Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

Client’s Charter PIAGAM PELANGGAN Memberikan maklum balas untuk aduan / pertanyaan diambil tindakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Mengeluarkan surat makluman dan penyiaran keputusan pemangkuan / kenaikan pangkat pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Perkhidmatan Awam (Bukan Guna sama) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Lembaga Kenaikan Pangkat Bersidang. Memberi konsultasi penyusunan semula organisasi dan pengukuhan perjawatan dalam masa empat (4) minggu dari tarikh permohonan diterima. Menguruskan sesi libat urus melalui Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan (MBK) satu (1) kali setahun. Melaksanakan penawaran penajaan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas kelulusan Pengurusan. Menyediakan perkhidmatan kaunseling individu kepada anggota perkhidmatan awam persekutuan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh Pegawai Psikologi menerima permohonan tertakluk kepada persetujuan dan kehadiran klien. Memastikan sekurang-kurangnya 95% daripada keseluruhan tuntutan dan bayaran bil dibayar dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh dokumen lengkap diterima. Memastikan kelulusan faedah persaraan wajib diselesaikan dalam tempoh 21 hari bekerja sebelum tarikh persaraan. Memastikan pengemaskinian maklumat portal JPA dalam tempoh dua (hari) bekerja daripada tarikh maklumat diterima. Memastikan sekurang-kurangnya 80% kursus/latihan yang dilaksanakan di INTAN memberi impak positif kepada peserta berasaskan skor purata penilaian 5.5 pada skala 1-7 daripada penilaian mereka di DTIMS. Ulasan Jabatan PerkhidmatanAwam ( JPA) bagi Memorandum Jemaah Menteri yang diterima daripada Kementerian/ Agensi dikemukakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima. Provide feedback for complaints / inquiries and to be acted upon within seven (7) working days. Issuing letters of notification/ publication on the decision on acting/ promotion of Public Service Management and Professional Group (non-shared service) officers within seven (7) working days after the Promotion Board convenes. Provide consultation on organizational restructuring and staffing strengthening within four (4) weeks from the date the application is received. Managing engagement sessions through the National Joint Council Meeting (MBK) once a year. Implementing the sponsorship offer within seven (7) days after PSD’s Management approval. Providing individual counseling services to the federal public service members within three (3) working days from the date the Psychology Officer receives the application subject to the client’s consent and attendance. To ensure that at least 95% of all claims and payments of bills are paid within seven (7) days from the date of the complete document is received. To ensure that the approval of retirement benefits must be completed within 21 working days before the retirement date. To ensure the updating of PSD portal information within two (working days) from the date the information is received. To ensure that at least 80%of the courses/ trainings implemented at INTAN produce positive impact on the participants based on an average evaluation score of 5.5 on a scale of 1-7 from their evaluation at DTIMS. Public Service Department’s comments/ feedbacks/ views on Cabinet Memorandums on other ministries/ agencies issues are submitted within 14 days from the date received. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 (19)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy