Laporan Tahunan Jabatan Perkhidmatan Awam 2021

PUNCA KUASA JPA PSD’S SOURCE OF AUTHORITY Dalam mengurus sumber manusia perkhidmatan awam, JPA menjalankan kuasanya berdasarkan peruntukan undang-undang seperti yang berikut: PENUBUHAN Perlembagaan Persekutuan Bahagian X – Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam Butiran 6, Senarai Persekutuan, Jadual Kesembilan Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 [Akta 2] Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan (No. 3) 2021 [P.U. (A) 383/2021] In managing the human resource of the public service, PSD exercises its powers based on the following legal provisions: ESTABLISHMENT Federal Constitution Part X – Public Services Item 6, Federal List, Ninth Schedule Ministerial Functions Act 1969 [Act 2] Ministers of the Federal Government (No. 3) Order 2021 [P.U. (A) 383/2021] ADMINISTRATION Financial Procedure Act 1957 [Act 61] Delegation of Powers Act 1956 [Act 358] Contracts Act 1950 [Act 136] Government Contracts Act 1949 [Act 120] Audit Act 1957 [Act 62] Official Secrets Act 1972 [Act 88] Government Security Instructions PENTADBIRAN Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] Akta Perwakilan Kuasa 1956 [Akta 358] Akta Kontrak 1950 [Akta 136] Akta Kontrak Kerajaan 1949 [Akta 120] Akta Audit 1957 [Akta 62] Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] Arahan Keselamatan Kerajaan (176) 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 2.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy