Akta 605 - Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000

5 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 605 AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi perkara yang berhubungan dengan tatatertib, dan pengenaan surcaj ke atas, pegawai-pegawai badan berkanun yang diperbadankan oleh undang-undang persekutuan, dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. [ 1 November 2000, P.U. (B) 361/2000 ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: B AHAGIAN I PERMULAAN Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000. (2) Akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Perdana Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta . Pemakaian 2. (1) Akta ini hendaklah terpakai bagi semua badan berkanun kecuali badan berkanun yang disenaraikan dalam Jadual Pertama. (2) Walau apa pun subseksyen (1), badan berkanun yang disenaraikan dalam Jadual Pertama hendaklah memastikan bahawa peruntukan tatatertib yang terpakai bagi pegawai-pegawainya menepati peruntukan dalam Peraturan-Peraturan ini seberapa boleh

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc1NDAy