOHD RASHIDI BIN AB RAOF (Pembantu Antidadah S22) JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 12

47 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING (AKRAB KEMENTERIAN HQ) BIL/ PERKARA KESIHATA N KEWANGA N DISIPLI N LAIN-LAIN (DASAR PEMISAH) JUMLA H LELAKI 8 13 13 - 34 PEREMPUAN 6 7 11 - 24 JUMLAH 14 20 24 - 58 PROGRAM PERTAMA: KURSUS TRAINING OF TRAINER (TOT) PROGRAM AKRAB CARE KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022: Bengkel telah dilaksanakan pada 19 – 20 Mei 2022 di Kalumpang Resort & Training Center, Hulu Selangor. PROGRAM KEDUA: KURSUS PEMANTAPAN AKRAB KDN SIRI 1 dan 2 TAHUN 2022: Kursus telah dilaksanakan pada 7-9 Jun 2022 di Taman Negara, Kuala Tahan, Jerantut Pahang dan siri 2 pada 29 November – 1 Disember 2022 di Mardhiyyah Hotel Shah Alam, Selangor.

48 PROGRAM KETIGA: MESYUARAT AGUNG TAHUNAN RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2022: Mesyuarat Agung Tahunan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (Akrab) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 telah dilaksanakan pada 30 November 2022 di Mardhiyyah Hotel Shah Alam, Selangor. MESYUARAT DAN LAIN- LAIN MESYUARAT DAN LAIN-LAIN (MESYUARAT AJK INDUK AKRAB KDN) Bil. Tarikh Agenda Tempat 1 25 Januari 2022 Mesyuarat Induk AKRAB Bil.1 Bilik Mesyuarat Tabah KDN 2 21 April 2022 Mesyuarat Induk AKRAB Bil.2 Bilik Mesyuarat Tabah KDN 3 26 Mei 2022 Mesyuarat Induk AKRAB Bil.3 Bilik Mesyuarat Bunga Raya Aras 14 Blok 1 Kompleks KDN Setia Tropika Kempas, Johor 4 2 November 2022 Mesyuarat Induk AKRAB Bil.4 Bilik Latihan Lavender KDN Mesyuarat Induk AKRAB Bil. 1 Mesyuarat Induk AKRAB Bil. 2

49 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB • Memberikan pengiktirafan kepada AKRAB cemerlang bagi individu dan organisasi selain anugerah sedia ada daripada JPA. • Mewujudkan direktori AKRAB Kementerian dan Jabatan. • Mengadakan kursus-kursus kompetensi bagi memperkasa kemahiran ahli AKRAB. ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN Program yang dirancang dan sesi bimbingan telah berjaya dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan pelaksanaan AKRAB di Kementerian. Sesi bimbingan yang dilaksanakan adalah sebagai satu saluran memberikan sokongan di kalangan penjawat awam dalam meningkatkan potensi diri manakala program yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan kemahiran ahli AKRAB itu sendiri dalam melaksanakan tugas sebagai ahli AKRAB dengan jayanya. Sehubungan itu, program dan sesi bimbingan tersebut akan dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan fungsi dan impak AKRAB dapat dimanfaatkan oleh semua warga Kementerian. Mesyuarat Induk AKRAB Bil. 3 Mesyuarat Induk AKRAB Bil. 4

50 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

51 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2022 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 370 367 2 JABATAN/ SUK 79 258 JUMLAH 449 625 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 27 68 2 JABATAN/ SUK JUMLAH 27 68 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 21 26 15 36 98 PEREMPUAN 28 49 31 61 169 JUMLAH 49 75 46 97 267 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS AZIANI BINTI MAT DAN NAMA PENGERUSI ZAINALABIDIN BIN GHAZALI JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 20 ORANG

52 PROGRAM PERTAMA Tajuk Program : KURSUS PEMANTAPAN DAN PENYAMPAIAN SIJIL RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM KPM Tarikh Pelaksanaan : 24 MAC 2022 Tempat : AUDITORIUM KOMPLEKS E, PUTRAJAYA Anjuran : BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING Kumpulan Sasaran : PENGETUA, GURU BESAR, JAWATANKUASA AKRAB KPM, GURU EDUFLUENCERS Bilangan Peserta : 100 Bentuk Pengisian : / Ceramah PROGRAM KEDUA Tajuk Program : PROGRAM PEMANTAPAN PENGUPAYAAN RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) KPM Tarikh Pelaksanaan : 31 OKTOBER 2022 Tempat : AUDITORIUM JAKIM, PUTRAJAYA Anjuran : BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING, KPM Kumpulan Sasaran : AKRAB KPM Bilangan Peserta : 353 Bentuk Pengisian : / Ceramah

53 MESYUARAT DAN LAIN- LAIN Tajuk Program : PELANCARAN BULAN KAUNSELING DAN PEMANTAPAN AKRAB 2022 Tarikh Pelaksanaan : 04 DAN 05 OKTOBER 2022 Tempat : DALAM TALIAN (CISCO WEBEX, YOUTUBE LIVE) Anjuran : UNIT MODAL INSAN, CAWANGAN OPERASI, KPM Kumpulan Sasaran : WARGA KPM Bilangan Peserta : 1812 Bentuk Pengisian : / Ceramah Pencapaian Terbaik AKRAB Kementerian/ Jabatan/ SUK ANUGERAH AKRAB PROAKTIF : - EN MOHD SHAFAZAD BIN ZAINUDDIN (BMKPM) ANUGERAH AKRAB ORGANISASI GEMILANG : - AKRAB PPD SABAK BERNAM - AKRAB IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN - AKRAB JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

54 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB Cadangan penambahbaikan program AKRAB. - Pengiktirafan Anugerah AKRAB akan diadakan semasa Seminar AKRAB bagi memberi pengiktirafan kepada ahli AKRAB KPM. JPA perlu menghantar borang untuk pencalonan lebih awal supaya pencarian calon boleh dilakukan dengan teratur. - Menambahkan keahlian Keahlian disasarkan seramai 500 orang setiap tahun dan akan ditauliahkan semasa seminar AKRAB termasuk PGB. - Program berkala iaitu kursus Tahap 1 dan 2 perlu diadakan secara sistematik dan teratur bagi melicinkan perjalanan program. - Perbanyakkan Jurulatih Utama AKRAB supaya kursus dapat dijalankan dengan jurulatih boleh menampung kapasiti peserta. ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN/ JABATAN/ SUK Pada tahun 2021, Program AKRAB berjaya dilaksanakan mengikut takwim yang dirancang. Begitu juga dengan program tambahan iaitu Program Pemantapan Pengupayaan AKRAB KPM dapat dilaksanakan dengan lancar. Fokus utama pada tahun ini adalah memperkasakan ahli AKRAB dari segi ilmu pengetahuan tentang psikologi dan kaunseling. Ini kerana, ahli AKRAB juga mengalami proses pasca Covid-19. Sokongan kepada rakan sekerja amat penting untuk meningkatkan kesejahteraan emosi. Oleh itu ceramah secara dalam talian untuk ahli AKRAB sentiasa dijalankan supaya mereka menjalankan tugas mengikut landasan yang telah digariskan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia, Dasar Pembangunan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam Versi 1.0 (2022). Secara kesuluruhannya, AKRAB KPM bagi tahun 2021 telah berjaya mencapai KPI dan pada tahun hadapan perancangan yang memberi fokus kepada program pembangunan dan kompetensi dalam kalangan ahli AKRAB akan terus dilaksanakan.

55 KPM berharap dengan bertambahnya ahli AKRAB maka semakin ramai warga KPM dapat dibantu dari segi kesejahteraan psikologi dan emosi. Penglibatan AKRAB amat penting dalam konteks rakan bantu rakan di organisasi masing-masing khususnya di KPM.

56 KEMENTERIAN LUAR NEGERI

57 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2022 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 20 35 2 PERWAKILAN LUAR NEGARA 18 15 JUMLAH 38 50 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 12 17 2 JABATAN - - JUMLAH 12 17 PERKARA NAMA / BILANGAN NAMA PENYELARAS i) Puan Nazuha Binti Shamshuddin Pegawai Psikologi (S44) ii) Encik Mohd Zaki bin Sarpan Pegawai Psikologi (S44) NAMA PENGERUSI Amb. Shaiful Anuar bin Hj Mohammad Duta Besar ke Muscat, Oman JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 13 orang

58 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING BIL/ PERKARA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAINLAIN JUMLAH LELAKI - 4 5 5 14 PEREMPUAN 1 6 3 18 28 JUMLAH 1 10 8 23 42 LAPORAN BERGAMBAR PROGRAM AKRAB 1) PROGRAM AKRAB PRIHATIN KEMENTERIAN LUAR NEGERI Program AKRAB Prihatin Kementerian Luar Negeri telah dilaksanakan pada 25 April 2022 (Isnin), bertempat di Ruang Legar Unit Pengurusan Psikologi, Aras 3, WP2. Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran dan menggalakkan penglibatan warga Kementerian dalam program kemasyarakatan, membantu golongan kurang bernasib baik melalui kesejahteraan sosial yang profesional dan mendekatkan diri dengan warga kementerian sambil menyelam kisah hidup mereka. Sumbangan AKRAB Prihatin ini telah disumbangkan kepada 24 orang warga Kementerian yang layak menerima bantuan sempena Bulan Ramadan tahun 2022.

59 2) SESI TERAPI MUZIK BERSAMA KANAK – KANAK ROHINGYA Sesi Terapi Muzik bersama kanak-kanak Rohingya ini telah dilaksanakan dengan kerjasama peserta In-House Master Universiti Utara Malaysia (UUM) pada 9 Ogos 2022 (Selasa), bermula jam 11.00 pagi hingga 3.00 petang, bertempat di Rabbaniyah Educare, Ampang, Kuala Lumpur. Sesi ini telah menyantuni 90 orang kanak-kanak Rohingya yang diadakan secara santai. AKRAB KLN telah membuat jalinan mesra bersama warga (ALC). Selain itu, sesi ini juga telah mengadakan beberapa aktiviti seperti makan bersama dan membantu mengemas halaman premis Pusat Pendidikan Alternatif (ALC).

60 Cadangan Penambahbaikan Program AKRAB Program AKRAB perlu diperluaskan kepada warga KLN dengan mengenal pasti aktiviti yang menepati keperluan warga kementerian yang bersifat relevan dan terkini dengan arus semasa. Selain itu, mempelbagaikan pengiktirafan ahli AKRAB melalui kursus di dalam mahupun di luar negara. Ulasan (Keseluruhan) Penyelaras Kementerian / Jabatan / Agensi Secara keseluruhannya AKRAB KLN telah berjaya melaksanakan beberapa program dan aktiviti dengan jayanya sepanjang tahun 2022. Namun, terdapat beberapa program yang dirancang mengikut Takwim 2022 yang tidak dapat dilaksanakan atas sebab kekangan peruntukan. Pihak penyelaras akan membuat perancangan yang lebih khusus bagi menyesuaikan keadaan semasa pada masa akan datang bagi meningkatkan potensi dan kemahiran ahli AKRAB di Kementerian Luar Negeri.

61 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

62 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA TAHUN 2022 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 KEMENTERIAN 14 11 25 2 JABATAN/ SUK 84 81 165 JUMLAH 98 92 190 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 KEMENTERIAN 1 4 5 2 JABATAN/ SUK 9 17 26 JUMLAH 10 21 31 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 10 25 15 59 109 PEREMPUAN 19 21 7 43 90 JUMLAH 29 46 22 102 199 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS MACLEN CHONG @ IBRAHIM / AB FATAH BIN AB RAZAK NAMA PENGERUSI MOHAMAD RIZAMRY BIN ARBI JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 21 ORANG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy