Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

RESEARCH, PLANNING AND POLICY DIVISION BAHAGIAN PENYELIDIKAN, PERANCANGAN DAN DASAR INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN) BAHAGIAN PENGURUSAN PSIKOLOGI Menggubal dan menyelaras dasar dan strategik hala tuju psikologi perkhidmatan awam; Mengawal selia dan memantau pelaksanaan pengurusan psikologi dalam perkhidmatan awam; Menyedia khidmat kepakaran dan sebagai sumber rujukan psikologi dalam perkhidmatan awam; Merancang dan melaksana kajian penyelidikan berkaitan isu psikologi dalam perkhidmatan awam; Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan amalan nilai dalam perkhidmatan awam; Merangka, merancang dan membangun garis panduan/ modul psikologi dalam perkhidmatan awam; Melaksana peranan Ketua Profesion dalam merangka, merancang, membangun dan Menyelaras latihan kompetensi, kepakaran serta kemajuan kerjaya Skim Perkhidmatan Psikologi Gunasama Persekutuan. Melaksanakan latihan yang memberi tumpuan kepada pembangunan sikap, pengukuhan kemahiran dan pemerkasaan pengetahuan pegawai awam; dan Melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan, konsultasi dan penerbitan bagi melengkapkan pegawai awam dengan bakat, kebolehan dan pemikiran yang konstruktif. Merancang keperluan dan unjuran makro sumber manusia sektor awam Melaksana penyelidikan dan kajian dasar pengurusan sumber manusia dan pembangunan organisasi sektor awam Menjalin kerjasama strategik pengurusan sumber manusia sektor awam peringkat antarabangsa Memberi khidmat runding dan menyelaras perancangan strategik ICT serta analitik data sumber manusia sektor awam Menyelaras ulasan/pandangan JPA bagi Mesyuarat Jemaah Menteri, Parlimen dan Mesyuarat-Mesyuarat Utama Merancang dan menyelaras pelasanaan Projek NBOS yang diterajui oleh JPA Mengurusetia Perancangan StrategikMesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) dan Mesyuarat-Mesyuarat Khas JPA Formulating and coordinating the policy and strategic direction of psychology in public service; Regulating and monitoring the implementation of psychological management in the public service; Providing expert services and as a source of psychology reference in the public service; Planning and implementing research studies related to psychological issues in the public service; Planning, coordinating and monitoring the management of value practices in public services; Drafting, planning and developing psychological guidelines/ modules in public service; Designing, planning, developing, coordinate, monitor and implement the use of psychometric instruments in public services; Planning and coordinating the management of psychology data in the public service; and Performing the role of Head of Profession in drafting, planning, developing and coordinating competency training, expertise and career advancement of the Federal Psychology Services Scheme. Conduct training focusing on character development, skills strengthening and knowledge empowerment of public service; and Conduct research activities, consultation and publication activities to equip public officers with talents, abilities and constructive thinking. Planning the needs and macro projections of human resources in public sector; Conducting research and study of human resource management policy and public sector organization development; Establishing strategic cooperation in public sector human resource management at international platform; Providing consulting services and coordinating ICT strategic planning as well as public sector human resource data analytics; Coordinating comments/ views/ feedbacks from PSD for Cabinet, Parliament and Main Meetings; Planning and coordinating the implementation of the NBOS Project led by PSD; and Managing the Top Management Meetings (MPT) Strategic Planning as well as PSD Special Meetings. PSYCHOLOGY MANAGEMENT DIVISION NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION (INTAN) (16)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy