Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

Sesi Libat Urus Kajian PPA merupakan wadah yang dipilih dalam memaklumkansertaberkongsimaklumat denganpihakberkepentingan mengenai cadangan inisiatif pembaharuan perkhidmatan awam yang sedang digubal menerusi kajian ini. Ia juga bertujuan untuk mendapatkan input serta pandangan daripada pihak berkepentingan mengenai cadangan-cadangan yang diutarakan agar pelaksanaannya kelak menepati keperluan dan dasar Kerajaan. Justeru, sebanyak dua (2) sesi libat urus telah dilaksanakan iaitu: Kedua-dua sesi libat urus ini telah dihadiri dan dirasmikan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam iaitu YBhg. Tan Sri Mohd Khairul Adib bin Abd Rahman. Manakala taklimat pula disampaikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan) iaitu YBhg. Datuk Seri Hj. Suhaime bin Mahbar. The PPA Study Engagement Session is a platform chosen to inform and share information with stakeholders about the proposed public service reform initiative formulated through this study. It also aims to obtain input and views from stakeholders regarding the recommendations made so that their implementation will meet the Government’s requirements and policy. Therefore, two (2) engagement sessions were conducted, namely: Both of these engagement sessions were attended and officiated by the Director General of Public Service, YBhg. Tan Sri Mohd Khairul Adib bin Abd Rahman. Meanwhile, the briefing was delivered by the Deputy Director General of Public Service (Development), YBhg. Datuk Seri Hj. Suhaime bin Mahbar. (145) The Public Service Reform Study Engagement Session with the National Joint Council (MBK), the Congress of Unions of Employees in the Public Service and Civil Services (CUEPACS), and the National Union of Teaching Profession (Peninsular Malaysia) (NUTP) on 23 November 2021; and The Public Service Reform Study Engagement Session with the Appointing Authority on 22 December 2021. Sesi Libat Urus Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam Bersama Majlis Bersama Kebangsaan (MBK), Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) dan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia (NUTP) pada 23 November 2021; dan Sesi Libat Urus Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam Bersama Pihak Berkuasa Melantik pada 22 Disember 2021. Sesi Libat Urus Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam Bersama Majlis Bersama Kebangsaan (MBK), Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) dan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia (NUTP) pada 23 November 2021 Public Service Reform Study Engagement Session with the National Joint Council (MBK), the Congress of Unions of Employees in the Public Service and Civil Services (CUEPACS), and the National Union of Teaching Profession (Penisular Malaysia) (NUTP) on 23 November 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy