Background Image
Previous Page  8 / 130 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 130 Next Page
Page Background

inisiatif-inisiatif ini merupakan pancaran komitmen

Kerajaan kepada penerapan budaya kecemerlangan

secara berterusan di segenap lapisan Perkhidmatan

Awam.

Saya berharap JPA dapat memperhebatkan lagi usaha-

usaha transformasi agar menjadi testimoni lambang

kesungguhan JPA menjulang Agenda Transformasi

negarasebagai pemacuutamamencapai kecemerlangan

negara.

Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-setinggi

penghargaan kepada semua warga JPA yang telah

memberikan kerjasama dan komitmen yang padu dalam

menggalasamanahyangdiberikandemimemartabatkan

Perkhidmatan Awam di persada keterbilangan. Semoga

JPA akan terus melakar lebih banyak potret kejayaan

sebagai sebuah agensi peneraju dan penanda aras

transformasi dalam Perkhidmatan Awam.

Sekian, wassalam.

“MENERUSKAN

MOMENTUM

TRANSFORMASI,

MERAKYATKAN PERKHIDMATAN AWAM”

TAN SRI MOHAMAD ZABIDI ZAINAL

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

Syukur kita ke hadrat Allah SWT kerana atas keizinan

dan rahmatNya jua, Laporan Tahunan 2014 ini berjaya

dihasilkan. Penerbitan naskah tahunan ini merupakan

satu khazanah ilmu yang merakamkan perjalanan

transformasi Perkhidmatan Awam serta pencapaian

dan aktiviti-aktiviti Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

sepanjang tahun 2014.

Persekitaran dunia yang semakin dinamik dan kompleks

padamasakinimenuntut iltizamdandedikasi yangtinggi

dalam kalangan penjawat awam untuk memberikan

perkhidmatan yang terbaik kepada

stakeholders

dan

rakyat. Ekspektasi pelanggan dan rakyat yang semakin

meningkat dan keperluan berurusan dengan pelbagai

spektrum pelanggan secara berkesan memerlukan

Perkhidmatan Awam yang bersifat

citizen-centric

.

Respons Perkhidmatan Awamkepada senario semasa ini

telah menyaksikan pembentukan Agenda Transformasi

Perkhidmatan Awam. Mendepani realiti baharu ini

juga telah membawa kepada penghasilan Kerangka

Transformasi Perkhidmatan Awam sebagai citra

keunggulanpenyampaianperkhidmatan. Limaterasyang

mendasari Kerangka Transformasi Perkhidmatan Awam

iaitu mendaya upaya bakat; merekayasa organisasi;

merakyatkan penyampaian perkhidmatan; merangkum

dan sepunya; serta membudaya nilai kini dijadikan asas

utama kepada agenda perubahan yang digagaskan.

Kerangka Transformasi Perkhidmatan Awam ini

seterusnya diterjemahkan kepada inisiatif-inisiatif bitara

Perkhidmatan Awam. Sesungguhnya, penghasilan

AssalamualaikumWBT, Salam Transformasi,

Salam 1Malaysia: “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.”