Laporan Tahunan AKRAB 2021

1

KANDUNGAN ISI KANDUNGAN MUKA SURAT PERUTUSAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM 1 KATA-KATA ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI 2 AKRAB SELAYANG PANDANG 3 AKRAB : SATU PENGENALAN 4 MAKLUMAT KORPORAT AKRAB 5 - 6 SENARAI KEAHLIAN AKRAB & AKRAB CARE MENGIKUT KEMENTERIAN, JABATAN, SUK & AGENSI SENARAI PEMENANG ANUGERAH 7 - 8 9 - 14 PROGRAM AKTIVITI AKRAB 15 – 17 LAPORAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN 18 – 20 LAPORAN AKTIVITI AKRAB DI KEMENTERIAN & SUK TAHUN 2021 : 21 1. JABATAN PERDANA MENTERI 22 – 27 2. KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA 28 – 35 3. KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI 36 – 41 4. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA 42 – 46 5. KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI & BUDAYA MALAYSIA 47 – 52 6. KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI MAKANAN 53 - 62 7. KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI 63 – 71 8. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN & KOPERASI 72 - 76 9. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 77 – 81 10.KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 82 – 90 11.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 91 – 95 12.KEMENTERIAN PERUMAHAN & KERAJAAN TEMPATAN 96 – 101 13.KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA 102 – 108 14.KEMENTERIAN LUAR NEGERI 109 – 113 15.KEMENTERIAN KERJA RAYA 114 – 122 16.KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR 123 – 127 17.KEMENTERIAN TENAGA & SUMBER ASLI 18.KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 19.KEMENTERIAN DALAM NEGERI 20.KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 21.KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 22.KEMENTERIAN KEWANGAN 23.KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 128 – 132 133 – 141 142 – 146 147 - 153 154 – 163 164 – 172 173 – 179

24.KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 180 - 186 25.KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 187 - 191 26.KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA 192 - 195 27.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG 196 - 201 28.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK 202 - 207 29.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PAHANG 208 - 214 30.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 215 - 218 31. JABATAN KETUA MENTERI MELAKA 219 - 226 32.PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 227 - 234 33. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 235 - 238 34.POLIS DIRAJA MALAYSIA 239 - 242 35.PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA 243 - 251 36. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 252 - 263 37. JABATAN PERANGKAAN NEGARA MALAYSIA 264 - 271 38. JABATAN PENJARA MALAYSIA 272 - 280 39.UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 281 - 287 40.UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 288 - 290 41.UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 291 - 294 42.POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH 295 - 299 43.POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN 300 - 303 44.MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA 304 - 315

1 PERUTUSAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera Kewujudan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) dalam Perkhidmatan Awam telah menjangkau usia sedekad. AKRAB perlu menunjukkan keupayaan dan kebolehan mencipta kelainan dalam membimbing rakan sekerja serta bergiat dengan lebih aktif dalam kalangan AKRAB di peringkat jabatan dan juga kebangsaan. Peranan dan usaha murni AKRAB perlu terus dioptimumkan bagi menjadikan AKRAB sebagai nadi atau agen penggerak kepada pelaksanaan perubahan dalam Perkhidmatan Awam. AKRAB adalah saling bantu-membantu bagaikan aur dengan tebing di mana hubungan persahabatan dan persaudaraan yang erat saling melengkapi. Penerapan aplikasi psikologi dan pelaksanaan AKRAB merupakan langkah yang tepat dalam mengurus modal insan di era negara maju berpendapatan tinggi. Keseimbangan dan kesejahteraan individu serta hubungan harmoni dengan masyarakat dan persekitaran akan menjamin kejayaan pencapaian status tersebut. Oleh yang demikian, penjawat awam juga perlu mempunyai minda dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan serta mengamalkan budaya mengutamakan pencapaian. Harapan saya, dengan pertambahan bilangan keahlian Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam yang ditauliahkan pada setiap tahun akan dapat memberikan sumbangan dan impak yang lebih besar terutamanya dalam membantu pihak pengurusan meningkatkan pembangunan modal insan yang lebih menyeluruh, berdaya maju dan kompeten di kementerian, jabatan, SUK dan agensi masingmasing. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam atas inisiatif dan usaha berterusan mengumpul pelbagai program dan aktiviti AKRAB di kementerian, jabatan, SUK dan agensi untuk dijadikan satu Laporan Tahunan yang menyeluruh. Semoga program dan aktiviti yang dikendalikan oleh ahli-ahli AKRAB ini terus diperluaskan dan dipelbagaikan lagi pada masa hadapan. Selamat Maju Jaya YBHG. DATUK MOHD KHAIRUL ADIB ABD. RAHMAN

2 KATA-KATA ALUAN PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, Bahagian Pengurusan Psikologi telah dapat menyediakan Laporan Tahunan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awan (AKRAB) Tahun 2021. Laporan ini merupakan koleksi aktiviti dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 oleh ahli-ahli AKRAB di kementerian, jabatan, SUK dan agensi. Tujuan laporan ini dihasilkan, adalah untuk memantau aktivitiaktiviti AKRAB yang dijalankan di kementerian, jabatan, SUK dan agensi sepanjang tahun 2021. Dengan adanya pemantauan ini, pelaksanaan dan keberkesanan aktiviti yang dijalankan dapat diselaraskan. Pada keseluruhannya, Kementerian, jabatan, SUK dan agensi telah menunjukkan penglibatan yang aktif dalam AKRAB. Justeru, ahli-ahli AKRAB perlu menghayati roh dan falsafah asas AKRAB iaitu membina modal insan melalui pengamalan budaya bantu-membantu dengan berteraskan semangat setiakawan bagi melahirkan lebih ramai penjawat awam yang berprestasi tinggi. Setiap ahli AKRAB diharapkan dapat memainkan peranan yang aktif dalam membantu mencipta suasana tempat kerja kondusif dan harmoni serta dikenali dan dirasai oleh warga organisasi di mana mereka bertugas. Bagi memastikan kecemerlangan Rakan Pembimbing dalam membantu jabatan dan pihak kerajaan khususnya dalam agenda perubahan dasar-dasar kerajaan, adalah diharapkan agar Ketua Jabatan, Pengurus Sumber Manusia, Pegawai Psikologi dan ahli-ahli Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) khususnya ahli AKRAB dapat berganding bahu memainkan peranan secara proaktif. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan Selamat Maju Jaya kepada semua ahli AKRAB sekalian. Salam Hormat. YBHG. DATO’ PAUZAN BIN AHMAR

3 AKRAB SELAYANG PANDANG Pendekatan Pengurusan Sumber Manusia hendaklah seiring dengan dasar-dasar kerajaan yang sentiasa mendahulukan rakyat dan melahirkan warga kerja sektor awam yang berprestasi tinggi. Pengurusan Sumber Manusia yang kompeten merupakan salah satu teras dalam Misi Nasional. Penekanan kepada agenda perubahan untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi warga kerja dan negara turut menjadi pemangkin kepada budaya kerja berprestasi tinggi. Untuk mencapai hasrat tersebut, pendekatan berterusan melalui penerapan aplikasi psikologi dalam Pengurusan Sumber Manusia merupakan satu langkah tepat dalam menjana modal insan yang lebih menyeluruh berpandukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005: Panduan Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Pelaksanaan AKRAB di semua peringkat agensi kerajaan juga merupakan sokongan kepada pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1999: Panduan Mewujudkan Perkhidmatan Kaunseling di Agensi Awam dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2010: Panduan Pementoran Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Melalui pekeliling dan surat pekeliling ini setiap kementerian dan jabatan telah menubuhkan Unit Perkhidmatan Kaunseling dan melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan secara formal dan lebih terancang. Bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk melaksanakan pembaharuan Pengurusan Sumber Manusia, empat program utama telah digabungkan menjadi Program Pengupayaan Kendiri iaitu Program Penilaian Pekerja, Program Pementoran, Program Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) dan Program Kaunseling. Keempat-empat program ini berfungsi secara matriks dalam menyelaras dan membantu pegawai untuk melonjakkan perkembangan dan pemantapan diri serta menyemai budaya kerja berprestasi tinggi. Bagi memenuhi keperluan tersebut, Bahagian Pengurusan Psikologi melalui Panduan Pelaksanaan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam dalam surat edaran pada April 2014 telah memperkenalkan modul dan sistem penilaian baru Program Pra AKRAB untuk dilaksanakan di semua peringkat organisasi. Program ini bertujuan memberi pendedahan dan pemahaman berhubung fungsi dan peranan kaunseling kepada penjawat awam. Pegawai yang berjaya menamatkan kedua-dua modul dan lulus penilaian akhir layak dilantik sebagai Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) yang berfungsi sebagai rakan pembimbing dan mentor di kementerian, jabatan, SUK dan agensi masing-masing. Sebagai nilai tambah kepada program tersebut, satu keperluan tambahan telah diperkenalkan berkaitan tanggungjawab sosial korporat (CSR). Ia bertujuan memberi pendedahan sebenar bimbingan secara berkelompok dan membolehkan Rakan Pembimbing peka dengan isu semasa, persekitaran dan mendekati masyarakat sekeliling.

4 AKRAB: SATU PENGENALAN PENDAHULUAN Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sekerja sepertimana yang dinyatakan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005. Rakan Pembimbing ini merupakan agen penggerak kepada perlaksanaan budaya kerja “Kelas Pertama” dalam Perkhidmatan Awam. Ia diwujudkan dengan tujuan menyediakan medium perantaraan untuk memberi peluang kepada pegawai berfungsi secara efektif dalam usaha membantu Pengurus Sumber Manusia di semua peringkat organisasi. Di samping itu, Rakan Pembimbing juga mempunyai visi sebagai penyumbang kepada usaha pembangunan modal insan dalam Pengurusan Sumber Manusia. AKRAB AKRAB membawa maksud Amanah, Komitmen, Rasional, Akhlak, Bestari dan merupakan ciri-ciri penting yang perlu ada pada seorang Rakan Pembimbing. Tanpa ciri-ciri tersebut, peranan seseorang dalam menjalankan fungsi sebagai Rakan Pembimbing akan kurang keberkesanannya. AKRAB juga merupakan penjenamaan semula versi Rakan Pembimbing, Pembimbing Rakan Sekerja, Pegawai Khidmat Nasihat, Pegawai Khidmat Kaunseling dan pelbagai nama yang merujuk kepada peranan sebagai Rakan Pembimbing di agensi. Dengan perubahan ini, pegawai yang memainkan peranan sebagai Rakan Pembimbing di dalam Perkhidmatan Awam keseluruhannya dikenali sebagai AKRAB.

5 MAKLUMAT KORPORAT AKRAB VISI Menjadikan AKRAB penggerak Budaya Kerja Kelas Pertama dalam organisasi. MISI  Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi.  Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan.  Berperanan sebagai perantara di antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah.  Mewujudkan hubungan baik dengan Pihak Pengurusan Sumber Manusia di semua peringkat organisasi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB. OBJEKTIF Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan. MOTTO “Berkhidmat Membimbing” FALSAFAH Setiap ahli AKRAB, anda perlu sentiasa menghayati falsafah AKRAB iaitu “Bantu Diri Untuk Membantu Rakan Lain”. Dalam usaha membantu rakan, anda mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk mempertingkatkan diri dari segi ilmu pengetahuan, tingkah laku, perhubungan, kreativiti dan nilai kepada diri. PRINSIP Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, status, perlakuan dan rupa fizikal. PERANAN  Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling.  Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik.  Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan.  Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

6 ETIKA  Amanah dan menyimpan rahsia.  Menerima dan menghormati orang lain.  Memahami batasan dan keupayaan diri.  Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran diri dalam pelbagai aspek.  Melaporkan kepada kaunselor tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain.  Merujuk kes/ permasalahan yang rumit kepada Pegawai Psikologi.  Memahami peraturan dan etika Perkhidmatan Awam.

7 SENARAI KEAHLIAN AKRAB: KEMENTERIAN, JABATAN, SUK DAN AGENSI TAHUN 2009 - 2021 AGENSI 2009 - 2010 2011 - 2012 2013 - 2014 2015 - 2016 2017 - 2018 2019 2020 2021 Kementerian 838 1236 717 1993 930 738 281 1355 Jabatan & SUK 656 1014 1791 532 726 566 143 261 PBT & Badan Berkanun 257 459 472 58 178 109 69 65 JUMLAH 1751 2709 2980 2583 1834 1413 493 1681 DATA KEAHLIAN AKRAB CARE TAHUN 2021 BIL KEMENTERIAN/JABATAN/SUK/AGENSI JUMLAH AHLI 1. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 48 2. KEMENTERIAN LUAR NEGERI 29 3. KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 29 4. UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 11 JUMLAH 117 DATA KEAHLIAN AKRAB TAHUN 2021 BIL KEMENTERIAN/JABATAN/SUK/AGENSI JUMLAH AHLI 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 815 2. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 1 3. KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 52 4. KEMENTERIAN LUAR NEGERI 19 5. KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI 24 6. KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 65 7. KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI MALAYSIA 70 8. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 35 9. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 101 10. KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA MALAYSIA 1 11. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 51 12. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 49 13. KEMENTERIAN ALAM SEKITAR DAN AIR 30 14. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 42 15. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KELANTAN 24

8 16. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SABAH 27 17. JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA 30 18. POLIS DIRAJA MALAYSIA 45 19. JABATAN PENJARA MALAYSIA PENJARA PENGKALAN CHEPA KELANTAN 9 20. ANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA 18 21. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI MELAKA 3 22. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS 14 23. SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 99 24. JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA 16 25. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 24 26. MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) 25 27. POLITEKNIK TUNKU SYED SIRAJUDDIN 16 JUMLAH 1681

9 SENARAI PEMENANG ANUGERAH

10

11

12

13

14

15 PROGRAM & AKTIVITI AKRAB Aktiviti yang dilaksanakan oleh Rakan Pembimbing dalam organisasi perlu bersifat komprehensif dengan mengambil kira peningkatan empat kompetensi utama iaitu peribadi, sosial, organisasi dan profesional. Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penilaian kompetensi adalah seperti berikut: KOMPETENSI CONTOH INPUT KAEDAH Peribadi  Pengurusan kendiri  Memahami personaliti diri & orang lain  Pengurusan emosi diri  Tunjuk cara  Lawatan  Bengkel  Forum  Kempen  Bimbingan Kelompok & Individu  Seminar  Konvensyen Profesional  Kemahiran pementoran & penyeliaan  Menyampaikan persembahan  Kemahiran kaunseling Sosial  Kemahiran komunikasi  Kemahiran melayan pelanggan  Sentuhan insan  Kemantapan keluarga bekerja Organisasi  Memahami budaya kerja organisasi  Tingkahlaku warga organisasi  Semangat kerja berpasukan Selain itu, aktiviti yang dilaksanakan juga tidak menggunakan kos yang tinggi selain bersifat praktikal dan mudah diterima dan difahami oleh warga organisasi. Aktiviti tersebut boleh diadakan secara operasi dan perkembangan. Aktiviti operasi AKRAB adalah aktiviti yang diadakan secara berterusan dan tidak memerlukan kos, jumlah masa yang panjang dan input boleh disediakan di kalangan ahli-ahli AKRAB sahaja. Manakala aktiviti perkembangan merupakan aktiviti yang diadakan secara tahunan, menyeluruh, melibatkan jumlah kos yang besar dan memerlukan sumbangan kepakaran dari pihak lain. Antara perbezaan program tersebut adalah seperti berikut: CIRI-CIRI OPERASI PERKEMBANGAN  Berterusan  Kos murah  Kepakaran ahli  Masa yang singkat  Berkala  Melibatkan kos  Masa yang panjang  Kepakaran pihak luar

16 LATAR BELAKANG MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN Penubuhan Majlis AKRAB Kebangsaan atau ringkasnya MAK adalah lanjutan resolusi Konvensyen AKRAM pada 1-2 April 2009 anjuran AKRAM Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). YBhg. Dato’ Dr Ismail bin Alias, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Awam(Operasi) JPA meminta BPPs JPA mengkaji dan menyelaraskan penubuhannya serta menjenamakan AKRAM kepada AKRAB mulai Disember 2009. Mesyuarat Penubuhan MAK telah diadakan pada 24 April 2009 dihadiri Pegawai Perhubungan dan Pengerusi-Pengerusi AKRAB dari Kementerian, Jabatan dan Agensi. MAK telah dilancarkan dengan rasminya oleh YBhg. Tan Sri Ismail Adam, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) pada 7 Mei 2010 di Konvensyen Pertama MAK yang diadakan di Dewan Serbaguna Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri. Lebih 300 orang ahli AKRAB menyertai konvensyen AKRAB untuk julung kalinya diadakan ini. Semenjak itu, Konvensyen AKRAB Kebangsaan telah diadakan setiap tahun dengan kerjasama Kementerian dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pada 7 Ogos 2015 MAK telah didaftarkan secara rasmi dengan ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan dengan nombor pendaftaran PPM-011-16-07082015. Matlamat penubuhan MAK ialah : 1. Badan induk yang menaungi Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) di peringkat kebangsaan. 2. Menyelaras semua program, aktiviti dan latihan AKRAB di peringkat kebangsaan. 3. Berperanan sebagai perantara antara AKRAB di sektor awam dengan Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. 4. Merancang dan melaksanakan aktiviti peningkatan ilmu berbentuk profesionalisme yang berkaitan khidmat membimbing. 5. Mewujudkan kumpulan pakar penilai anugerah AKRAB. 6. Menjadi rakan strategik Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia.

17 LAPORAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN (MAK)

18 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN TAHUN 2021 JAWATANKUASA PERKARA NAMA / BILANGAN NAMA PENYELARAS PUAN SITI HASIAH BINTI JUSOH NAMA PENGERUSI HAJI SHAHRUDDIN BIN HAJI YUSOF JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 14 Orang BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN (Keahlian sehingga 30 November 2021) 663 749 JUMLAH 1412 PROGAM MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN BERIMPAK TINGGI PROGRAM 1: “SantaiKorner@MAK” atau ringkasnya SKM Program SKM dilaksanakan secara atas talian (online) menggunakan medium Zoom Meeting. Slot pertama bermula pada 18 Julai 2021 dan berterusan sebanyak 11 siri sehingga 17 Oktober 2021. SKM yang dilaksanakan setiap hari Ahad, jam 9.00 malam, telah berjaya menarik lebih 500 orang ahli AKRAB sebagai peserta. Panel SKM terdiri daripada ahli AKRAB yang secara sukarela berkongsi pengalaman, tips dan maklumat berguna berkaitan aspek bimbingan, psikologi, kerjaya, keluarga dan perisitwa. Setiap siri program mengambil masa kira-kira 1 - 1 1/2 jam sahaja. SKM memberi peluang penyerlahan bakat dan potensi ahli AKRAB sebagai ahli panel dan moderator.

19 PROGRAM 2: “Singgah Sembang@MAK” atau ringkasnya SSM Program SSM dilaksanakan menerusi platform media sosial Facebook Live. Slot pertama bermula pada 13 Januari 2021 dan berterusan sehingga 27 Ogos 2021. sebanyak 14 siri telah dilaksanakan dan berjaya menarik lebih 8,000 tontonan (view) dan 900 perkongsian (share). Panel SSM terdiri daripada ahli AKRAB, Pegawai Psikologi, dan personaliti jemputan. Antara yang turut terlibat ialah Coach Dr. Azura Hashim, Addaem Chandran, Datuk Dr. Tengku Naufal dan Prof Dr. Aziz Shah dari UPSI. Setiap siri program mengambil masa 30-60 minit sahaja dan dikendallikan oleh seorang moderator yang terdiri daripada ahli AKRAB. PENCAPAIAN TERBAIK MAJLIS AKRAB KEBANGSAAN 2021 MAK terlibat sebagai rakan strategik Persidangan Psikologi Perkhidmatan Awam ke 25 anjuran JPA pada 26 – 27 Oktober 2021. Selain menyumbangkan piala bagi anugerah AKRAB dan Pementoran, MAK turut menampilkan 2 orang wakil iaitu Puan Manisah Saedon dan Encik Ibrahim Bujang sebagai ahli Panel bagi slot tema Pengurusan Perubahan (The Game Changer). Modul i-MIND (Integrated Mind For Innovation and Development) yang telah dilancarkan oleh YBhg Datuk Dr. Rose Lena binti Lazemi – Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi) JPA, pada 15 Ogos 2020 tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka pada tahun 2021 ketika negara berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Justeru itu MAK telah mengambil inisiatif melaksanakan salah satu modul iaitu “Kembara Personaliti” secara atas talian. Projek rintis TOT modul online

20 yang melibatkan seramai 40 orang ahli AKRAB telah dilaksanakan menerusi aplikasi Zoom pada 26 September 2021. Saluran Youtube MAK “MyAkrab4U” telah dilancarkan secara rasmi oleh YBhg Dato’ Pauzan Ahmar, Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi JPA di Majlis Apresiasi MAK pada 18 Disember 2021. Sehingga tarikh pelancaran sebanyak 44 video telah dimuat naik. Pertandingan video pendek juga telah diadakan pada 1 – 14 Julai 2021 bagi mencungkil bakat di kalangan ahli AKRAB. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB Bagi meluaskan lagi peranan dan penyertaan di kalangan ahli AKRAB, MAK akan mengadakan kerjasama strategik dengan Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) bagi menyebar luas modul Skuad Waja dan i-MIND pada tahun 2022. ULASAN KESELURUHAN Walaupun lebih separuh tahun 2021 masih lagi terikat dengan PKP yang menghalang program bersemuka, namun progam MAK tetap berjaya diteruskan dengan menggunakan kaedah secara online melalui medium facebook, Zoom dan Youtube. Program online berjaya melibatkan lebih ramai penyertaan dan penglibatan ahli AKRAB.

21 LAPORAN AKTIVITI AKRAB TAHUN 2021

22 JABATAN PERDANA MENTERI

23 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN JABATAN PERDANA MENTERI TAHUN 2021 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB (termasuk jabatan/ agensi di bawah JPM) BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 5 18 2 JABATAN/ SUK 94 236 JUMLAH 99 254 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE (bagi kes Dasar Pemisah LNPT Tahun 2020) BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 5 18 2 JABATAN/ SUK 94 236 JUMLAH 99 254 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING (melalui catatan dan google form) JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 63 72 19 60 214 PEREMPUAN 58 59 9 119 245 JUMLAH 121 131 28 179 459 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS ENCIK BADRUL HISHAM BIN ABU HANI (S52) NAMA PENGERUSI TN. HAJI AZMI BIN IBRAHIM (LS48/52) PENGARAH JAB. PENDAKWAAN SYARIAH MELAKA (019 552 2371) JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 9 ORANG

24 PROGRAM DI PERINGKAT JPM PROGRAM DI PERINGKAT JABATAN/ AGENSI DI BAWAH JPM AKRAB JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM) AKRAB BHG. PENGURUSAN HARTANAH (BPH) AKRAB JAB. PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI MELAKA (JPSM) KOSPEN Plus DENGAN KERJASAMA AKRAB- SARINGAN KESIHATAN BENGKEL PERANAN AKRAB CARE DALAM PELAKSANAAN TEMPOH PEMERHATIAN DASAR PEMISAH AKRAB PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA (PKPMP) PROGRAM SWITCH ON SWITCH OFF DAN SESI BIMBINGAN AKRAB PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO)

25 AKTIVITI ZIARAH, MERAIKAN PERSARAAN, FOOD BANK. KUNJUNGAN HORMAT & PROGRAM YANG DIHADIRI HEBAHAN INFOGRAFIK JPM JPSM BPH PKPMP JPSM

26 MESYUARAT DALAM NORMA BAHARU PENCAPAIAN TERTINGGI AKRAB JPM BAGI TAHUN 2021- ANUGERAH AKRAB ORGANISASI KATEGORI AKRAB GEMILANG CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB Bagi memastikan AKRAB JPM termasuk di jabatan dan agensi di bawah JPM kekal relevan dan dapat menyumbang kepada kesejahteraan warganya, dua cadangan penambahbaikkan perlu diberi perhatian sewajarnya. Pertama, mewujudkan program kerjasama atau joint venture (JV) bersama pihak tertentu yang mempunyai subject matter expert (SME) bagi membangunkan modul dan senarai semak dalam aspek kesihatan dan kesejahteraan di tempat kerja terutama dalam mendepani pasca COVID-19. Kedua, mewujudkan kiosk atau link bagi memudahkan perkhidmatan menolong dan membimbing dapat diteruskan dalam norma baharu agar fungsi sebagai rakan pembimbing kekal eksklusif, mudah dikenali dan didekati. BERSEMUKA & MELALUI GOOGLE MEET

27 ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN/ JABATAN/ SUK Tahun 2021 ini AKRAB JPM tetap berperanan walaupun dalam keadaan kekangan pelaksanaan Tempoh Kawalan Pergerakan (PKP). Aktiviti Bimbingan (secara atas talian/ bersemuka) diadakan dengan baik dan mencapai angka ke arah 300 kes bimbingan. Program-program pembangunan dan psikologi juga turut berlaku mengikut SOP yang disarankan oleh pihak MKN. Terdapat dua (2) fokus utama aktiviti AKRAB bagi tahun ini iaitu; Program Secara Berkelompok (Bimbingan Kelompok) dan Program PsikoPendidikan (CSR) kepada warga kerja yang ditimpa musibah dan yang terkesan dengan pandemik. Pelaksanaan program bimbingan kelompok yang lebih teratur dan mantap akan diteruskan bagi tahun akan datang kerana kaedah ini dilihat releven dan memberi impak kepada perubahan tingkahlaku dan motivasi bekerja yang lebih meluas kepada kelompok/ peserta yang terlibat.

28 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

29 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA JANUARI – NOVEMBER TAHUN 2021 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB KEMENTERIAN BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 PENJAWAT AWAM 89 179 2 ANGGOTA TENTERA MALAYSIA 113 20 JUMLAH 202 199 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 PENJAWAT AWAM 23 56 2 ANGGOTA TENTERA MALAYSIA - - JUMLAH 23 56 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING JANTINA KERJAYA/ PEMBANGUNAN DIRI PRESTASI, SIKAP & DISPLIN KEWANGAN KESIHATAN KELUARGA & PERKAHWINAN KRISIS/ SOKONGAN PSIKOLOGI JUMLAH LELAKI 12 5 0 1 2 7 27 PEREMPUAN 10 2 0 2 3 8 25 JUMLAH 22 7 0 3 5 15 52 PERKARA NAMA / BILANGAN NAMA PENYELARAS Shakinah Binti Abu Hassan NAMA PENGERUSI Encik Rizal Azwandy Bin Hassan JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 14 Ahli Jawatankuasa

30 PROGRAM AHLI RAKAN PEMBIMBING PERKHIDMATAN AWAM (AKRAB) BIL TAJUK KURSUS TARIKH JUMLAH PESERTA TEMPAT 1. Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling Tahap 1 dan 2 Tahun 2021 5 April – 9 April 2021 74 Hotel Seri Pasific, Kuala Lumpur dan Atas Talian Zoom Meet 2. Program PASCA Siri 1 Tahun 2021 7 April – 9 April 2021 61 Hotel Melia, Kuala Lumpur dan Atas Talian Zoom Meet 3. Program PASCA Siri 2 Tahun 2021 18 Ogos -19 Ogos 2021 43 Atas Talian Zoom Meet 4. Seminar Psikologi dan Persidangan AKRAB Kementerian Pertahanan 26 Oktober – 27 Oktober 2021 137 Zetro, Cawangan Latihan dan Atas Talian Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling Tahap 1 dan 2 siri 1/2021 Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling Tahap 1 dan 2 siri 1/2021 secara rasminya telah selesai. Program yang telah dilaksanakan di Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur melibatkan 31 orang peserta secara bersemuka dan 34 orang peserta secara atas talian. Program yang turut melibatkan peserta dari kalangan anggota tentera ini, telah berlangsung selama 5 hari dari 5 April - 9 April 2021. Program ini julung kalinya dilaksanakan secara hybrid menggabungkan medium online serta bersemuka selain penetapan kaedah modul program kebajikan sosial (CSR) yang berbeza selaras dengan keperluan norma baharu serta pemantauan standard of procedure (s.o.p) terhadap kapasiti peserta dan fasiliti. Penceramah jemputan yang terlibat dalam program ini adalah Puan Nuridawati Binti Mohd Noor daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, KL). Ceramah turut dikendalikan Pegawai Psikologi dari Cawangan Pengurusan Psikologi Puan Juwairiyah binti Jaafar (KPSU) dan Puan Shakinah binti Abu Hassan (PSU). Diharap Program ini dapat membentuk peribadi yang baik kepada peserta dan juga menjadi contoh untuk baik untuk rakan sekerja terutamanya di Kementerian Pertahanan

31 Gambar dilampirkan. SEMINAR PSIKOLOGI DAN PERSIDANGAN AKRAB KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2021 Seminar Psikologi dan Persidangan AKRAB Kementerian Pertahanan Tahun 2021 anjuran Cawangan Pengurusan Psikologi bertempat di Bilik Latihan, Cawangan Latihan, Bangunan Zetro telah berjaya dilaksanakan pada 26 dan 27 Oktober 2021. Objektif seminar ini adalah untuk perkongsian ilmu daripada para penceramah jemputan berkaitan isu-isu semasa kesihatan mental dan psikologi khususnya dalam mendepani cabaran pandemik serta daya tindak menuju era endemik Covid19. Perasmian seminar dan persidangan serta penyampaian sijil pentauliahan AKRAB telah disempurnakan oleh Encik Yuswan bin Yunus, Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pertahanan. Jutaan Terima Kasih diucapkan kepada semua penceramah dan peserta atas kerjasama serta komitmen yang telah diberikan sepanjang berlangsungnya seminar ini.

32 Gambar dilampirkan. PROGRAM PASCA AKRAB 2021 Program PASCA AKRAB telah dilaksanakan sebanyak 2 siri bagi tahun 2021. Pada tahun ini, Jawatankuasa AKRAB Kementerian telah memilih pengisian kursus melibatkan Kemahiran Psychological First Aids (PFA) dan Kemahiran Pengurusan Kes Keluarga dan Perkahwinan sebagai usaha meningkatkan kemahiran menolong ahli Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) dalam mendepani isu krisis semasa ketika ini. Program PASCA Siri 1/2021: Psychological First Aids (PFA) telah dilaksanakan pada 7-9 April 2021 secara hybrid manakala Program PASCA Siri 2/2021: Kemahiran Pengurusan Kes Keluarga dan Perkahwinan dilaksanakan sepenuhnya atas talian menerusi Aplikasi Zoom pada 7 dan 8 September 2021.

33 Impak yang dijangka selepas kursus adalah Ahli AKRAB Kementerian Pertahanan akan dapat menguasai kompetensi dan kemahiran dalam melaksanakan peranan sebagai rakan pembimbing rakan secara professional selain membantu pihak Kementerian merealisasikan matlamat perkhidmatan AKRAB untuk meningkatkan tahap kesejahteraan psikologi dalam persekitaran tempat kerja. Gambar dilampirkan.

34 Mesyuarat dan lain- lain Pencapaian Terbaik AKRAB Kementerian (Sekiranya ada contoh Anugerah/ Boleh masukan gambar untuk agensi dan Individu sila nayatakan nama anugerah, bila disampaiakan dll.) Pencalonan dan Pembentangan ke Anugerah AKRAB bagi kategori AKRAB Gemilang dan AKRAB UTAMA Cadangan Penambahbaikan Program AKRAB 1. Memfokuskan program pembangunan kompetensi AKRAB dari segi pengendalian sesi bimbingan, pengurusan program dan kemahiran pengucapan awam. 2. Menggalakkan program CSR dianjurkan di peringkat setiap zon. 3. Menambah jumlah ahli AKRAB bagi menampung keperluan keperluan di peringkat jabatan dan kementerian. 4. Mempelbagaikan inisiatif program memperkasakan ahli AKRAB supaya dapat mencalonkan diri untuk anugerah AKRAB pada masa akan datang. Ulasan (Keseluruhan) Penyelaras Kementerian / Jabatan / Agensi AKRAB Kementerian Pertahanan menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh minat dan dedikasi. Mereka berusaha memperbaiki kemahiran dan kompetensi diri melalui penyertaan kursus, seminar dan bengkel anjuran peringkat kementerian atau agensi luar di samping terus mempratikkannya dalam rutin tugasan harian. AKRAB kian berperanan membantu Cawangan Pengurusan Psikologi dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kementerian Pertahanan dalam memastikan kelangsungan pelaksanaan aktiviti bimbingan berterusan kepada warga awam dan anggota di tempat kerja. MESYUARAT PEMBIMBING RAKAN SEKERJA (AKRAB) KEMENTERIAN PERTAHANAN BILANGAN TAHUN 2021 BIL TAJUK TARIKH TEMPAT 1. Mesyuarat AKRAB Bil 1/2021 19 Februari 2021 Atas Talian Zoom Meet 2. Mesyuarat AKRAB Bil 2/2021 Disember 2021 Atas Talian Zoom Meet

35 Secara keseluruhannya, ahli AKRAB Kementerian Pertahanan sentiasa diperingatkan untuk menambahbaik pembangunan kendiri berterusan agar dapat menjadi contoh tauladan yang baik kepada rakan sekerja bukan sahaja dari segi kualiti kerja dan keperibadian, malah menjadi inspirasi bagi aspek semangat kesukarelawan dalam mempelbagaikan sumbangan kemahiran masing-masing terhadap Kementerian Pertahanan.

36 KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI

37 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI TAHUN 2021 JAWATANKUASA PERKARA NAMA / BILANGAN NAMA PENGERUSI/ TIMBALAN PENGERUSI JABATAN i. Puan Faizah Binti Jaarudin Ibu Pejabat MOSTI ii. Encik Azman Bin Ahmad Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) iii. Encik Mohd Sidek Bin Othman Agensi Nuklear Malaysia iv. Puan Elliza Binti Mat Nor Jabatan Kimia Malaysia v. Encik Nik Mohd Faiz Bin Khairuddin Lembaga Perlesenan Tenaga Atom, (AELB) JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 56 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1. KEMENTERIAN (IBU PEJABAT) 3 18 2. JABATAN 40 56 JUMLAH 43 74 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1. KEMENTERIAN (IBU PEJABAT) 1 1 2. JABATAN 1 2 JUMLAH 2 3 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING BIL/ PERKARA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 2 1 6 9 PEREMPUAN 2 2 2 22 28 JUMLAH 4 2 3 28 37

38 PROGRAM SEMBANG SANTAI @ AKRAB, AGENSI NUKELAR MALAYSIA Tarikh 12 Ogos 2021 (Khamis), 3.00 Petang – 4.30 Petang Objektif 1. Untuk memberi motivasi kepada para peserta yang terkesan dengan wabak COVID-19 terhadap isu pengurusan mental dan emosi semasa pandemik; 2. Memberi kefahaman terhadap cara kawalan tekanan emosi dan mental. PROGRAM JOM BORAK SANTAI BERSAMA RAKAN AKRAB NUKELAR MALAYSIA Tarikh 27 Ogos 2021 (Jumaat) Objektif Menawarkan dan memberi perkhidmatan sokongan Psikologi kepada warga Jabatan PROGRAM BICARA AKRAB : BANGKIT SEMULA MELAKAR KEJAYAAN, AGENSI NUKELAR MALAYSIA Tarikh & Masa 29 September 2021 (Rabu), 9.00 Pagi – 5.00 Petang Objektif memberi pendedahan kepada semua warga tentang bagaimana persiapan pegawai dari segi fizikal dan mental bagi memulakan kerja dalam situasi norma baharu GAMBAR PROGRAM ANJURAN AKRAB AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

39 SEMINAR AKRAB MYSA: URUS WANG, HATI TENANG Tarikh & Masa 29 September 2021 (Rabu), 10.00 Pagi – 1.00 Petang Objektif 1. Memberi pendedahan mengenai ilmu pengurusan kewangan dalam memastikan penggunaan sumber kewangan yang lebih baik terutama dalam musim pandemik ini; 2. Memberikan pemahaman mengenai faktor penyebab keberhutangan yang boleh dielakkan dengan pengurusan kewangan yang berkesan; dan 3. Memberikan pendedahan mengenai teknik pengurusan kewangan dengan cara yang lebih berkesan. "KURSUS PENGURUSAN JENAZAH: MUHASABAHDIRI, KITA BAKALJENAZAH", AKRAB KIMIA MALAYSIA & BAHAGIAN KRIMINALISTIK NEGERI JOHOR Tarikh 28 April 2021 (Rabu) Gambar 5 SIRI BICARA AKRAB : I LOVE MYSELF, AKRAB KIMIA MALAYSIA Tarikh 8 Julai 2021 (Khamis), 5 Ogos 2021 (Khamis), 6 September 2021 (Isnin), 4 Oktober 2021 (Isnin) & 22 November 2021 (Isnin) Objektif 1. Bagaimana menerima dan mencintai diri sendiri; 2. Teknik menggalakkan perubahan emosi dan minda secara efektif; dan 3. Memberi pendedahan teknik untuk menjaga kesejahteraan diri dan orang lain

40 WEBINAR: POKET SENANG, JIWA TENANG, AKRAB JABATAN KIMIA, UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI MOSTI DAN AGENSI KAUNSELING & PENGURUSAN KREDIT Tarikh & Masa 28 Oktober 2021 (Khamis), 10.00 Pagi – 12.30 Tengahari Objektif Membincangkan isu semasa kesan pandemik Covid-19 merangkumi aspek keterhutangan, kesihatan mental, peluang menjana pendapatandan ekonomi GIG demi kesejahteraan dan kelestarian masyarakat secara menyeluruh. PROGRAM BICARA AKRAB: SINERGI MAJIKAN DAN PEKERJA: CABARAN BEKERJA DALAM PANDEMIK COVID-19 & SELF HEALING, AKRAB KIMIA MALAYSIA Tarikh & Masa 25 Oktober 2021 (Isnin), 10.00 Pagi – 4.30 Petang Objektif 1. Memberi pendedahan dan cara-cara bagaimana mengurus serta mengatasi stres semasa dalan norma baharu; dan 2. Berkongsi ilmu berkenaan bagaimana “Self Healing” dapat membantu dalam menghadapi dan menangani masalah serta kesulitan yang dihadapi, selain dapat meningkatkan motivasi diri GAMBAR PROGRAM ANJURAN AKRAB KIMIA MALAYSIA MESYUARAT DAN LAIN- LAIN BIL. NAMA MESYUARAT TARIKH 1. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Induk AKRAB MOSTI 10 Februari 2021 17 September 2021 2. Mesyuarat Ahli AKRAB Ibu Pejabat MOSTI 7 Julai 2021 7 Disember 2021 3. Mesyuarat AKRAB MYSA 2 April 2021 30 Julai 2021 22 September 2021

41 4. Mesyuarat AKRAB Agensi Nuklear Malaysia 15 Januari 2021 19 Februari 2021 18 Mei 2021 5. MESYUARAT AKRAB KIMIA MALAYSIA 9 April 2021 8 November 2021 6. Mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi MAK 7 Januari 2021 2 Februari 2021 28 Mei 2021 PENERBITAN e-BULETIN AKRAB MOSTI CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB 1. Meningkatkan kemahiran dalam mengendalikan aplikasi sosial media bertujuan memantapkan lagi pelaksanaan program secara atas talian. 2. Berkolaborasi dengan Persatuan atau kelab atau NGO untuk penganjuran program yang berkaitan dengan AKRAB supaya ahli AKRAB mendapat pendedahan dan pengalaman bila berdepan dengan masyarakat. ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN/ JABATAN Ahli AKRAB MOSTI telah menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada warga kerja di organisasi walaupun berdepan dengan cabaran dan norma baru. Sokongan berterusan daripada pihak atasan dapat memastikan kelangsungan aktiviti AKRAB untuk tahun seterusnya.

42 KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA

43 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA (MOT) TAHUN 2021 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 3 7 2 JABATAN/ SUK 85 85 JUMLAH 90 95 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 1 - 2 JABATAN/ SUK 29 32 JUMLAH 30 32 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS Puan Oon Siew Fen (S44) Puan Nazlinda Ismail (S44) NAMA PENGERUSI Tn. Hj. Mohamad bin Ismail (KP44) JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 30 orang

44 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 0 0 4 6 10 PEREMPUAN 0 0 1 2 3 JUMLAH 0 0 5 8 13 LAPORAN BERGAMBAR PROGRAM PERTAMA KURSUS PEMANTAPAN AKRAB: KEMAHIRAN BODY LANGUAGE Ahli AKRAB telah mengikuti Kursus Pemantapan AKRAB: Kemahiran Body Language pada 26 Jun 2021. Kemahiran ini diperlukan oleh pengamal bimbingan dan kaunseling serta AKRAB ketika menjalankan sesi bimbingan terutamanya untuk melancarkan perjalanan sesuatu komunikasi. Pengisian kursus telah disampaikan oleh seorang perunding latihan bahasa badan yang merupakan Certified Body Language Code Practitioner.

45 PROGRAM KEDUA MESYUARAT DAN LAIN- LAIN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB 1. Penganjuran bersama Program AKRAB dengan pihak JPA serta kerjasama lain-lain Kementerian/jabatan/MAK contohnya Hari AKRAB Kebangsaan. 2. Mengadakan program berbentuk kembara/turun padang/ outreach dengan kerjasama lain-lain kementerian/jabatan dan agensi /swasta 3. Memperbanyakkan promosi AKRAB di media massa atau media sosial. KURSUS PEMANTAPAN AKRAB- MINDFULNESS SEMASA PANDEMIK COVID-19 Kursus ini telah diadakan pada 27 Julai 2021 secara atas talian. Penganjuran kursus adalah bertujuan untuk mempromosikan budaya psychology well-being meliputi kesejahteraan insan dari segi fizikal, mental dan emosi terutama ketika berhadapan dengan pandemic COVID-19. Teknik Art Terapi telah digunakan sebagai salah satu tools untuk mengurangkan stres ketika COVID. Pengisian kursus ini telah disampaikan oleh Pegawai Psikologi (Klinikal) daripada Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA. Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB diadakan telah dilaksanakan di Kementerian Pengangkutan serta melalui sesi Video Call (Google Meet). Antara agenda mesyuarat adalah membincangkan aktiviti / program AKRAB di Kementerian dan Jabatan sepanjang tahun 2021.

46 ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN/ JABATAN/ SUK Secara keseluruhannya, AKRAB Kementerian Pengangkutan telah cuba untuk menjalankan aktiviti dan program AKRAB walaupun berhadapan cabaran situasi semasa COVID-19 dan SOP yang perlu dipatuhi. AKRAB turut menjalankan program di jabatan/ agensi masing-masing bagi membantu rakan-rakan yang terkesan akibat COVID-19 dan terus menjalankan sesi bimbingan dalam memperkasakan kesejahteraan modal insan penjawat awam. AKRAB Kementerian Pengangkutan telah menunjukkan kerjasama dan komitmen yang padu dalam setiap aktiviti yang dijalankan serta mengutamakan core business ahli AKRAB iaitu menjalankan sesi bimbingan.

47 KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI & BUDAYA MALAYSIA

48 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA TAHUN 2021 JAWATANKUASA BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 2 10 2 JABATAN/ SUK 41 79 JUMLAH 43 89 BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 1 12 2 JABATAN/ SUK 8 18 JUMLAH 9 30 LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING (SEHINGGA JUN 2021) JANTINA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 1 1 2 0 4 PEREMPUAN 3 2 5 3 13 JUMLAH 4 3 7 3 17 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS Affendy Bin Shamsuddin (Pegawai Psikologi Gred S44) NAMA PENGERUSI Wan Mohd Nazri Bin Wan Abdullah (Pen. Peg. Teknologi Maklumat Kanan FA32) No. Tel : 03-8891 7551 JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 24 Orang

49 LAPORAN BERGAMBAR PROGRAM AKRAB KEMENTERIAN DAN JABATAN/AGENSI BAGI TAHUN 2021 NAMA PROGRAM : BENGKEL PEMANTAPAN AKRAB TOURISM MALAYSIA TARIKH PROGRAM : 22 HINGGA 23 NOVEMBER 2021 TEMPAT PROGRAM : HOTEL ZENITH, WP PUTRAJAYA Bengkel Pemantapan AKRAB Tourism Malaysia tahun 2021, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) telah dilaksanakan pada 22 hingga 23 Novermber 2021 bertempat di Hotel Zenith, WP Putrajaya. Program ini telah dihadiri oleh seramai 15 orang ahli AKRAB Tourism Malaysia. Objektif pelaksanaan bengkel ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada ahli AKRAB tentang kemahiran baharu dalam proses menolong dan perbincangan pelan tindakan AKRAB Tourism Malaysia bagi tahun 2022/2023. GAMBAR BENGKEL PEMANTAPAN AKRAB AKRAB TOURISM MALAYSIA 22 HINGGA 23 NOVEMBER 2021

50 NAMA PROGRAM : PROGRAM PEMANTAPAN AKRAB ARKIB NEGARA TARIKH PROGRAM : 8 DISEMBER 2021 TEMPAT PROGRAM : DEWAN TUN RAHAH, MEMORIAL TUN ABDUL RAZAK Program Pemantapan AKRAB Arkib Negara Malaysia tahun 2021, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) telah dilaksanakan pada 8 Disember 2021 bertempat di Dewan Tun Rahah, Memorial Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur. Program ini telah dihadiri oleh seramai 30 orang ahli AKRAB Arkib Negara Malaysia. Objektif pelaksanaan program ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada ahli AKRAB tentang kemahiran baharu dalam proses menolong dan perbincangan pelan tindakan AKRAB Tourism Malaysia bagi tahun 2022/2023. NAMA PROGRAM : PROGRAM TITIAN KASIH (CSR) AKRAB ARKIB NEGARA TARIKH PROGRAM : 11 DISEMBER 2021 TEMPAT PROGRAM : RUMAH FELDA, MEMORIAL TUN ABDUL RAZAK Program Pemantapan AKRAB Arkib Negara Malaysia tahun 2021, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) telah dilaksanakan pada 11 Disember 2021 bertempat di Rumah Felda, Memorial Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur.

51 Program ini telah dihadiri oleh seramai 40 orang peserta yang terdiri daripada ahli AKRAB Arkib Negara Malaysia dan Pegawai/Kakitangan lantikan baharu. Objektif pelaksanaan program ini adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada para peserta teruatama ahli akrib dengan aktiviti kesukarelaan selain memberikan ruang kepada Pegawai/Kakitangan lantikan baharu untuk mengenali ahli AKRAB Arkib Negara Malaysia. GAMBAR PROGRAM TITIAN KASIH (CSR) ARKIB NEGARA MALAYSIA 8 DISEMBER 2021 MESYUARAT DAN LAIN- LAIN Tiada mesyuarat penyelarasan AKRAB dilaksanakan bagi tahun 2021. PENCAPAIANTERBAIK AKRAB KEMENTERIAN/ JABATAN/ SUK Tidak berkaitan

52 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB Adalah dicadangkan program-program AKRAB pada masa akan datang memberikan fokus kepada meningkatkan kemahiran membimbing dan disesuaikan dengan norma baharu. ULASAN (KESELURUHAN) PENYELARAS KEMENTERIAN/ JABATAN/ SUK Pelaksanaan program AKRAB bagi tahun ini tidak dapat dilaksanakan seperti yang telah dirancang pada awal tahun kerana situasi semasa Negara.

53 KEMENTERIAN PERTANIAN & INDUSTRI MAKANAN

54 LAPORAN PROGRAM AKRAB KESELURUHAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN TAHUN 2021 1. JAWATANKUASA 2. BILANGAN KEAHLIAN AKRAB BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 19 15 2 JABATAN/ SUK 196 148 JUMLAH 235 180 3. BILANGAN KEAHLIAN AKRAB CARE BIL PERINGKAT LELAKI PEREMPUAN 1 KEMENTERIAN 0 0 2 JABATAN/ SUK 0 0 JUMLAH 0 0 4. LAPORAN JUMLAH SESI BIMBINGAN KAUNSELING BIL/ PERKARA KESIHATAN KEWANGAN DISIPLIN LAIN-LAIN JUMLAH LELAKI 0 0 0 5 8 PEREMPUAN 0 0 9 1 2 JUMLAH 0 0 0 6 10 PERKARA NAMA/ BILANGAN NAMA PENYELARAS NORDIN BIN YUSOFF NAMA PENGERUSI NOR FADZLI BIN HASAN JUMLAH AHLI JAWATANKUASA 14 AHLI JAWATANKUASA AKRAB

55 5. LAPORAN BERGAMBAR AKRAB MAFI MAJLIS PELANCARAN TABUNG AKRAB MAFI CARE Majlis Pelancaran Tabung AKRAB MAFI Care Oleh YBM Menteri Pertanian dan Industri Makanan 11 Januari 2021 Majlis Pelancaran Tabung AKRAB MAFI Care Oleh YBM Menteri Pertanian dan Industri Makanan 11 Januari 2021 MAJLIS PENYAMPAIAN SUMBANGAN TABUNG AKRAB MAFI CARE KEPADA WARGA MAFI TERLIBAT BENCANA BANJIR Majlis Penyampaian Sumbangan Tabung AKRAB MAFI Care Oleh YBM Menteri Pertanian dan Industri Makanan 13 Mac 2021 Majlis Penyampaian Sumbangan Tabung AKRAB MAFI Care Oleh YBM Menteri Pertanian dan Industri Makanan 13 Mac 2021

56 KURSUS PROFESIONAL (PROFES) AKRAB – PENSIJILAN PENGAMAL NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 9 & 10 Jun 2021 Aplikasi Zoom Meeting Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 9 & 10 Jun 2021 Aplikasi Zoom Meeting KURSUS PROFESIONAL (PROFES) AKRAB MAFI – ART DRAWING-HOUSE TREE PERSON (AD-HTP) SIRI I Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 16 & 17 Jun 2021 Aplikasi Google Meet Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 9 & 10 Jun 2021 Aplikasi Zoom Meeting

57 KURSUS PROFESIONAL (PROFES) AKRAB MAFI – MINDFULNESS LOVE THERAPY (MLT) SIRI I Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 29 & 30 Julai 2021 Aplikasi Google Meet Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 29 & 30 Julai 2021 Aplikasi Google Meet KURSUS PROFESIONAL (PROFES) AKRAB MAFI – ART DRAWING-HOUSE TREE PERSON (AD-HTP) SIRI II Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 30 September 2021 & 1 Oktober 2021 Aplikasi Google Meet Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 30 September 2021 & 1 Oktober 2021 Aplikasi Google Meet

58 KURSUS PROFESIONAL (PROFES) AKRAB MAFI – MINDFULNESS LOVE THERAPY (MLT) SIRI II Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 20 & 21 Oktober 2021 Aplikasi Google Meet Kursus Kompetensi Profesional (PROFES) AKRAB MAFI 20 & 21 Oktober 2021 Aplikasi Google Meet Program Seminar AKRAB MAFI 2021 Seminar AKRAB MAFI 16 November 2021 Kehadiran Fizikal The Everly Hotel, Putrajaya & Aplikasi Microsoft Teams Sesi Penyampaian Sijil Penghargaan AKRAB FAMA (Anugerah Organisasi-Dinamik) Seminar AKRAB MAFI 16 November 2021 Kehadiran Fizikal The Everly Hotel, Putrajaya & Aplikasi Microsoft Teams Bicara Psikologi Bersama YBrs. Tuan Haji Hushim Saleh

59 Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan AKRAB MAFI Kali Pertama 2021 Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan AKRAB MAFI Kali Pertama 14 Disember 2021 Kehadiran Fizikal Dewan Auditorium Tun Ahmad Sarji, Ibu Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang Kuala Lumpur Ucapan Pengerusi Jawatankuasa Protem Persatuan AKRAB MAFI YBrs. Puan Habshah Ali, SUBK(P) Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan AKRAB MAFI Kali Pertama 14 Disember 2021 Kehadiran Fizikal Dewan Auditorium Tun Ahmad Sarji, Ibu Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang Kuala Lumpur Pengerusi Persatuan AKRAB MAFI Sesi 2022-2024 En. Nor Fadzli Hasan 6. LAPORAN MESYUARAT/ PERBINCANGAN/ MAJLIS AKRAB MAFI BIL. PROGRAM/ AKTIVITI TARIKH OBJEKTIF OUTCOME 1. Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti AKRAB Bil. 1/ 2021) 7.1.2021 Membincangkan aktiviti dan program AKRAB khususnya berkaitan dengan bantuan kepada mangsa banjir melibatkan warga MAFI serta perancangan aktiviti AKRAB di awal tahun. Kedudukan perancangan program dan aktiviti AKRAB MAFI dapat diselaraskan. 2. Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti AKRAB Bil. 2/ 2021) 30.3.2021 Membincangkan pencapaian aktiviti AKRAB khususnya berhubung dengan status bantuan mangsa banjir warga MAFI dapat diselaraskan dengan teratur dan keperluan AKRAB MAFI didaftarkan sebagai satu pertubuhan yang sah. Senarai nama warga MAFI yang terlibat dengan musibah banjir dapat dikenalpasti bagi memudahkan penyelarasan bantuan kepada warga.

60 3. Mesyuarat Penyelarasan Aktiviti AKRAB Bil. 3/ 2021) 23.7.2021 Membincangkan pencapaian aktiviti AKRAB yang berkaitan dengan saluran kewangan mangsa banjir warga MAFI dan status gerak kerja pendaftaran AKRAB MAFI dengan Jabatan Perdaftaran Pertubuhan (ROS) AKRAB MAFI Berjaya didaftarkan sebagai satu pertubuhan yang sah oleh ROS dikenali dengan nama Persatuan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (AKRAB MAFI). 7. ANUGERAH/ PENCAPAIAN AKRAB MOA PENCAPAIAN ANUGERAH AKRAB MAFI INISIATIF TABUNG AKRAB MAFI CARE: MENGURANGKAN BEBAN KEWANGAN & KECERIAAN MANGSA BANJIR WARGA MAFI Inisiatif Tabung AKRAB MAFI CARE dilaksanakan ekoran daripada berlaku kejadian banjir awal tahun 2020 di Pahang, Johor, Sabah, Sarawak dan Kelantan. Mangsa banjir ini melibatkan pegawai MAFI di Jabatan/ Agensi. Sehubungan itu, Pengurusan Tertinggi sangat prihatin untuk membantu mengurangkan beban mangsa khususnya beban kewangan dan material di musim pandemik Covid-19. Di atas keprihatinan ini maka Tabung AKRAB MAFI CARE dilancarkan dan usaha mengumpul sumbangan diedarkan kepada warga. Hasilnya Tabung AKRAB MAFI CARE berjaya mengumpul sumbangan sebanyak RM195,730.57. Sumbangan tersebut diagihkan kepada 247 orang mangsa banjir warga MAFI dan setiap mangsa diberikan sebanyak RM500.00 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM123,500.00. INISIATIF PENDAFTARAN AKRAB MAFI DENGAN JABATAN PENDAFTARAN PERTUBUHAN (ROS) 2021 Rentetan daripada inisiatif AKRAB MAFI melalui tabung tersebut disyorkan agar AKRAB MAFI didaftarkan sebagai satu pertubuhan yang sah. Beberapa siri perbincangan diadakan oleh JK AKRAB MAFI bersama Penasihat AKRAB, Pejabat Penasihat Undang-undang (PUU), wakil Bahagian Kewangan dan Bahagian Akaun serta mensyuarat JK Penaja mendaftarkan AKRAB MAFI dengan Jabatan Pertubuhan Pendaftaran (ROS).

61 8. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PROGRAM AKRAB a. Pengiktirafan dan Penghargaan Cadangan penambahbaikan program AKRAB yang dikemukakan ini benar-benar diberi pertimbangan dan perhatian sewajanrnya. Antara cadangan penambahbaikan seperti pemberian pengiktirafan dan penghargaan kepada ahli AKRAB seluruhnya. Elemen pengiktirafan penting dalam memacu dan menggerakkan motivasi AKRAB seluruhnya agar mereka rasa dihargai dan diiktiraf segala jasa serta sumbangan yang diberikan. Dalam usaha mengiktiraf jasa dan sumbangan mereka ini, maka pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) disyorkan untuk melaksanakan elemen pengikitirafan dengan menyediakan kriteria-kriteria tertentu yang boleh diterima pakai untuk mengiktiraf sumbangan AKRAB. Bentuk pengiktirafan pula adalah pelbagai, misalnya merit kenaikan pangkat, peluang menyambung pengajian peringkat Ijazah, Sarjana dan PhD atau pemberian bonus/honororium kepada AKRAB. Walau bagaimanapun, dalam melaksanakan usaha ini memerlukan kriteria yang ketat dan pemilihan anugerah pengiktirafan ini dibuat secara adil, telus dan berintegriti. b. Anugerah AKRAB Anugerah AKRAB oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang diadakan dua (2) tahun sekali merupakan anugerah yang berprestij diberikan kepada ahli AKRAB yang melibatkan diri dengan program dan aktiviti AKRAB dirancang oleh kementerian, jabatan serta agensi. Anugerah tersebut juga bagi menghargai sumbangan peribadi AKRAB yang terlibat dalam penyampaian bantuan psikologi melalui aktiviti bimbingan, CSR dan turun lapangan menyantuni warga kerja. Justeru, dalam pemberian anugerah tersebut pemerkasaan yang boleh ditambah dengan mengambilkira komitmen, pencapaian, kesungguhan dan sukarela AKRAB melaksanakan peranan mereka. Anugerah perlu dipelbagaikan agar AKRAB di kementerian, jabatan serta agensi mendapat peluang dan perhitungan yang sewajarnya harus ditimbang di atas hasil usaha mereka. Oleh itu, penilaian dan pemberian anugerah pada masa akan datang perlu diubah melalui kepelbagaian anugerah bagi pemantapan motivasi AKRAB dan keceriaan AKRAB sektor awam.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy