Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

SERVICE DIVISION HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT DIVISION BAHAGIAN PERKHIDMATAN BAHAGIAN SARAAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan sistem saraan kerajaan (gaji, elaun dan kemudahan sektor awam). Menggubal, melaksana dan memantau pengurusan perhubungan majikan-pekerja. Menyelidik dan membuat kajian mengenai saraan. Merancang, menggubal dan menyelaras dasar-dasar dan program-program penajaan dan latihan. Melaksanakan program-program penajaan dan programprogram latihan berikut : Latihan Sebelum Perkhidmatan Latihan Dalam Perkhidmatan Menguruskan kutipan balik pinjaman dan tuntutan ganti rugi Enacting, implementing and monitoring the management of the government remuneration system (salaries, allowances and public sector benefits). Drafting, implementing and monitoring the management of employer-employee relations. Conducting studies and research on remuneration. Planning, enacting and coordinating sponsorship and training policies and programmes; Implementing the following sponsorship programmes and training programmes: Pre-Service training; and In-Service Training Managing loan recovery and compensation repayment. Menggubal dan memberi khidmat nasihat berkaitan dasar perjawatan dan skim perkhidmatan; Melaksanakan kajian, memberi khidmat nasihat dan rundingan melibatkan urusan skim perkhidmatan, penyusunan semula organisasi dan pengukuhan perjawatan. Pengurusan data maklumat perjawatan dan skim perkhidmatan; dan Menjalankan audit perjawatan dan skim perkhidmatan. Menggubal danmelaksanadasardan strategi perkhidmatan; Memantau pelaksanaan dasar perkhidmatan; Memberi khidmat nasihat dan runding selia berkaitan dasar perkhidmatan; Mengurus sumber manusia Perkhidmatan Gunasama. Mengurus prestasi dan penilaian kompetensi Perkhidmatan Awam; dan Melaksana urusan tatatertib, peperiksaan dan kenaikan pangkat Perkhidmatan Awam. Enacting and providing advisory services related to staffing policies and service schemes; Carrying out studies, providing advisory services and negotiations involving service scheme matters, reorganization and strengthening of staffing. Data management of staffing information and service schemes; and Conducting staffing audits and service schemes. Enacting and implementing service policies and strategies; Monitoring the implementation of service policies; Providing advisory services and regulatory consultation related to service policy; Managing the human resources of shared services; Managing the performance and competency assessment of the Public Service; and Carrying out disciplinary matters, examinations and promotions of the Civil Service. Functions of Division Fungsi Bahagian BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT DIVISION REMUNERATION DIVISION (14)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy