LAMPIRAN C

 
 
PELARASAN GAJI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
GRED GAJI N9 DARI MATAGAJI SEKARANG KEPADA MATAGAJI BARU
MENGIKUT PRINSIP PEMINDAHAN MATAGAJI KE MATAGAJI
(POINT TO POINT CONVERSION)

( Perenggan 11 Pekeliling Perkhidmatan ini )

Tarikh

Gaji Sekarang 
Gred N9 
(RM)

Gaji Baru
Gred N9 
(RM)

Catatan

1.10.1999 761
(P1T8)
-
Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) asal.
1.1.2000   837.10
(P1T8)
Tarikh kuatkuasa Pelarasan Gaji. Diberi Pelarasan Gaji ke Matagaji Baru mengikut Peringkat gaji.
1.10.2000  
 
 
 
 

919.60
(P2T9)
atau
882.20
(P2T8)
atau
873.40
(P1T9)
atau
837.10
(P1T8)


TPG asal dikekalkan. Pergerakan gaji tahunan mengikut penilaian prestasi -


Melintang
 

Menegak
 

Mendatar
 

Statik