Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG Mengurus dan menyelaras program komunikasi korporat, pengurusan media dan publisiti serta perhubungan pelanggan JPA. Merancang dan melaksanakan strategi pemerkasaan imej korporat JPA melalui pelaksanaan aktiviti turun padang dan hebahan di medium komunikasi JPA; Menyelaras dan mendokumentasikan bahan maklumat bagi program dan aktiviti serta majlis rasmi jabatan melalui penerbitan bahan cetakan seperti buletin, laporan tahunan, brosur dan liputan bergambar bagi tujuan hebahan Mengurus dan memantau kandungan digital di Information Board dan Smart Intelligent Panel di JPA Mengurus dan menyelaraskan aduan, pertanyaan dan cadangan yang diterima oleh JPA melalui SISPAA, MyGCC dan saluran komunikasi JPA. Merancang dan melaksanakan Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran JPA secara tahunan. Menyelaras dan memantau pencapaian Piagam Pelanggan JPA bersama-sama Bahagian/Unit Memberi nasihat undang-undang berkenaan dengan perkara yang dirujuk kepadanya oleh Kerajaan. Membantu menafsir undang-undang apabila dikehendaki oleh Kerajaan. Mendraf atau menyemak dokumen undang-undang seperti notis perundangan, perjanjian dan memorandum persefahaman yang di dalamnya Kerajaan merupakan suatu pihak bagi memastikan kepentingan Kerajaan dilindungi. Menjalankan penyelidikan atau kajian mengenai perkara undang-undang apabila dikehendaki oleh Kerajaan. Memberi nasihat mengenai perkara yang baginya Kerajaan berhasrat untuk mengawal selia dan menyediakan draf rang undang-undang mengenai perkara tersebut ( jika ada) untuk mencerminkan keputusan dasar yang dibuat oleh Kerajaan dan mengemukakan draf rang undang-undang kepada Penggubal Undang-Undang Parlimen untuk mendapatkan kelulusannya. Menyertai rundingan perjanjian berkenaan dengan projek Kerajaan terutamanya projek penswastaan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Menghadiri mesyuarat dan memberi nasihat undang-undang mengenai perkara yang dibincangkan bagi memastikan apa-apa keputusan dasar yang dibuat oleh Kerajaan adalah menurut undang-undang. Menyertai sesi perkongsian maklumat atau latihan mengenai perkara undang-undang dengan memberikan kepakaran undang-undang kepada kedua-dua pihak iaitu Kerajaan dan agensi bukan Kerajaan. Managing and coordinating corporate communication programmes, media management and publicity as well as PSD’s customer relations; Planning and implementing strategies of empowering PSD’s corporate image through the implementation of outreach activities and publicity on PSD’s communication medium; Coordinating and documenting information materials for programmes and activities as well as department’s official events through the publication of printed materials such as bulletins, annual reports, brochures and photo coverage for publicity purposes; Managing and monitoring digital content on Information Board and Smart Intelligent Panel; Managing and coordinating complaints, inquiries and suggestions received through SISPAA, MyGCC and PSD communication channels; Planning and implementing PSD’s External Customer Satisfaction Survey on an annual basis; and Coordinating and monitoring the compliance of PSD Client’s Charter together with Divisions/Units. Provide legal advice on matters referred to by the Government; Assisting in interpreting the law when required by the Government; Drafting or reviewing legal documents such as legal notices, agreements and memorandums of understanding in which the Government is a party to ensure that the Government’s interests are protected; Conducting research or study on legal matters when required by the Government; Advising on matters for which the Government intends to regulate and prepare draft bills on those matters (if any) to reflect policy decisions made by the Government and submit draft bills to the Parliamentary Legislators for approval; Participate in the negotiation of agreements regarding Government projects, especially privatization and information and communication technology projects; Attending meetings and providing legal advice on matters discussed to ensure that any policy decisions made by the Government are in accordance with the law; and Participate in information sharing or training sessions on legal matters by providing legal expertise to both parties, namely the Government and non-Government agencies. CORPORATE COMMUNICATION UNIT LEGAL ADVISER (17)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy