Dasar Latihan Dan Penajaan

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA DASAR LATIHAN DAN PENAJAAN VERSI 1.0 (2022) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Diedarkan kepada: Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan

i KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT TUJUAN 1 LATAR BELAKANG 1 PELAKSANAAN 2 TARIKH KUAT KUASA 3 PEMBATALAN 4 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan Dan Surat Edaran Yang Dibatalkan 1-1 Dasar Latihan dan Penajaan CERAIAN SM.2.1.1 Tawaran Latihan dan Biasiswa Oleh Negaranegara/Yayasan-yayasan dan Badan-badan Asing dan Antarabangsa 4 CERAIAN SM.2.1.2 Pindaan Dasar Penangguhan Balik Pelajar-pelajar Tajaan Kerajaan di Luar Negara 6 CERAIAN SM.2.1.3 Pemindahan Kontrak Pemegang-pemegang Biasiswa/Dermasiswa Persekutuan/Hadiah Latihan Persekutuan 9 CERAIAN SM.2.1.4 Peraturan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Menjadi Isteri Kepada Pegawai Kerajaan Dan Atase Tentera Yang Mengikuti Kursus 11 Jejak Dokumen: Bil. Ceraian (Tarikh Kemaskini /Batal) Asal Pindaan

 1 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA _____________________________________________________________________ DASAR LATIHAN DAN PENAJAAN VERSI 1.0 (2022) TUJUAN 1. Pekeliling Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) ini bertujuan untuk memaklumkan tentang Dasar Latihan dan Penajaan Perkhidmatan Awam yang meliputi satu (1) perkara utama iaitu Dasar Latihan dan Penajaan. LATAR BELAKANG 2. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) sebagai agensi pusat bertanggungjawab untuk mengurus dan melaksanakan program penajaan dan latihan kepada penjawat awam menerusi program latihan, pemberian kemudahan cuti belajar dan biasiswa untuk pengajian di dalam dan luar negara. Di samping itu, JPA juga turut menawarkan beberapa program penajaan kepada pelajar-pelajar cemerlang dan menepati kriteria penajaan untuk melanjutkan pengajian di pelbagai peringkat termasuklah Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Lanjutan dalam usaha membangunkan modal insan negara. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM DIRECTOR-GENERAL OF PUBLIC SERVICE Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia Public Service Department, Malaysia Aras 13, Blok C1, Kompleks C Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62510 W.P. PUTRAJAYA MALAYSIA

 2 3. Perkara ini termaktub di bawah Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 1995 P.U. (A) 203 yang menjelaskan bahawa perkara-perkara berhubung dengan Biasiswa Persekutuan dan Latihan diletakkan di bawah bidang tugas JPA, dan menjadi tanggungjawab Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA). 4. Selari dengan perjalanan kuasa dan tugas-tugas yang dipersetujui, JPA saban tahun melaksanakan program penajaan dan latihan dengan merujuk kepada dasar-dasar sedia ada dan keputusan-keputusan Jemaah Menteri berkaitan program penajaan kepada pelajar-pelajar cemerlang. 5. Objektif utama pelaksanaan program penajaan JPA bagi latihan dalam dan sebelum perkhidmatan adalah bertujuan untuk membangunkan modal insan yang kompeten untuk memenuhi keperluan strategik sektor awam dan negara. Sehubungan itu, program latihan dalam dan sebelum perkhidmatan dirangka dengan pelbagai bentuk yang lebih komprehensif dan inklusif ke arah membangunkan modal insan yang responsif dan kompeten (mempunyai sikap bersesuaian, berkemahiran dan berpengetahuan). PELAKSANAAN 6. Program penajaan JPA dapat dikategorikan kepada dua komponen utama iaitu Latihan Dalam Perkhidmatan dan Latihan Sebelum Perkhidmatan. Program penajaan latihan dalam perkhidmatan memfokuskan latihan kepada anggota Perkhidmatan Awam di peringkat kumpulan Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA), Pengurusan dan Profesional, dan Pelaksana. 7. Selain itu, penajaan latihan dalam perkhidmatan ini merangkumi kursus jangka pendek, latihan jangka sederhana dan latihan jangka panjang yang bertujuan melengkapkan setiap anggota Perkhidmatan Awam dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian, melalui program pembangunan sumber manusia terancang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan. 8. Manakala penajaan latihan sebelum perkhidmatan pula menumpukan penajaan kepada pelajar-pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), persediaan dan pelajar sedia ada di Universiti bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan ijazah kedoktoran. Sehingga kini penajaan latihan sebelum perkhidmatan telah melalui pelbagai perubahan dan bentuk penajaan seperti biasiswa, Pinjaman Boleh Ubah (PBU) dan juga dermasiswa.

 3 9. Bagi memastikan tadbir urus yang teratur dan tenaga kerja yang mencukupi berdasarkan keperluan dan kepentingan negara, isu melibatkan kontrak latihan dan penajaan serta perkhidmatan pegawai juga perlu diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. 10. Perincian mengenai pelaksanaan Program Penajaan Perkhidmatan Awam diperjelaskan dalam ceraian berikut: Jadual 1: Pelaksanaan Program Penajaan dan Latihan Perkhidmatan Awam Kod Ceraian Tema SM.2.1 Dasar Latihan dan Penajaan Ceraian SM.2.1.1 Tawaran Latihan dan Biasiswa Oleh Negaranegara/Yayasan-yayasan dan Badan-badan Asing dan Antarabangsa Ceraian SM.2.1.2 Dasar Penangguhan Balik Pelajar-pelajar Tajaan Kerajaan di Luar Negara Ceraian SM.2.1.3 Pemindahan Kontrak Pemegang-pemegang Biasiswa / Dermasiswa Persekutuan / Hadiah Latihan Persekutuan Ceraian SM.2.1.4 Peraturan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Menjadi Isteri Kepada Pegawai Kerajaan Dan Atase Tentera Yang Mengikuti Kursus 11. Dasar dan pelaksanaan program penajaan dan latihan perkhidmatan awam adalah seperti yang ditetapkan dalam setiap ceraian berkenaan. TARIKH KUAT KUASA 12. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (PPSM) ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022.

 4 PEMBATALAN 13. Dengan berkuatkuasanya PPSM ini, Pekeliling Perkhidmatan (PP), Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) seperti senarai di Lampiran I adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 14. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, PPSM ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 1-1 LAMPIRAN I Senarai Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Dibatalkan Bil Tema PP/SPP Yang Dibatalkan 1. Dasar Latihan dan Penajaan i. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16 Tahun 1972: Tawaran Latehan dan Biasiswa Oleh NegaraNegara/Yayasan-Yayasan dan Badan-Badan Asing dan Antarabangsa; ii. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2010: Pindaan Dasar Penangguhan Balik Pelajar-pekajar Tajaan Kerajaan di Luar Negara; iii. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1988: Pemindahan Kontrak Pemegang-pemegang Biasiswa/Dermasiswa Persekutuan/Hadiah Latihan Persekutuan; iv. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2004: Pindaan Dasar Pemindahan Kontrak Pemegang-Pemegang Biasiswa/Dermasiswa Persekutuan/Hadiah Latihan Persekutuan; dan v. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1985: Peraturan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Menjadi Isteri Kepada Pegawai Kerajaan Dan Attache Tentera Yang Mengikuti Kursus Di INTAN.

 4 CERAIAN SM.2.1.1 TAWARAN LATIHAN DAN BIASISWA OLEH NEGARA-NEGARA/ YAYASAN-YAYASAN DAN BADAN-BADAN ASING DAN ANTARABANGSA TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menguatkuasakan dasar Tawaran Latihan dan Biasiswa oleh Negara-negara/Yayasan-yayasan dan Badan-badan Asing dan Antarabangsa untuk kegunaan semua agensi Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Sebagai agensi utama Kerajaan yang mengendalikan hal ehwal latihan dan biasiswa untuk keperluan Jabatan-jabatan Kerajaan termasuk juga badan-badan berkanun, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam adalah bertanggungjawab penuh untuk menentukan segala aspek latihan yang dijalankan dari masa ke semasa. 3. Beberapa Kementerian dan Jabatan Kerajaan ada menerima biasiswa dan hadiahhadiah latihan daripada negara-negara asing, badan-badan antarabangsa dan juga daripada punca-punca persendirian seperti syarikat-syarikat dan badan-badan persendirian di dalam dan di luar negeri. Adalah dimaklumkan bahawa kebanyakan tawaran-tawaran biasiswa dan hadiah-hadiah latihan itu telah disalurkan melalui Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam. Namun begitu, ada lagi negara-negara dan badan-badan tersebut, terutama sekali terdiri daripada mereka-mereka yang baru mulai menawar biasiswa dan hadiah latihan, yang membuat tawaran-tawaran itu terus kepada Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan. Keadaan ini adalah tidak adil kerana dengan cara sedemikian, peluangpeluang latihan tidak luas tetapi terhad kapada segolongan kecil sahaja dan ini adalah tidak sesuai dengan perancangan latihan tenaga rakyat negara. PELAKSANAAN 4. Dengan ini adalah dimaklumkan bahawa negara-negara asing, badan-badan dan yayasan-yayasan asing dan badan-badan persendirian diberi tahu bahawa semua tawaran-tawaran biasiswa dan hadiah-hadiah latihan untuk Kerajaan Malaysia hendaklah disalurkan kepada Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan

 5 SM.2.1.1 Awam melalui Kementerian Luar Negeri, melainkan tawaran berhubung dengan latihan guru, yang boleh disalurkan terus kepada Kementerian Pendidikan. Oleh hal yang demikian, Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan yang menerima sebarang tawaran dari mana-mana punca hendaklah memberi kerjasama dengan memanjangkan tawaran-tawaran itu ke Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam. Sayugia diingatkan bahawa Kemudahan-kemudahan cuti belajar pegawaipegawai yang menerima tawaran-tawaran biasiswa dan hadiah-hadiah latihan adalah bergantung kepada samada hadiah-hadiah latihan itu diiluluskan oleh Bahagian Pembangunan Modal Insan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

6  CERAIAN SM.2.1.2 PINDAAN DASAR PENANGGUHAN BALIK PELAJAR- PELAJAR TAJAAN KERAJAAN DI LUAR NEGARA TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan menguatkuasakan Pindaan Dasar Penangguhan Balik Pelajar-pelajar Tajaan Kerajaan Di Luar Negara untuk kegunaan semua agensi awam. LATAR BELAKANG 2. Dasar penangguhan balik pelajar tajaan Kerajaan di luar negara telah dijelaskan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2007 bertajuk Dasar Penangguhan Balik Pelajar-pelajar Tajaan Kerajaan Di Luar Negara. Surat Pekeliling Perkhidmatan tersebut menetapkan bahawa pelajar- pelajar perubatan, pergigian dan farmasi yang ditaja oleh agensi penajaan Kerajaan sama ada secara Biasiswa atau Pinjaman Pelajaran hendaklah kembali ke Malaysia untuk menjalani housemanship sebaik sahaja menamatkan pengajian. 3. Selain itu, pelajar-pelajar perubatan, pergigian dan farmasi yang ditaja dengan biasiswa hanya dibenarkan untuk memohon penangguhan kepulangan atas sebabsebab berikut: i) melanjutkan pengajian ke peringkat kepakaran; atau ii) menunggu pasangan (suami/isteri) yang ditaja oleh agensi Kerajaan untuk menamatkan pengajian. Namun, permohonan tersebut perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan termasuk mendapat perakuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia terlebih dahulu dan permohonan tersebut tertakluk kepada kelulusan Kerajaan. 4. Walau bagaimanapun, Kerajaan berpandangan bahawa dengan mengambil kira bidang-bidang tertentu yang amat diperlukan oleh negara, pelajar-pelajar di dalam bidang tersebut perlu kembali ke tanah air untuk menyumbang khidmat bakti mereka kepada masyarakat dan negara bagi memastikan penyampaian perkhidmatan Kerajaan kepada rakyat tidak terjejas.

7  SM.2.1.2 5. Pelbagai pihak tidak bersetuju dengan dasar penangguhan balik sedia ada yang memberi kebenaran kepada pelajar-pelajar tajaan Kerajaan untuk menangguhkan kepulangan mereka selepas tamat pengajian. Walaupun Kerajaan telah mengambil beberapa tindakan antaranya menghantar peringatan kepada pelajar-pelajar tajaan serta penjamin-penjamin masing-masing agar pulang ke Malaysia untuk berkhidmat dengan Kerajaan dan mengemukakan notis amaran mengenai tindakan undangundang berdasarkan perjanjian sekiranya pelajar gagal balik ke Malaysia, namun masyarakat masih mempunyai persepsi yang negatif terhadap ketegasan pihak Kerajaan di dalam menguatkuasakan perjanjian bagi menangani isu pelajar-pelajar yang tidak balik ke Malaysia. 6. Sehubungan itu, Kerajaan telah melaksanakan penambahbaikan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2010: Pindaan Dasar Penangguhan Balik Pelajar-Pelajar Tajaan Kerajaan Di Luar Negara. PELAKSANAAN 7. Selaras dengan keputusan seperti di perenggan 6, mulai kuatkuasanya ceraian ini pelajar-pelajar di dalam kesemua bidang pengajian yang ditaja dengan biasiswa adalah tidak dibenarkan untuk membuat sebarang penangguhan balik di atas apa jua alasan sekalipun. 8. Pelajar-pelajar perubatan, pergigian dan farmasi yang ditaja oleh agensi penajaan Kerajaan sama ada secara Biasiswa atau Pinjaman Pelajaran hendaklah kembali ke Malaysia untuk menjalani housemanship setelah tamat pengajian. 9. Pelajar-pelajar di dalam bidang kritikal akan mempunyai peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat kepakaran dan sub-kepakaran semasa mereka berkhidmat kelak. 10. Di samping itu, pihak Kerajaan sendiri sememangnya tidak membenarkan pelajar untuk berkahwin semasa di dalam tempoh pengajian kecuali dengan kebenaran Kerajaan dan sebarang risiko yang dihadapi berhubung ketetapan yang disyaratkan oleh pihak penaja hendaklah dipatuhi sepenuhnya termasuklah mematuhi arahan balik ke Malaysia serta-merta. Makluman awal diberikan oleh agensi penajaan Kerajaan kepada semua pelajar yang telah berkahwin dan mempunyai pasangan yang masih di dalam pengajian bahawa tiada lagi kebenaran penangguhan balik untuk menunggu pasangan diberikan.

 8 SM.2.1.2 11. Pelajar-pelajar yang ditaja secara pinjaman pelajaran, sama ada bagi bidang kritikal ataupun bukan kritikal dibenarkan untuk membuat penangguhan balik bergantung kepada pertimbangan oleh pihak Kerajaan. Di samping itu, penguatkuasaan dari segi arahan lapor diri dan memastikan pelajar membuat pembayaran balik pinjaman perlu diberi penekanan dan usaha ke atas penguatkuasaan itu dipertingkatkan. PEMBATALAN 12. Dengan berkuat kuasanya Ceraian ini, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2010: Pindaan Dasar Penangguhan Balik Pelajar-pelajar Tajaan Kerajaan di Luar Negara adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 13. Peruntukan Ceraian ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan tertakluk kepada penerimaan oleh pihak berkuasa masing-masing. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 9 CERAIAN SM.2.1.3 PEMINDAHAN KONTRAK PEMEGANG-PEMEGANG BIASISWA/DERMASISWA PERSEKUTUAN/HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai keputusan Kerajaan berkaitan dengan kedudukan kontrak pemegang Biasiswa/ Dermasiswa/ Hadiah Latihan Persekutuan. LATAR BELAKANG 2. Pada masa ini pemegang-pemegang Biasiswa/ Dermasiswa/ Hadiah Latihan Persekutuan yang meletak jawatan sebelum menamatkan tempoh kontraknya dengan Kerajaan tanpa izin akan dikenakan tuntutan gantirugi sepenuhnya sepertimana yang tersebut dalam surat perjanjian. 3. Mulai 22 April 1988 Kerajaan telah memutuskan bahawa pemegang-pemegang Biasiswa/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan yang berkhidmat sebagai Setiausaha Politik kepada Menteri-Menteri Persekutuan/ Menteri-Menteri Besar/ Ketua-Ketua Menteri atau menjadi Anggota Pentadbiran Kerajaan hendaklah dianggap sebagai berkhidmat dengan Kerajaan seperti yang disyaratkan dalam perjanjian. 4. Kerajaan juga telah memutuskan bahawa pemegang-pemegang Biasiswa/ Dermasiswa/ Hadiah Latihan Persekutuan yang telah meninggalkan perkhidmatan Kerajaan dan telah dituntut gantirugi, tetapi berkhidmat semula dengan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun, Universiti-Universiti Tempatan, Pihak Berkuasa Tempatan, menjadi Setiausaha Politik kepada Menteri- Menteri Besar/ Ketua-Ketua Menteri atau menjadi Anggota Pentadbiran Kerajaan boleh diambilkira perkhidmatannya yang baru itu untuk melengkapkan kontrak yang belum disempurnakan dahulu. PELAKSANAAN 5. Maka dengan ini ditetapkan bahawa perkhidmatan sebagai Setiausaha Politik, Anggota Pentadbiran Kerajaan, perkhidmatan dengan Badan-Badan Berkanun,

 10 SM.2.1.3 Universiti-Universiti Tempatan dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah disifatkan sebagai perkhidmatan dengan Kerajaan bagi maksud memenuhi syarat-syarat Perjanjian Biasiswa/Hadiah Latihan. 6. Pemegang-pemegang Biasiswa/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan yang dituntut gantirugi tetapi berkhidmat semula sebagaimana di atas adalah dikehendaki menandatangani perjanjian baru dengan Kerajaan bagi memenuhi tempoh kontrak yang belum mereka habiskan semasa mereka meletakkan jawatan. PEMBATALAN 7. Dengan berkuat kuasanya Ceraian ini, Surat Pekeliling Perkhidmatan seperti di bawah adalah dibatalkan. i) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1988: Pemindahan Kontrak Pemegang-pemegang Biasiswa/Dermasiswa Persekutuan/Hadiah Latihan Persekutuan; dan ii) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2004: Pindaan Dasar Pemindahan Kontrak Pemegang-Pemegang Biasiswa/Dermasiswa Persekutuan/Hadiah Latihan Persekutuan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 11 CERAIAN SM.2.1.4 PERATURAN MENGENAI PEGAWAI KERAJAAN YANG MENJADI ISTERI KEPADA PEGAWAI KERAJAAN DAN ATASE TENTERA YANG MENGIKUTI KURSUS TUJUAN 1. Ceraian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan yang boleh digunakan oleh Ketua-ketua Jabatan apabila menimbangkan permohonan seseorang pegawai wanita yang menjadi isteri kepada seseorang pegawai Kerajaan termasuk Pegawai Polis atau Attache Tentera untuk mengikuti kursus-kursus berikut: i. Kursus persediaan tertentu sebelum suaminya dihantar bertugas di Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negeri; dan ii. Kursus isteri-isteri pegawai kanan Kerajaan. LATAR BELAKANG 2. Kerajaan telah mengadakan kursus-kursus yang tertentu dari semasa ke semasa yang dianjurkan oleh INTAN untuk isteri-isteri kepada pegawai Kerajaan bagi membolehkan mereka memperolehi pengetahuan, kemahiran dan kesedaran dalam bidang-bidang tertentu supaya mereka dapat memainkan peranan yang berkesan dan manfaat kepada perkhidmatan suami dan juga negara. PELAKSANAAN Peraturan Yang Harus Diikuti 3. Adalah dimaklumkan bahawa seseorang pegawai wanita yang menjadi isteri kepada pegawai Kerajaan ataupun Attache Tentera/Polis yang dikehendaki mengikuti kursus persediaan seperti yang dinyatakan di para 2 di atas yang dianjurkan oleh INTAN atau lain-lain penganjur yang diluluskan oleh Kerajaan, adalah dianggap mengikuti kursus dalam perkhidmatan. Dengan demikian pegawai yang berkenaan tidaklah perlu mengambil cuti rehat ataupun sebarang cuti lain yang terdapat di dalam Perintah Am Bab "C" untuk mengikuti kursus yang berkenaan. Di samping itu pegawai yang berkenaan juga adalah layak menikmati sebarang elaun atau kemudahan

 12 SM.2.1.4 yang lazim dibayar kepada pegawai-pegawai yang berkursus seperti yang diperuntukkan di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 9 Tahun 1976 atau lainlain peraturan yang berkaitandengannya. Liputan 4. Pegawai wanita yang menjadi isteri kepada Y.B. Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen, Setiausaha Politik dan juga pegawai kanan Kerajaan yang mengikuti kursus-kursus tersebut atau lain-lain kursus yang dianjurkan oleh pihak INTAN bolehlah juga menggunakan peraturan dalam Ceraian ini. TANGGUNGJAWAB KETUA JABATAN 5. Dengan berkuatkuasanya Ceraian ini Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mentadbirkan peraturan ini mengikut garis panduan seperti yang disebutkan di Ceraian ini. PEMBATALAN 6. Dengan berkuat kuasanya Ceraian ini, Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1985: Peraturan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Menjadi Isteri Kepada Pegawai Kerajaan Dan Attache Tentera Yang Mengikuti Kursus Di INTAN adalah dibatalkan. PEMAKAIAN 7. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, Ceraian ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy